Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Gir­tas vai­ruo­to­jas nu­va­žia­vo nuo ke­lio

Pir­ma­die­nio va­ka­re, apie 21.25 val., ne­su­val­dęs vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio, nuo ke­lio nu­va­žia­vo ne­blai­vus vai­ruo­to­jas. Įvy­kis už­fik­suo­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Už­pe­lių kai­me.

Au­to­mo­bi­liu vy­riš­kis va­žia­vo ne vie­nas. Tiek jis, tiek kar­tu ke­lia­vę ke­lei­viai bu­vo ne­blai­vūs. At­si­žvel­giant į liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mus, au­to­mo­bi­lį „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“ vai­ra­vo jo sa­vi­nin­kas, gim. 1962 m. Anks­čiau 56-erių me­tų vy­riš­kis teis­tas ne­bu­vo.
Ava­ri­ja įvy­ko, kai vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir nuo ke­lio nu­va­žia­vo į pie­vą. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nei vai­ruo­to­jas, nei ke­lei­viai ne­nu­ken­tė­jo, au­to­mo­bi­lis taip pat ne­su­ga­din­tas.
At­vy­kus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, bu­vo pa­tik­rin­tas vai­ruo­to­jo blai­vu­mas. Al­ko­ho­lio kie­kio ma­tuok­liu jam nu­sta­ty­tas sun­kus – 2,9 prom. – gir­tu­mo laips­nis. Pa­žei­dė­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Pra­ėjus dviem pa­roms nuo su­lai­ky­mo ir at­li­kus ap­klau­są, įta­ria­ma­sis pa­leis­tas.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai