Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Petras Beinoras žalą atlygino, tad ikiteisminis tyrimas nutrauktas

Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pa­tvir­ti­no pro­ku­ro­ro nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo kal­ti­nin­kui ir nu­ken­tė­ju­sia­jam su­si­tai­kius, t. y. bu­vo nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl to, kad Pet­ras Bei­no­ras, bū­da­mas at­sa­kin­gas už įmo­nės UAB „Bei­no­ro gra­lis“ bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos or­ga­ni­za­vi­mą, ata­skai­tų pa­tei­ki­mą bei veik­lą, ty­čia nuo 2016 me­tų pra­džios iki 2017 m. rug­pjū­čio pa­bai­gos, siek­da­mas iš­veng­ti 8035 eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės ir 4239 eu­rų pel­no mo­kes­čių su­mo­kė­ji­mo į vals­ty­bės biu­dže­tą, ne­pa­grin­dė bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tais ir ap­skai­tos re­gist­ruo­se ne­už­re­gist­ra­vo 214 at­ve­jų ri­tu­a­li­nių pa­slau­gų iš vi­so už 46 299 eu­rus.

At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mai UAB „Bei­no­ro gra­lis“ pa­da­ry­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nu­sta­ty­ta, jog P. Bei­no­ras, bū­da­mas UAB „Bei­no­ro gra­lis“ di­rek­to­riu­mi, nuo 2016 m. sau­sio 1 d. iki 2017 rug­pjū­čio 31 d., veik­da­mas per įmo­nės dar­buo­to­jus, da­vė nu­ro­dy­mus, kad įmo­nės dar­buo­to­jai ka­sos apa­ra­tu ne­ap­skai­ty­tų už su­teik­tas ri­tu­a­li­nes pa­slau­gas iš klien­tų gau­tų gry­nų­jų pi­ni­gų, me­la­gin­gai jiems nu­ro­dy­da­mas, kad šias pa­slau­gas tei­kė ki­ti as­me­nys, nors fak­tiš­kai tai at­li­ko UAB „Be­no­ro gra­lis“ dar­buo­to­jai.
To­kiu bū­du UAB „Bei­no­ro gra­lis“ dar­buo­to­jai, vyk­dy­da­mi di­rek­to­riaus nu­ro­dy­mus, ne­su­vok­da­mi jo nu­si­kals­ta­mų veiks­mų po­bū­džio, už su­teik­tas pa­slau­gas ne­ap­skai­tė da­lies pi­ni­gų, dėl ko bu­vo ap­gau­lin­gai tvar­ko­ma bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta bei 214 kar­tų ne­už­re­gist­ra­vo pi­ni­gi­nių lė­šų ga­vi­mo ap­skai­tos re­gist­ruo­se už 46 299 eu­rų. To­kiu bū­du bu­vo iš­veng­ta 8035 eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės ir 4239 eu­rų pel­no mo­kes­čių su­mo­kė­ji­mo į vals­ty­bės biu­dže­tą.
Dėl šių veiks­mų UAB „Bei­no­ro gra­lis“ bu­vo įta­ria­mas nu­si­kals­ta­ma vei­ka, nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 222 str. 1 d.
Taip pat, ti­riant UAB „Bei­no­ro gra­lis“ ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, iš­si­aiš­kin­ta, jog P. Bei­no­ras, bū­da­mas UAB „Bei­no­ro gra­lis“ di­rek­to­riu­mi, nuo 2016 m. sau­sio 1-osios iki 2017 m. rug­pjū­čio pa­bai­gos, veik­da­mas per įmo­nės dar­buo­to­jus, į Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čių de­kla­ra­ci­jas įra­šė ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie UAB „Bei­no­ro gra­lis“ tur­tą ir jas pa­tei­kė Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.
To­kiu bū­du įmo­nės di­rek­to­rius, pa­žeis­da­mas Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mą, tu­rė­da­mas tiks­lą iš­veng­ti 4239 eu­rų pel­no mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo į vals­ty­bės biu­dže­tą už mi­nė­tu lai­ko­tar­piu su­teik­tas pa­slau­gas ir gau­tas pa­ja­mas, į pel­no mo­kes­čio de­kla­ra­ci­jas įra­šė ži­no­mai ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie UAB „Bei­no­ro gra­lis“ pa­ja­mas ir pel­ną bei jas pa­tei­kė Klai­pė­dos ap­skri­ties Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. To­dėl P. Bei­no­rui bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­da­rius nu­si­kals­ta­mą vei­ką, nu­ma­ty­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 220 str. 1 d.
Ka­dan­gi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu P. Bei­no­ras sa­vo kal­tę dėl jam in­kri­mi­nuo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pri­pa­ži­no vi­siš­kai, dėl to gai­lė­jo­si ir sa­vo no­ru pa­da­ry­tą ža­lą vals­ty­bės biu­dže­tui at­ly­gi­no – su­mo­kė­jo į Vals­ty­bės biu­dže­tą 12 274 eu­rus mo­kes­čių, Klai­pė­dos ap­skri­ties Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pre­ten­zi­jų ne­be­tu­rė­jo ir su­ti­ko su­si­tai­ky­ti su UAB „Bei­no­ro gra­lis“ ir P. Bei­no­ru.
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas, rem­da­ma­sis iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­tais duo­me­ni­mis, jog yra vi­si pa­grin­dai at­leis­ti įta­ria­mą­jį P. Bei­no­rą ir UAB „Bei­no­ro gra­lis“ nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, rug­sė­jo 25 die­ną pro­ku­ro­rų spren­di­mą nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­tvir­ti­no. Ap­skun­di­mų ne­bu­vo.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės apy­lin­kės teis­mo kanc­le­rio Juo­zo Ka­mins­ko pa­teik­tą inf.

Nuotraukoje: Savivaldybės tarybos narys, verslininkas P. Beinoras su Valstybine mokesčių inspekcija susitaikė, žalą atlygino, tad į teisiamųjų suolą taip ir nesėdo.

Komentarai
Kiti straipsniai