Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

„Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­tė“ iš Plun­gės – moks­lo pir­mū­nė jau de­šimt me­tų

Sep­ty­nio­lik­me­tė plun­giš­kė Vai­va Sa­ly­tė šie­met pel­nė lie­tu­viš­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ įsteig­tą „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ją už pa­sie­ki­mus pa­žan­gu­mo sri­ty­je. Moks­lei­vė pa­sa­ko­ja, kad sti­pen­di­ja už pa­žan­gu­mą ski­ria­ma tik tiems moks­lei­viams, ku­rių vi­sų da­ly­kų vi­dur­kis – de­šim­tu­kas tre­jus me­tus iš ei­lės. V. Sa­ly­tė – moks­lo pir­mū­nė jau de­šimt me­tų.

Moks­lei­vė įsi­ti­ki­nu­si – „Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ja yra ir įver­ti­ni­mas, ir pa­ska­ti­ni­mas su dar di­des­niu už­si­spy­ri­mu ir ryž­tu siek­ti am­bi­cin­gų tiks­lų: „Pel­ny­tas „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­to“ var­das su­tei­kia mo­ty­va­ci­jos ir įro­do, jog sun­kiai dir­bau ne be rei­ka­lo“.
Ge­rų žo­džių ga­biems Lie­tu­vos moks­lei­viams „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­tų“ ap­do­va­no­ji­mų me­tu ne­gai­lė­jo lie­tu­viš­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Kris­ti­nos Mei­dė: „16 me­tų iš ei­lės svei­ki­na­me ga­bius ir ta­len­tin­gus Lie­tu­vos vai­kus. Vi­si jūs jau ra­šo­te sa­vo pir­mą­sias ei­lu­tes ki­to Lie­tu­vos šimt­me­čio is­to­ri­jo­je. Jū­sų pa­sie­ki­mai ir at­kak­lu­mas įkve­pia ne tik ben­dra­am­žius, bet ir su­au­gu­sius. Tad šian­dien lin­kiu jums – puo­se­lė­ki­te sa­vo ta­len­tus, stip­rin­ki­te ga­bu­mus, ne­su­sto­ki­te siek­da­mi sa­vo tiks­lų. Ne­pa­si­duo­ki­te, kai ke­ly­je į per­ga­lę bus sun­kių mo­men­tų, bū­ki­te drą­sūs ir ver­žlūs. Ei­ki­te pir­myn, sie­ki­te ne­pa­sie­kia­mo, nes bū­si­mas Lie­tu­vos šimt­me­tis jau yra jū­sų ran­ko­se“, – ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą moks­lei­vius svei­ki­no re­kor­di­nį – net 60 000 eu­rų – sti­pen­di­jų fon­dą įstei­gu­sio lie­tu­viš­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė K. Mei­dė.

Svar­biau­sia – sis­te­min­gas dar­bas

V. Sa­ly­tė tei­gia, kad pui­kiai mo­ky­tis jai pa­de­da sis­te­min­gas dar­bas mo­kyk­lo­je: „Sten­giuo­si nuo­sek­liai at­lik­ti už­duo­tis pa­mo­kų me­tu, įdė­miai klau­sau­si. Per pa­mo­kas dir­bu, įsi­me­nu in­for­ma­ci­ją, to­dėl at­si­skai­ty­mai man nė­ra to­kie sun­kūs“, – sa­ko mer­gi­na ir pri­du­ria, kad su­si­kau­pus mo­kyk­lo­je, ma­žiau ten­ka dirb­ti na­muo­se.
Pa­vyz­di­nį pa­žan­gu­mą de­monst­ruo­jan­ti vie­nuo­lik­to­kė šiuo me­tu vi­są dė­me­sį su­tel­ku­si į pa­si­ruo­ši­mą bran­dos eg­za­mi­nams. V. Sa­ly­tė A ly­giu pa­si­rin­ko net še­šis da­ly­kus: bio­lo­gi­ją, che­mi­ją, in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, ma­te­ma­ti­ką, lie­tu­vių ir an­glų kal­bas.
Apie stu­di­jų pla­nus moks­lei­vė kal­ba at­vi­rai: „Dar ne­su iki ga­lo ap­si­spren­du­si, ką stu­di­juo­siu, bet ma­nau, kad tai bus su­si­ję su me­di­ci­na ar­ba in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis“.

Sti­pen­di­ją skirs ke­lio­nėms

V. Sa­ly­tė pre­ky­bos tin­ko „Ma­xi­ma“ įsteig­tą sti­pen­di­ją pla­nuo­ja skir­ti ke­lio­nėms. Mer­gi­na sva­jo­ja su se­se­ri­mi nu­ke­liau­ti į Is­pa­ni­ją. Ne­nuos­ta­bu, nes „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­jos lai­mė­to­jos V. Sa­ly­tės lais­va­lai­kis įvai­rius – ji mie­lai pie­šia, žiū­ri fil­mus, lei­džia lai­ką su drau­gais, o va­sa­rą bė­gio­ja.
No­rin­tiems pa­ge­rin­ti moks­lo re­zul­ta­tus ar lai­mė­ti „Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ją, mer­gi­na lin­ki su­telk­ti dė­me­sį į no­ri­mą tiks­lą ir jo siek­ti!
Na­cio­na­li­nė moks­lei­vių ska­ti­ni­mo pro­gra­ma „Lie­tu­vos Ma­xi­ma­lis­tai“, ku­rios glo­bė­ja – Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, iš­au­go iš dvie­jų anks­čiau įmo­nės vyk­dy­tų švie­ti­mo pa­ra­mos pro­gra­mų. Jos tiks­las – sti­pen­di­jo­mis pa­ska­tin­ti ga­bius ir ta­len­tin­gus ša­lies vai­kus siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų bei puo­se­lė­ti sa­vo ta­len­tus. Šiais me­tais „Ma­xi­ma“ ta­len­tin­giems ir pa­žan­giems ša­lies moks­lei­viams sky­rė re­kor­di­nį – net 60 000 eu­rų – sti­pen­di­jų fon­dą. „Ma­xi­ma­lis­tų“ alum­niais yra to­kie ži­no­mi Lie­tu­vą gar­si­nan­tys spor­ti­nin­kai ir me­ni­nin­kai kaip Gied­rius Ti­te­nis, Mar­ty­nas Le­vic­kis, Eve­li­na Sa­šen­ko ir dau­ge­lis ki­tų.

Pa­reng­ta pa­gal „Ma­xi­mos“ inf.

Nuotraukoje: V.Sa­ly­tė šie­met pel­nė lie­tu­viš­ko pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ įsteig­tą „Šimt­me­čio Ma­xi­ma­lis­to“ sti­pen­di­ją.

Komentarai
Kiti straipsniai