Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Krep­ši­nio se­zo­nas – ati­da­ry­tas!

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC) spa­lio 4 die­ną or­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nį krep­ši­nio se­zo­no ati­da­ry­mą. Nuo­tai­kin­gas ir, ži­no­ma, spor­tiš­kas ren­gi­nys jau­nie­siems krep­ši­nin­kams vy­ko UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“, va­di­na­mo­jo­je Mi­ni­jos spor­to sa­lė­je.

Krep­ši­nio spor­to ša­kos mė­gė­jams Plun­gės SRC krep­ši­nio se­zo­no ati­da­ry­mą or­ga­ni­zuo­ja kiek­vie­nais me­tais, tad ir šie­met, pir­mą­ją spa­lio sa­vai­tę, ren­gi­nys bu­vo la­bai lauk­tas ir sma­gus.
Krep­ši­nin­kus, tre­ne­rius bei tė­ve­lius pa­svei­ki­no Plun­gės SRC di­rek­to­rius A. Vir­ši­las, pa­lin­kė­jo jau­nie­siems krep­ši­nin­kams per­ga­lių ir spor­ti­nio azar­to.
Ren­gi­nio me­tu taip pat vy­ko įvai­rios es­ta­fe­tės ir kon­kur­sai, krep­ši­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti pri­zais.
Pri­sta­ty­tos ir moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­te da­ly­vau­jan­čios ko­man­dos. Iš jų net 3 da­ly­vau­ja aukš­čiau­sia­me di­vi­zio­ne. Tai ber­niu­kų ko­man­da Plun­gės SRC-„Plun­gės la­gū­na“, va­do­vau­ja­ma G. Glik­ma­no, mer­gi­nų ko­man­da Plun­gės SRC -„Ine­sa“ (tre­ne­rė J. Me­fio­die­nė) ir mer­gai­čių ko­man­da Plun­gės SRC (tre­ne­rė E. La­pie­nė).
Že­mes­nia­me B di­vi­zio­ne da­ly­vau­ja 4 ko­man­dos: ber­niu­kų ko­man­da Plun­gės SRC, va­do­vau­ja­ma tre­ne­rio G. Glik­ma­no, vai­ki­nų Plun­gės SRC ko­man­da (tre­ne­ris V. La­pis), ber­niu­kų Plun­gės SRC-„Lit­nag­lis“ ko­man­da (tre­ne­ris E. Ti­mo­fe­je­vas) ir mer­gi­nų ko­man­da Plun­gės SRC (tre­ne­rė E. La­pie­nė).
Vi­siems jau­nie­siems krep­ši­nin­kams ir jų tre­ne­riams pa­lin­kė­ta kuo di­džiau­sios sėk­mės ir per­ga­lių 2018–2019 m. krep­ši­nio se­zo­ne!

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai