Sekmadienis, 2019 m. kovo 24 d.

Ban­kru­tuo­ja ne tik įmo­nės

Po to, kai prieš pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jo Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mas, Au­di­to, ap­skai­tos, tur­to ver­ti­ni­mo ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­ba sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je kas­kart at­nau­ji­na in­for­ma­ci­ją ir apie fi­zi­nius as­me­nis, ku­riems iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Skel­bia­ma, jog šie­met Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė jau ke­lias nu­tar­tis iš­kel­ti ban­kro­to by­lą fi­zi­niams as­me­nims, iš ku­rių pen­kios jau įsi­tei­sė­jo: va­sa­rio pa­bai­go­je – plun­giš­kiui D. E. (gim. 1978 m.); ko­vo pra­džio­je – plun­giš­kėms D. B. (gim. 1972 m.) ir A. L. (gim. 1978 m.); ba­lan­džio pra­džio­je – plun­giš­kei V. D. (gim. 1971 m.), o ba­lan­džio vi­du­ry­je – plun­giš­kiui A. Č. (gim. 1961 m.).

Komentarai
Kiti straipsniai