Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Pir­mą­ją My­ko­li­nių die­ną – kul­tū­ri­niai ren­gi­niai

Pir­mą­ją My­ko­li­nių šven­tės die­na taip pat neap­si­ei­ta be įvai­rių ren­gi­nių. Rug­sė­jo 28-osios pa­va­ka­rę Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je vy­ko pro­jek­to ir pa­ro­dos „Spal­vin­gas dai­li­nin­ko Ado­mo Gal­di­ko (1893–1969) kū­ri­nių lo­by­nas“, skir­tos A. Gal­di­ko 125-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, pri­sta­ty­mas.

„Su di­de­liu džiaugs­mu pri­ima­me į mu­zie­jų šią pa­ro­dą. Pas mus A. Gal­di­ko dar­bai eks­po­nuo­ja­mi jau an­trą kar­tą“, – su džiaugs­mu sa­kė Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas. Apie A. Gal­di­ką ir jo kū­ry­bą pa­sa­ko­jo šio pro­jek­to va­do­vė, pa­ro­dos ku­ra­to­rė, Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ vyr. mu­zie­ji­nin­kė Dai­va Luk­šie­nė.
Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga pri­si­me­na­mos iš­ki­lios as­me­ny­bės, tarp ku­rių – ir iš­ei­vi­jos me­ni­nin­kai, gar­si­nę Lie­tu­vos var­dą vi­sa­me pa­sau­ly­je. Vie­nas žy­miau­sių, no­va­to­riš­kiau­sių XX am­žiaus pir­mo­sios pu­sės lie­tu­vių pro­fe­sio­na­lių dai­li­nin­kų – ta­py­to­jas, gra­fi­kas, sce­nog­ra­fas Ado­mas Gal­di­kas (1893–1969), ku­rio 125-osios gi­mi­mo me­ti­nės su­tam­pa su at­kur­tos Lie­tu­vos gim­ta­die­niu. Dai­li­nin­kas pri­ski­ria­mas ne­pri­klau­so­my­bės ide­a­lų su­bran­din­tai me­ni­nin­kų kar­tai, bran­gi­nu­siai sa­vo tau­tos is­to­ri­ją, puo­se­lė­ju­siai at­si­ku­rian­čios vals­ty­bės kul­tū­rą. Me­ni­nin­kas dai­lės is­to­ri­kų api­bū­di­na­mas kaip ne­pails­tan­tis nau­jų iš­raiš­kos ke­lių ieš­ko­to­jas, sie­kęs pa­žin­ti nau­jų me­no sti­lis­ti­nių sro­vių prie­mo­nes ir ga­li­my­bes.
Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ sau­go­mi itin ver­tin­gi A. Gal­di­ko dai­lės kū­ri­nių bei as­me­ni­nių daik­tų rin­ki­niai, ku­rie 2002 m. iš JAV į Lie­tu­vą bu­vo par­vež­ti kul­tū­ros me­ce­na­tės Be­at­ri­čės Klei­zai­tės-Va­sa­ris pa­stan­go­mis ir per­duo­ti mu­zie­jui. Įspū­din­giau­sia yra vaiz­duo­ja­mo­sios dai­lės kū­ri­nių ko­lek­ci­ja, ku­rią su­da­ro XX a. 5–7 de­šimt­me­ty­je iš­ei­vi­jo­je dai­li­nin­ko su­kur­ti es­ki­zai, pie­ši­niai, etiu­dai, nu­ta­py­ti pa­veiks­lai.
Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi 5–7 deš. kū­ri­niai, ku­rių dau­gu­mą su­da­ro pei­za­žai ir abst­rak­čios kom­po­zi­ci­jos. Gam­ta dai­li­nin­kui bu­vo di­džiau­sias įkvė­pi­mo šal­ti­nis, pei­za­žas – svar­biau­sias kū­ry­bos žan­ras. Uni­ka­liuo­se pie­ši­niuo­se, es­ki­zuo­se už­fik­suo­ti Lie­tu­vos gam­to­vaiz­džiai, kal­vo­to­sios Že­mai­ti­jos vie­to­vės su se­no­mis ka­pi­nai­tė­mis, so­dy­bo­mis, at­sklei­džian­tys mei­lę, il­ge­sį gim­ta­jam kraš­tui. Nu­ta­py­ti tė­viš­kės vaiz­dai, su­abst­rak­tin­ti pei­za­žai, me­džių ir gė­lių žy­dė­ji­mas gai­va­liš­kai per­tei­kia gam­tos gro­žį bei as­me­ni­nę kū­rė­jo emo­ci­ją. Abst­rak­čios kom­po­zi­ci­jos ža­vi ne tik sa­vi­ta spal­vi­ne ko­lo­ris­ti­ka, uni­ka­lio­mis plas­ti­nės kal­bos sub­ti­ly­bė­mis, bet ir iš­reiš­kia ta­py­to­jo dva­si­nę bū­se­ną, min­tis, pa­ro­do ne­pa­pras­tai aukš­tą me­ni­nį ly­gį. Pa­ro­dą pa­pil­do A. Gal­di­ko as­mens do­ku­men­tai ir jam ra­šy­ti iš­ei­vi­jos vi­suo­me­nės vei­kė­jų laiš­kai, dai­li­nin­ko pa­ro­dų buk­le­tai, es­ki­zų blok­no­tai, kū­ry­bi­nio dar­bo prie­mo­nės.
Ap­žiū­rė­ję pa­ro­dą, vi­si sku­bė­jo į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą, kur lau­kė Kau­no vals­ty­bi­nio cho­ro kon­cer­ti­nė pro­gra­ma „Taip nie­kas ta­vęs ne­my­lės“, skir­ta Lie­tu­vos šimt­me­čiui (me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas Pet­ras Bin­ge­lis, ak­to­rius Da­rius Svo­bo­nas). Tą pa­tį va­ka­rą, nuo 18 iki 23 val., vy­ko at­vi­rų du­rų va­ka­ras švie­ti­mo ir kul­tū­ros įstai­go­se. Vi­si bu­vo kvie­čia­mi jo­se ap­si­lan­ky­ti. Pra­dė­jus tem­ti, Lais­vės aikš­tė­je vy­ko už­si­ė­mi­mai su af­ri­kie­tiš­kais būg­nais, įvai­rios veik­los, va­ka­ro­ji­mas prie ar­ba­tos.

Nuotraukoje: Parodą pristatė Žemaičių muziejaus „Alka“ vyr. muziejininkė D. Lukšienė.

Komentarai
Kiti straipsniai