Pirmadienis, 2019 m. kovo 25 d.

Din­gęs jau­nas plun­giš­kis atsirado

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­si­ro­dė pa­gal­bos pra­šy­mas – ar­ti­mie­ji ir drau­gai feisbuke pa­skel­bė ne­be­ran­dan­tys sa­vo gi­mi­nai­čio ir pa­žįs­ta­mo – 22 me­tų Vi­liaus Vai­čiu­lio. Penk­ta­die­nį pra­ne­ši­mas at­si­ra­do ir po­li­ci­jos iš­pla­tin­to­je su­ves­ti­nė­je.
Šeštadienį jaunuolis pats prasinešė esantis užsienyje…

Spa­lio 4-osios va­ka­re vie­šo­jo­je erd­vė­je pra­dė­jo sklis­ti pa­gal­bos pra­šy­mas: „Pra­šo­me vi­suo­me­nės pa­gal­bos! Din­go mū­sų drau­gas Vi­lius Vai­čiu­lis, pas­ku­ti­nį kar­tą ma­ty­tas pir­ma­die­nio nak­tį, apie 2 va­lan­dą, Plun­gė­je. Pra­šo­me pa­ste­bė­ju­sius Vi­lių ar jo ma­ši­ną pra­neš­ti te­le­fo­nu 8 630 35 255“.
Taip pat nu­ro­do­ma, jog pas­ku­ti­nį kar­tą jau­nuo­lis ma­ty­tas „Circ­le K“ de­ga­li­nė­je, prie „Por­to“ vieš­bu­čio. Iš ten jis pa­ju­dė­jo link Tel­šių ir din­go. Ar­ti­mie­siems pa­sa­kė, jog no­ri pa­bū­ti vie­nas. Kur va­žiuos, ne­už­si­mi­nė. Te­le­fo­nas bu­vo iš­jung­tas.
Spa­lio 5-osios ry­tą po­li­ci­ja pa­skel­bė, jog spa­lio 4 die­ną į pa­rei­gū­nus krei­pė­si 1967 m. gi­mu­si mo­te­ris, ku­ri pa­si­ge­do sū­naus, gi­mu­sio 1996 m. Pa­reiš­kė­ja nu­ro­dė, jog su sū­nu­mi ne­ga­li su­si­siek­ti nuo spa­lio 2-osios.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl vai­ki­no din­gi­mo be ži­nios.
Pirmadienio, spalio 8-osios rytą, Plungės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė Loreta Tamaliūnaitė sakė, jog jaunuolis gyvas ir sveikas atsirado šeštadienį – ryte pasiskambinęs saviškiams pasakė, jog norėjo pabūti vienas, tad išvažiavo pasivažinėti…. Artimieji plūkėsi ieškodami jo po Lietuvą, o jis pasirodo, buvo išvykęs pasibastyti po Skandinavijos šalis…

Nuotraukoje: Iš Plungės dingęs ir artimiesiems daug rūpesčių sukėlęs V. Vaičiulis sakė norėjęs pabūti vienas.

Komentarai
Kiti straipsniai