Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Pra­smin­ga veik­la žmo­gaus bū­tį nu­švie­čia spal­vo­mis, o sie­lą pri­pil­do džiaugs­mo

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ma­žo­ji sa­lė šur­mu­liuo­te šur­mu­lia­vo – ten bū­rė­si Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) stu­den­tai. Šven­tės pra­džio­je mu­zi­ki­nį kū­ri­nį do­va­no­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės.

Moks­lo me­tų pra­džios šven­tę pra­dė­jo Ele­na Stan­ko­vi­čie­nė, sa­ky­da­ma, kad lai­ko ma­ši­na vi­sus at­ne­šė į dar vie­ną moks­lų ru­de­nį. „Ar bus ki­tas – nie­kas ne­ži­no­me. To­kio bū­rio žmo­nių su­si­rin­ki­mas drau­gėn yra tik­ra šven­tė. Tu­ri­me pro­gą pa­si­puoš­ti, nes tai – mū­sų šven­tė ir dar­bo pra­džia. Sie­kia­me mo­ky­tis, to­bu­lė­ti, ben­drau­ti, ben­dra­dar­biau­ti. Sa­ko­ma, kad mo­ky­tis nie­ka­da ne­vė­lu, o kol mo­kai­si, tol esi jau­nas. Di­džiau­sia mo­ty­va­ci­ja – pa­ži­ni­mo vai­sius. Nu­si­tei­ki­me, kad at­ėjo­me to vai­siaus val­gy­ti, o prieš jį ra­gau­jant, rei­kės ir pa­dir­bė­ti“, – kal­bė­jo ji.
Su­gie­do­tas Rie­ta­vo TAU him­nas. Stu­den­tų pa­svei­kin­ti at­ėjo Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas. Anot jo, nuo­sta­biau­sias lai­kas – stu­di­jų me­tai. Pui­ku, kai ga­li­ma šį jaus­mą pa­kar­to­ti ir bran­des­nia­me am­žiu­je. „Mu­zie­ju­je su­tin­ka­me įvai­rias gru­pes, ku­rios at­vyks­ta iš ki­tų mies­tų tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų, ir vi­si ži­no apie rie­ta­viš­kius. Ši gra­ži veik­la ap­jun­gia vi­są Lie­tu­vą“, – sa­kė V. Rut­kaus­kas, pa­kvie­tęs sen­jo­rus į ne­se­niai pri­sta­ty­tą Ado­mo Gal­di­ko ta­py­bos pa­ro­dą. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius taip pat pa­si­siū­lė pa­gel­bė­ti, jei ka­da bus no­ro pa­si­vaikš­čio­ti par­ko ta­kais bei ta­ke­liais.
Me­ti­nį pra­ne­ši­mą skai­tė TAU di­rek­to­rė Al­vy­ra An­dri­jaus­kie­nė. Šven­tę jį pa­va­di­no „Ak­ty­vūs sen­jo­rai ne­pa­val­dūs am­žiui“. Spa­lio 1-oji 1990 m. bu­vo pa­skelb­ta tarp­tau­ti­ne pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių die­na, su ja A. An­dri­jaus­kie­nė pir­miau­sia ir pa­svei­ki­no. Šie moks­lo me­tai sen­jo­rams – jau de­vin­tie­ji Rie­ta­ve. Są­ra­šuo­se yra apie 150 klau­sy­to­jų. Sens­tan­čiam žmo­gui la­bai svar­bu iš­lai­ky­ti sa­va­ran­kiš­ku­mą, ge­rą sa­vi­jau­tą, ben­drau­ti ir bū­ti vi­suo­me­nės da­li­mi. Tin­ka­miau­sia for­ma yra tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tai. Nau­ja veik­la, ži­nios vy­res­nio am­žiaus žmo­gaus gy­ve­ni­mą iš­trau­kia iš ru­ti­nos ir nuo­bo­du­lio ir ga­li pa­da­ry­ti to­kių pat įdo­mių kaip jau­nys­tė­je.
Pri­sta­ty­tos ir fa­kul­te­tų de­ka­nės bei pro­de­ka­nės – bui­ties kul­tū­ros fa­kul­te­to de­ka­nė Gra­ži­na Grik­šie­nė, pro­de­ka­nė Jo­vi­ta Da­mu­lie­nė, kul­tū­ros fa­kul­te­to de­ka­nė Ele­na Stan­ko­vi­čie­nė, pro­de­ka­nė Ro­žė Sta­nie­nė, na­mų ūkio fa­kul­te­to de­ka­nė Da­nu­tė Moc­kie­nė, pro­de­ka­nė Jad­vy­ga Gu­daus­kie­nė, svei­ka­tin­gu­mo fa­kul­te­to de­ka­nė Liu­ci­ja Bul­vy­die­nė, pro­de­ka­nė Pet­ru­tė Bul­vy­dai­tė.
Kal­bant apie fi­nan­sa­vi­mą, Rie­ta­vo TAU gy­ve­na iš na­rio mo­kes­čio ir pro­jek­ti­nės veik­los. Me­ti­nis na­rio mo­kes­tis yra 10 Eur, už jį sen­jo­rai ga­li lan­ky­ti vi­sus pa­gei­dau­ja­mus fa­kul­te­tus. Šiais me­tais yra vyk­do­mi trys pro­jek­tai. Veik­la yra įvai­ria­pu­sė ir nu­kreip­ta į pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių sa­vi­re­a­li­za­ci­ją bei pa­ži­ni­mo plėt­rą, svei­ka­tos stip­ri­ni­mą. Sen­jo­rai ga­li lan­ky­ti ir ben­drą pa­skai­tų cik­lą, ku­ris su­si­de­da iš tei­si­nių, psi­cho­lo­gi­nių, svei­ka­tos, me­no ir kul­tū­ros dis­cip­li­nų. Be pa­skai­tų, vyks­ta dis­ku­si­jos, pa­si­da­li­ni­mas pri­si­mi­ni­mais, su­si­ti­ki­mai su do­mi­nan­čiais žmo­nė­mis, iš­vy­kos bei ki­tos veik­los.
Taip pat šie­met veiks dai­na­vi­mo, šo­kių, svei­ka­ti­ni­mo­si stu­di­jos, spor­ti­nė veik­la ir nau­ja kryp­tis pa­gal pro­jek­tą – kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės. Cho­rą lan­ko 24 sen­jo­rai, o lap­kri­čio mė­ne­sį lau­kia ir iš­šū­kis – tarp­tau­ti­nis dai­nų fes­ti­va­lis Vil­niu­je, ku­riam pri­va­lu at­sa­kin­gai ruoš­tis. Šo­kių stu­di­ja vyks­ta dviem kryp­ti­mis – šo­kius lan­ko dau­giau kaip 20 sen­jo­rų. Ne­ma­žai dė­me­sio kas­met ski­ria­ma ir sen­jo­rų svei­ka­tos stip­ri­ni­mui. Vyks­ta gru­pi­nė ki­ne­zi­te­ra­pi­ja sa­lė­je (lan­ko apie 20 sen­jo­rų) ir gru­pi­nė gy­do­mo­ji ki­ne­zi­te­ra­pi­ja ba­sei­ne (lan­ko apie 40 sen­jo­rų). Čia sėk­min­gai svei­ka­tą stip­ri­na ir svei­kes­ni, ir tu­rin­tys ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mų sen­jo­rai. Jie ga­li da­ly­vau­ti ir mo­ka­mo­se prie­mo­nė­se. Da­lis rug­sė­jo 3–8 die­no­mis pa­bu­vo­jo svei­ka­tin­gu­mo sto­vyk­lo­je Pa­lan­go­je. Ten klau­sė­si pa­skai­tų, spor­ta­vo, me­di­ta­vo, mo­kė­si tai­syk­lin­gai vaikš­čio­ti su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­do­mis, svei­kos mi­ty­bos ir ki­tų da­ly­kų. Bū­si­mų moks­lo me­tų va­sa­rą taip pat su­pla­nuo­ta svei­ka­tin­gu­mo sto­vyk­la kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je. Per moks­lo me­tus da­ly­vau­ja uni­ver­sia­do­se, prot­mū­šiuo­se. Sen­jo­rai tu­ri ir tra­di­ci­jų. Pa­vyz­džiui, mi­ru­sių at­mi­ni­mas prieš lap­kri­čio 1-ąją, ad­ven­ti­nė va­ka­ro­nė, ju­bi­lia­tų pa­ger­bi­mas, kal­nų gie­do­ji­mas. Kas­met sie­kia­ma suor­ga­ni­zuo­ti ir eks­kur­si­jų, ku­rios la­bai su­ar­ti­na ir su­tei­kia ne­iš­dil­do­mų įspū­džių.
Po di­rek­to­rės žo­džio vy­ko gar­bin­gas di­plo­mų įtei­ki­mas. Juos ga­vo 12 sen­jo­rų. Tai pat prie­sai­ką da­vė ir 5 TAU nau­jo­kai. Šven­tė už­baig­ta džiu­giai, vi­siems kar­tu dai­nuo­jant dai­ną „Mes iš­lik­sim jau­ni“. Per ne­tru­kus vyk­sian­čią ru­dens gė­ry­bių šven­tę pla­nuo­ja­mas il­ges­nis pa­ben­dra­vi­mas prie ar­ba­tos puo­de­lio.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Būrys „studentų“ pasiruošusių atsiimti diplomus.

Komentarai
Kiti straipsniai