Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Tven­ki­ny­je iš­gai­šo žu­vys

Rug­sė­jo 24 die­ną pranešta, kad Plun­gė­je, tven­ki­ny­je prie Sto­ties g. 44 na­mo, įvy­ko ava­ri­ja ir, iš­si­lie­jus į jį ter­ša­lams, iš­gai­šo žu­vys.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pra­šy­mu Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jai vy­ko prie tven­ki­nio, ku­ria­me apie 40 kv. m plo­te ma­tė­si ne­aiš­kios kil­mės ter­ša­lai, ir nu­tie­sė 12 m bo­ni­nes už­tva­ras, kad ter­ša­lai ne­iš­si­lie­tų dar to­liau.
Kaip sa­kė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros ins­pek­to­rius Ta­das An­druš­ka, šiuo me­tu vyks­ta ty­ri­mas ava­ri­jos prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti. Ži­no­ma tik tiek, kad Lent­pjū­vės g. trū­ko UAB „Plun­gės van­de­nys“ fe­ka­li­nė ka­na­li­za­ci­ja.
Pa­sak T. An­druš­kos, Ap­lin­kos ap­sau­gos dar­buo­to­jai, at­vy­kę į įvy­kio vie­tą, su­rin­ko iš­gai­šu­sias žu­vis. Be to, bu­vo pa­im­tas van­dens mė­gi­nys. Bus ti­ria­mas van­dens už­terš­tu­mo ly­gis ir jo ko­ky­bė.
Pa­sak Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­to Ka­ro­lio Ti­mo­fe­je­vo, iš vi­so bu­vo ras­ta 13 ne­gy­vų žu­vų: še­šios ly­de­kos ir sep­ty­ni amū­rai. Į įvy­kio vie­tą at­vy­kę ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ne tik su­rin­ko iš­gai­šu­sias žu­vis, bet ir iš­va­lė iš­si­lie­ju­sius ter­ša­lus bei lik­vi­da­vo ava­ri­jos pa­da­ri­nius.
Kaip sa­kė T. An­druš­ka, tik vi­sa­pu­siš­kai at­li­kus ava­ri­jos prie­žas­čių ir van­dens mė­gi­nio ty­ri­mus, bus aiš­ku, kas kal­tas dėl įvy­ku­sios ava­ri­jos tven­ki­ny­je ir ko­kia ža­la pa­da­ry­ta gam­tai.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai