Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Pas­ku­ti­nę My­ko­li­nių šven­tės die­ną su­si­run­gė rai­te­liai

Nors rug­sė­jo 30-oji rie­ta­viš­kių ne­le­pi­no ge­ru oru, rai­te­lių, no­rin­čių pa­ko­vo­ti dėl tau­rių, ne­trū­ko. Šven­tė­je su­lauk­ta gau­saus bū­rio rai­te­lių bei jų tre­ne­rių iš įvai­riau­sių Lie­tu­vos kam­pe­lių – Prie­ku­lės, Vil­ky­čių, Pa­lan­gos, Pa­ne­vė­žio, Rie­ta­vo ir kt. Su­si­rin­ku­sius į šven­tę svei­ki­no bei ge­rų star­tų lin­kė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Lie­tu­vos ara­bų ar­klių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos na­rys Vac­lo­vas Ma­ci­jaus­kas.

Šven­tės pra­džią pa­skel­bė ir Ogins­kio po­lo­ne­zas, ku­rį at­li­ko Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nis Ma­tas Sta­bin­gis.
Pir­ma­ja­me – De­biu­tan­tų – kon­kū­re var­žė­si jau­ni žir­gai ir žir­gai, star­tuo­jan­tys pir­mus me­tus, ant­ro­je už­skai­to­je – rai­te­liai iki 14 m. Kliū­čių aukš­tis sie­kė iki 60 cm. Pir­mo­jo­je už­skai­to­je ge­riau­siai se­kė­si Lau­rai Kli­mo­vai­tei-Be­ne­tei su Re­gen­tu, ant­ro­je vie­to­je li­ko Ie­va Kris­tu­ty­tė su Rum­ba, tre­čio­je – Dai­va Bu­čie­nė su Tur­bo. Ant­ro­jo­je už­skai­to­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Mi­le­ta But­ku­tė su Fi­la­re­tu, ant­rą­ją – Ur­tė Da­gy­tė su He­ra, tre­či­ą­ją – Auk­sė Šper­be­ly­tė su Ru­bi­nu.
Dėl Rie­ta­vo žir­gy­no tau­rės su­si­ko­vė gau­sus bū­rys rai­te­lių. Šia­me kon­kū­re kliū­čių aukš­tis sie­kė iki 80 cm. Kon­kū­ro nu­ga­lė­to­ja ta­po Eve­li­na Braz­dei­ky­tė su Be­ri­liu, si­dab­ro me­da­liais puo­šė­si Ri­ma Nau­sė­die­nė su Li­be­la, o bron­zos – Li­ja­na Ja­gin­ta­vi­čie­nė su Ro­sa­ra.
No­rint lai­mė­ti Rie­ta­vo kraš­tie­čių tau­rę, rei­kė­jo įveik­ti di­dė­jan­čio sun­ku­mo kliū­tis, sie­kian­čias iki 100 cm. Šia­me kon­kū­re run­gė­si apie 20 da­ly­vių. Pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­ja ta­po Mo­ni­ka Bie­liaus­kai­tė su Gin­ta­ru, ant­ro­sios – E. Braz­dei­ky­tė su Be­ri­liu, tre­čio­sios – rie­ta­viš­kio Vik­to­ro Po­ciaus ir Ra­py­ros Bei­ros du­e­tas.
Dėl Me­ro tau­rės run­gė­si 9 rai­te­liai, šia­me kon­kū­re kliū­čių aukš­tis sie­kė iki 110 cm. Ge­riau­siai se­kė­si Gau­de­nei Ja­na­vi­čiū­tei su De­ka­nu, ant­ro­je vie­to­je li­ko Ru­gi­lė Vec­kai­tė su Ven­di S, o tre­čio­je – Aus­tė­ja Ža­dei­ky­tė su Ha­riu.
Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių tau­rė šie­met Rie­ta­ve ne­pa­si­li­ko. Že­mai­tu­kų kon­kū­re, kai kliū­čių aukš­tis sie­kia iki 110 cm, pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­to­ja ta­po Ug­nė Vec­kai­tė su Ut­ra­fu, o ant­rą­ją ir tre­či­ą­ją vie­tas pel­nė rie­ta­viš­kė Ne­rin­ga Lau­ri­nai­ty­tė su Ka­na ir Au­ku­ru.
Šven­tės me­tu vei­kė ir gy­vū­nų pa­ro­da. Kon­kū­ro per­trau­kų me­tu pa­si­ro­dė žir­gų te­at­ras „Bin­go“. Vai­kus džiu­gi­no links­my­bės ant ba­tu­to. Pa­si­šil­dy­ti karš­tais barš­čiais kvie­tė mal­tie­čiai, o pre­ky­bi­nin­kai siū­lė ir šaš­ly­kų, ir deš­re­lių, ir troš­kin­tų ko­pūs­tų ar gi­ros. Po rai­te­lių ir jų žir­gų ap­do­va­no­ji­mų pa­tys kan­triau­sie­ji su­lau­kė do­va­nos – nuo­sta­baus Klai­pė­dos „Var­po“ gim­na­zi­jos liau­diš­kos mu­zi­kos an­sam­blis „Jo­gin­ta“ (va­do­vas Jo­nas Pet­raus­kas) kon­cer­to.
Šven­tės me­tu bu­vo ga­li­ma pa­si­gė­rė­ti ir oran­ži­niu trau­ki­nu­ku, nes jau 4-us me­tus Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras da­ly­vau­ja pro­jek­te „Sau­lė­ta oran­ži­nio trau­ki­nu­ko ke­lio­nė per Lie­tu­vą“. Tre­čius me­tus VšĮ Rie­ta­vo žir­gy­no te­ri­to­ri­ją puo­šė mo­liū­gai, ste­bin­da­mi vis ki­to­kio­mis kom­po­zi­ci­jo­mis. Šių me­tų pro­jek­to už­duo­tis – svei­kas mo­liū­gas tarp vais­ta­žo­lių kom­po­zi­ci­jos ir šyp­se­na. No­mi­na­ci­jos mo­liū­gų au­gin­to­jams ski­ria­mos ne­bu­vo, ta­čiau cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Ston­čiu­vie­nė pa­dė­ko­jo vi­siems. Vi­si mo­liū­gai, pa­bu­vo­ję šven­tė­je, lauks ži­bin­tų va­ka­ro, ku­ris vyks spa­lio 30 d.

Nuotraukoje: Kunigaikščių Oginskių taurės nugalėtoja U. Veckaitė ir Utrafas.

Komentarai
Kiti straipsniai