Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Tve­ruo­se iš tre­čio aukš­to iš­kri­to pen­kia­me­tis

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ry­tą skau­di ne­lai­mė įvy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Tve­rų mies­te­ly­je: 7.20 val. pro lan­gą iš­kri­to ma­ža­me­tis. Lai­mei, ber­niu­kas rim­čiau ne­su­si­ža­lo­jo, li­go­ni­nė­je nu­sta­ty­ta, kad jam yra su­tri­ku­si ke­pe­nų veik­la.

Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, 2013 m. gi­męs ber­niu­kas iš­kri­to pro dau­gia­bu­čio na­mo, esan­čio Lau­ku­vos gat­vė­je, bu­to tre­čia­me aukš­te lan­gą. Pen­kiametis dėl kū­no su­mu­ši­mo bei trau­mi­nio šo­ko pa­gul­dy­tas į Klai­pė­dos li­go­ni­nę.
Kaip pa­sa­ko­jo ber­niu­ko tė­vas, at­si­kė­lęs ry­te, kol vai­kas dar mie­go­jo, ke­lioms mi­nu­tėms iš­ve­dė šu­nį į lau­ką. Bū­da­mas dau­gia­bu­čio na­mo apa­čio­je, jis iš­gir­do vai­ko verks­mą, ta­čiau jis skli­do ne iš jo laip­ti­nės. Tė­vas iš­kart pa­li­po at­gal į tre­čią aukš­tą ir, ati­da­ręs du­ris, pa­ju­to skers­vė­jį, o įė­jęs į kam­ba­rį pa­ma­tė, kad vai­ko nė­ra: ma­tė­si nu­vers­tas gė­lės va­zo­nas bei pra­da­ry­tas lan­gas. Ėmus šauk­ti vai­ką var­du, nie­kas ne­at­si­lie­pė. Vy­rui iš­kart ki­lo min­tis, kad ber­niu­kas bus iš­kri­tęs pro lan­gą, ta­čiau pa­žiū­rė­jus apa­čio­je vai­ko taip pat ne­si­ma­tė. Tuo­met tve­riš­kis puo­lė į apa­čią ieš­ko­ti ber­niu­ko, ap­žiū­rė­jo už na­mo, ne­ra­dęs bė­go at­gal į bu­tą, pa­ma­nęs, kad gal vai­kas kur pa­si­slė­pė iš­si­gan­dęs su­du­žu­sio va­zo­no. Už­ėju­si kai­my­nė pa­sa­kė, kad ma­tė ber­niu­ką ba­są ei­nan­tį link ne­to­lie­se esan­čios gim­na­zi­jos. Su­si­rū­pi­nęs tė­vas iš­bė­go ieš­ko­ti vai­ko, o su­tik­tas pra­ei­vis in­for­ma­vo, kad ber­niu­kas yra ug­nia­ge­sių pa­tal­po­se, esan­čio­se ša­lia gim­na­zi­jos. At­bė­gęs ra­do vai­ką gu­lin­tį ant lo­vos ir ver­kian­tį, jis skun­dė­si pil­vo skaus­mu. Sku­biai bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Kol ji at­vy­ko, vai­kas bu­vo są­mo­nin­gas, kal­bė­jo. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu pen­kia­me­tis iš­vež­tas į li­go­ni­nę Klai­pė­do­je. Jo­kių lū­žių ne­nu­sta­ty­ta, vai­kui su­tri­ku­si ke­pe­nų veik­la.
Šiuo me­tu ber­niu­kui nu­ma­ty­tas gy­dy­mas. Kai įvy­ko ne­lai­mė, ber­niu­ko ma­ma bu­vo li­go­ni­nė­je, kur prieš ke­le­tą die­nų pa­gim­dė an­trą sū­nų.

Komentarai
Kiti straipsniai