Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Tra­di­ci­nė­je My­ko­li­nių šven­tė­je pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų, ūkių sa­vi­nin­kai

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pra­ūžė vi­sų rie­ta­viš­kių lau­kia­miau­sia me­tų šven­tė – My­ko­li­nės. Šie­met jo­je ne­trū­ko nie­ko – se­niū­ni­jų kie­me­liai bu­vo nu­krau­ti ska­niau­siais val­giais, gro­jo links­ma mu­zi­ka, su­lauk­ta gar­bin­gų sve­čių. Kaip įpras­ta, ant­ro­ji My­ko­li­nių die­na – šeš­ta­die­nis – pra­si­dė­jo nuo Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo su­ei­gos.

Dar­bai nu­dirb­ti, gam­ta puo­šia­si ru­de­niš­ko­mis spal­vo­mis, o rie­ta­viš­kiai su­si­rin­ko pa­si­džiaug­ti gra­žia šven­te ir pri­si­min­ti pra­bė­gu­sios va­sa­ros. Kas­met per My­ko­li­nes sten­gia­ma­si su­ras­ti ir dau­giau pro­gų, ku­rios įpras­min­tų ir su­teik­tų šven­tei ža­ve­sio. Šie­met il­gai svars­ty­ti ne­rei­kė­jo – Lie­tu­va šven­čia at­kur­tos Ne­pri­klau­so­my­bės šimt­me­tį, o Rie­ta­vas – kar­tu su ja. Mies­tas taip pat mi­ni ir gar­bin­gą ju­bi­lie­jų – su­ka­ko 765 me­tai, kai pir­mą kar­tą Rie­ta­vo var­das pa­mi­nė­tas ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se.
Šių me­tų se­niū­ni­jų kie­me­lių iš­skir­ti­nu­mas – tra­di­ci­niai ir ne tik pa­tie­ka­lai, pa­ga­min­ti iš bul­vių. Jie šie­met pa­si­rink­ti ne­at­si­tik­ti­nai. Dau­ge­lis yra gir­dė­ję, kad pir­mo­ji bul­vė 1700 m. iš Eu­ro­pos į Lie­tu­vą at­vy­ko bū­tent per Rie­ta­vą. Tad šven­tės da­ly­viai bu­vo ra­gi­na­mi su di­džiau­siu ma­lo­nu­mu ra­gau­ti bul­vi­nius pa­tie­ka­lus.
Se­niū­ni­jų kie­me­liuo­se kon­cer­ta­vo ir me­no ko­lek­ty­vai. Met­tur­gis šie­met taip pat bu­vo kaip nie­kad gau­sus – pra­de­dant mais­to pro­duk­tais, bai­giant ko­ji­nė­mis ir ki­tais ran­kų dar­bo dir­bi­niais. Vi­si jie pa­ga­min­ti su mei­le. Šven­ti­niai džiaugs­mai lau­kė ir ma­žiau­sių šven­tės da­ly­vių, juos pra­mo­gau­ti kvie­tė šu­niu­kų fė­ja, o no­rin­tiems pa­puo­šė ir vei­du­kus. Ypa­tin­gą do­va­ną vai­kams do­va­no­jo ir Rie­ta­vo ūki­nin­kų są­jun­ga. Jie kvie­tė pa­ska­nau­ti ypa­tin­gų ban­de­lių, ku­rių iš­kep­ta net 100. Kiek­vie­no­je ban­de­lė­je vai­kų lau­kė siur­pri­zas – ma­ža do­va­nė­lė.
Kol rie­ta­viš­kiai ir mies­to sve­čiai žval­gė­si po se­niū­ni­jų kie­me­lius ir met­tur­gio da­ly­vių at­si­vež­tas gė­ry­bes, šven­ti­nė me­no ko­lek­ty­vų ei­se­na par­žy­gia­vo nuo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro iki Lais­vės aikš­tės. Pir­mie­ji žen­gė Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­viai, ku­rių ran­ko­se bu­vo 100 tri­spal­vių ba­lio­nų. Jie, su­gie­do­jus Lie­tu­vos him­ną, pa­ki­lo į dan­gų.
Ko­kia šven­tė be svei­ki­ni­mo kal­bų, do­va­nų ir lin­kė­ji­mų. Pir­ma­sis svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. Pa­si­svei­ki­nęs su at­vy­ku­siais sve­čiais, jis pa­si­džiau­gė, kad kas­met su­si­ren­ka­ma, pa­si­džiau­gia­ma nu­veik­tais dar­bais, pa­siek­tais lai­mė­ji­mais. „Kas­met dir­ba­me su­si­tel­kę, vie­nin­gai, tad pa­vyks­ta pa­da­ry­ti ne­blo­gą re­zul­ta­tą. Džiau­giuo­si Rie­ta­vo žmo­nė­mis, jau­ni­mu, kul­tū­ros pa­sie­ki­mais ir vi­sais ki­tais gra­žiais dar­bais, ku­riais rie­ta­viš­kiai yra gar­sūs“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Vie­nas iš šių­me­ti­nės šven­tės gar­bių sve­čių – LR Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Šio­je šven­tė­je jis lan­kė­si pir­mą kar­tą. Anot jo, da­bar tin­ka­miau­sias me­tas švęs­ti, nes Lie­tu­vo­je se­niai ne­bu­vo ka­rų, eko­no­mi­nis nuos­mu­kis jau pra­ėjęs, ne­stin­ga gar­bin­gų ju­bi­lie­jų, o ir žmo­nės, at­ro­do, pra­de­da dau­giau šyp­so­tis. „Ne­se­niai lan­kę­sis Po­pie­žius Pran­ciš­kus sa­kė, kad pir­miau­sia rei­kia tu­rė­ti ben­drys­tę, o to mums tik­rai ne­stin­ga“, – sa­kė sve­čias.
Svei­ki­ni­mus į Rie­ta­vą at­ve­žė ir Karl­sham­no (Šve­di­ja) sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Ma­rie Salst­rom bei Gul­be­nės (Lat­vi­ja) sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­džis Cau­ni­čis, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Jur­čius, Rie­ta­vo kraš­tie­čių klu­bo pre­zi­den­tas prof. Le­o­nas Vai­do­tas Aš­man­tas, LR Sei­mo na­riai.
Ant sce­nos su pa­dė­ko­mis li­po Že­mės ūkio rū­mų vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bui­vy­das. Jis ap­do­va­no­jo ge­rų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sius ūki­nin­kus. Jiems įteik­tos pa­dė­kos, ku­rias sky­rė Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas dr. Arū­nas Svi­to­jus. Pir­mo­ji iš­ke­lia­vo į Ar­tū­ro Jur­kaus ran­kas – už jau­nat­viš­ką ryž­tą vys­tant mė­si­nių gal­vi­jų ūkį. A. Jur­kui pa­lin­kė­ta švie­sių min­čių, na­šių dar­bų ir pui­kios nuo­tai­kos. Pa­dė­ka skir­ta ir Vir­gi­ni­jai Va­si­liaus­kie­nei, Va­tu­šių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kei, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kei – už pui­kias idė­jas, ener­gi­ją, su­tei­kian­čią pras­mę kas­die­ni­nė­je veik­lo­je, pa­trio­tiš­ku­mą, nuo­šir­dų ir pa­si­au­ko­jan­tį dar­bą žem­dir­bių la­bui. Ra­mū­nas Jur­kus ap­do­va­no­tas už pa­vyz­din­gai tvar­ko­mą ir plė­to­ja­mą pie­no ūkį. Sta­nis­lo­vui An­ta­nui Jur­kui skir­ta pa­dė­ka už nuo­šir­dų ben­dra­dar­bia­vi­mą, at­vi­ru­mą ino­va­ci­joms ir so­cia­li­nės part­ne­rys­tės plė­to­ji­mą vyk­dant pro­jek­tą „In­teg­ruo­tos tiks­lio­sios au­ga­li­nin­kys­tės sis­te­mos nau­do­ji­mas sie­kiant ma­žin­ti pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­ną“.
Kaip ir kas­met, neap­si­ei­ta be gra­žiau­siai tvar­ko­mų skly­pų ap­do­va­no­ji­mų. Iš­vy­kos me­tu ko­mi­si­ja ap­lan­kė ir įver­ti­no vi­sus tvar­kin­giau­sius ir gra­žiau­sius se­niū­ni­jų skly­pus. La­biau­siai su­tvar­ky­ta so­dy­ba mies­te pri­pa­žin­ta Ele­nos ir Val­de­ma­ro Ged­mi­nų so­dy­ba (Plun­gės g. 35, Rie­ta­vas), kai­me – Dan­guo­lės ir An­ta­no Ka­ra­la­vi­čių so­dy­ba (Že­mai­čių g. 22, La­bar­džiai), gra­žiau­sia įstai­gos ap­lin­ka – An­dri­jaus­kų so­dy­ba (Ku­lių g. 52A, Rie­ta­vas), gat­vė – Klai­pė­dos g. Va­tu­šių k., kai­mas su po­il­sio zo­na – Gi­rė­nų k., sen­jo­rų so­dy­ba mies­te – Zi­tos ir Pet­ro Stan­kų so­dy­ba (Sau­lė­te­kio g. 1, Rie­ta­vas), kai­me – Vir­gi­ni­jos ir Al­gi­man­to Va­lių so­dy­ba (Tu­jų g. 4, Bud­ri­kiai). Me­tų at­ra­di­mas – Juo­zo Gau­die­šiaus so­dy­ba, esan­ti Gu­da­lių g. 10, Dau­gė­duo­se.
Nu­spręs­ta pa­si­džiaug­ti gar­bin­gais ju­bi­lie­jais ir ap­do­va­no­ti sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­kus, ku­rie 2018 m. dir­bo 100 ha ir dau­giau že­mės, lai­ko 100 ir dau­giau gal­vi­jų, 100 ir dau­giau bi­čių šei­mų. Iš vi­so ap­do­va­no­ta 10 pie­no ūkių, 2 mė­sos, 4 eko­lo­gi­niai, 1 bi­čių, 5 miš­rūs, 2 pie­no ir mė­sos, 4 au­ga­li­nin­kys­tės ūkiai. Kon­kur­so „Me­tų ūkis 2018“ nu­ga­lė­to­ja pa­skelb­ta Lo­re­ta Pu­džiu­ve­lie­nė.
Po ap­do­va­no­ji­mų šven­tės da­ly­vius džiu­gi­no pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­rų ir miš­rių cho­rų iš Vil­niaus, Tau­ra­gės, Pa­lan­gos, Plun­gės, Pla­te­lių ir Rie­ta­vo kon­cer­tas. Ne­trū­ko ir įvai­rių kon­kur­sų bei at­rak­ci­jų, ku­rio­se bu­vo ga­li­ma ne tik iš­ban­dy­ti jė­gas, bet ir lai­mė­ti pui­kių pri­zų. Va­ka­rop lau­kė Jur­gio Di­džiu­lio in­te­rak­ty­vus mu­zi­ki­nis pa­si­ro­dy­mas, „Hi­per­bo­lės“ le­gen­dos Igo­rio Be­ri­no su gru­pe „HUGE SOUL“ ir gru­pės „An­ti­kva­ri­niai Kaš­pi­rov­skio dan­tys“ pa­si­ro­dy­mai. Ant­rą­ją My­ko­li­nių šven­tės die­ną vai­ni­ka­vo dan­gų nu­tvies­kę įspū­din­gi fe­jer­ver­kai bei dis­ko­te­ka.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Šių metų šventėje netrūko ir garbių svečių.

Komentarai
Kiti straipsniai