Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Rie­ta­ve nu­si­lei­do vil­ties paukš­tė

Rug­sė­jo 19 die­ną Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tre vy­ko Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos or­ga­ni­zuo­ta šven­tė-kon­kur­sas „Vil­ties paukš­tė 2018“. Ja­me pa­reiš­kė no­rą da­ly­vau­ti ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ko­lek­ty­vai iš Rie­ta­vo, Plun­gės, Ma­žei­kių, Pa­gė­gių, Ra­sei­nių, Tel­šių, Pa­lan­gos ir Aly­taus. Šven­tę pra­dė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro mer­gai­čių šo­kių ko­lek­ty­vas, va­do­vau­ja­mas Al­do­nos Mic­ku­vie­nės.

Šis kon­kur­sas – jau dau­ge­lį me­tų Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ren­gia­mas ir puo­se­lė­ja­mas vo­ka­li­nių an­sam­blių, kai­mo ka­pe­lų, mu­zi­kos at­li­kė­jų tra­di­ci­nis ren­gi­nys. Juo sie­kia­ma ska­tin­ti ša­lies ne­įga­liuo­sius ak­ty­viau ten­kin­ti sa­vo kul­tū­ri­nius po­rei­kius, ieš­ko­ti ge­riau­sių ga­li­my­bių me­ni­niams ge­bė­ji­mams ug­dy­ti ir kū­ry­bi­nėms ga­lioms at­skleis­ti. Rug­sė­jo ir spa­lio mė­ne­siais ren­gi­nio at­ran­kos tu­rai organizuojami še­šiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Juo­se da­ly­vau­ja dau­giau nei 60 me­no ko­lek­ty­vų. Ge­riau­siai pa­si­ro­dę ko­lek­ty­vai kon­cer­tuos fi­na­li­nia­me „Vil­ties paukš­tės 2018“ ren­gi­ny­je Prie­nuo­se.
Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas ir Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė. Ko­lek­ty­vai gė­lė­mis ir sal­džio­mis do­va­no­mis dė­ko­jo Rie­ta­vo ne­įga­lių­jų drau­gi­jai už pri­ėmi­mą.
Pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja: Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro kon­cert­meis­te­rė, Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los for­te­pi­jo­no vyr. mo­ky­to­ja Gin­ta­rė Sa­ba­liaus­kie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro akom­po­nuo­to­ja, me­no mo­kyk­los cho­ri­nio dai­na­vi­mo, for­te­pi­jo­no vyr. mo­ky­to­ja Vil­ma Jo­ku­baus­kai­tė ir kul­tū­ros cen­tro cho­ro va­do­vė Vy­tau­tė Jo­nuš­kie­nė.
Pir­miau­sia sce­no­je pa­si­ro­dė Rie­ta­vo ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ko­lek­ty­vas „Vil­ties bal­sai“, ku­ris gy­vuo­ja jau 15 me­tų ir ak­ty­viai kon­cer­tuo­ja sa­vi­val­dy­bės ri­bo­se bei už jų, o kon­kur­sui pa­ruo­šė pro­gra­mą „Ma­no kraš­tas – Lie­tu­va“ (va­do­vas Vin­cas Var­pio­tas).
Po to į sce­ną žen­gė mo­te­rų ko­lek­ty­vas „Ram­by­nas“. Tai ko­lek­ty­vas, gy­vuo­jan­tis jau 15 me­tų. Jis da­ly­vau­ja įvai­riuo­se sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se, ap­žiū­ro­se ir vi­sur, kur tik pa­kvie­čia. Ren­gi­niui „Ram­by­nas“ pa­ruo­šė pro­gra­mą „Vil­ties bal­sai“ (vad. Evi­nas Pa­lio­kas).
Pa­lan­gos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ko­lek­ty­vas „At­gai­va“ at­li­ko pro­gra­mą „Bran­giau­sia že­mė“ (vad. Rim­gau­das Juo­za­pa­vi­čius). Ko­lek­ty­vas yra mies­to kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ir šven­čių da­ly­vis, gy­vuo­ja jau 13 me­tų.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos mu­zi­kos ko­lek­ty­vas „Dzū­ki­jos at­gai­va“ per­nai šia­me kon­kur­se už­ėmė I vie­tą. Jų pa­reng­ta pro­gra­ma va­di­no­si „Ma­žy­tį kraš­tą aš tu­riu“ (vad. Kęs­tu­tis Ba­ra­naus­kas).
Vė­liau sce­no­je pa­si­ro­dė Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos mu­zi­kos ko­lek­ty­vas „Su­grįžk, jau­nys­te“. Jis su­si­kū­rė 1994-ai­siais ir gy­vuo­ja jau 23 me­tus. Jo įkū­rė­ja bu­vo Plun­gės ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­ja. Nuo 2018 m. an­sam­bliui va­do­vau­ja Vy­tau­tas Vai­no­rius. Ko­lek­ty­vas kiek­vie­nais me­tais da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, šven­tė­se, kon­kur­suo­se ir džiugina Plun­gės ra­jo­no žmo­nes. Jie yra Že­mai­ti­jos zo­nos ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jai, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės kon­kur­so „Mes mo­kam, mes ga­lim“ nu­ga­lė­to­jai ir kt.
Ko­lek­ty­vas „Ga­ja“, gy­vuo­jan­tis 26 me­tus, at­vy­ko iš Ra­sei­nių. Jie kon­cer­tuo­ja kai­my­ni­nė­se drau­gi­jo­se, kai­miš­ko­sio­se ben­druo­me­nė­se, Blinst­ru­biš­kių glo­bos na­muo­se ir sa­vo ren­gi­niuo­se. Jų pa­ruoš­ta pro­gra­ma va­di­no­si „Vil­ties paukš­tė“ (vad. Re­gi­na Pet­raus­kie­nė).
Vie­nas pas­ku­ti­nių­jų pa­si­ro­dė Tel­šių miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „Že­mai­ti­ja“. An­sam­blis gy­vuo­ja 21 me­tai, o 11 iš jų jam va­do­vau­ja Dai­va Lin­gie­nė. Ko­lek­ty­vas yra nuo­la­ti­nis kon­kur­so „Vil­ties paukš­tė“ da­ly­vis, kon­cer­tuo­jan­tis ir Tel­šių drau­gi­jos bei ben­druo­me­nės na­riams, ra­jo­no, ap­skri­ties ben­druo­me­nėms.
Pas­ku­ti­nie­ji kon­kur­so da­ly­viai – pen­kio­li­ka me­tų gy­vuo­jan­tis ko­lek­ty­vas iš Ma­žei­kių. Tai vie­šo­sios įstai­gos Ma­žei­kių ra­jo­no ne­įga­lių­jų cen­tro miš­rus an­sam­blis „Skam­be­sys“ (vad. An­ta­nas Er­lic­kas).
Po il­gų svars­ty­mų ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad ge­riau­siai pa­si­ro­dė ir į bai­gia­mą­ją šven­tę de­le­guo­ja­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų drau­gi­jos mu­zi­kos ko­lek­ty­vas „Dzū­ki­jos at­gai­va“, va­do­vau­ja­mas Kęs­tu­čio Ba­ra­naus­ko.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro inf.

Nuotraukoje: Sveikina savivaldybės administracijos direktorius V. Dičiūnas ir J. Alseikienė (viduryje).

Komentarai
Kiti straipsniai