Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Pa­si­ra­šy­tas Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las

Sek­ma­die­nio ry­tą Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je be­si­bū­riuo­jan­tys žmo­nės lau­kė iš­kil­min­go mo­men­to. Bir­že­lį at­vy­kę į Rie­ta­vą šve­dai iš Karl­sham­no pa­kvie­tė rie­ta­viš­kius į sve­čius – taip už­si­mez­gė drau­gys­tė. Ir štai da­bar Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis ir Karl­sham­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Per-Ola Mat­tsson pa­si­ra­šė Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą.

Ja­me sa­ko­ma, kad, at­si­žvelg­da­mos į ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mą de­mok­ra­ti­jai, žmo­gaus tei­sėms, so­cia­li­nei ly­gy­bei ir tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mui bei į tai, kad ša­lys ska­tins ir sieks nau­din­go tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo šio­se sri­ty­se: eko­no­mi­kos ir ver­slo, val­dy­mo ir sa­vi­val­dos, švie­ti­mo ir moks­lo, svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos, ap­lin­ko­sau­gos, kul­tū­ros, spor­to ir tu­riz­mo ir jau­ni­mo rei­ka­lų, ša­lys su­da­rė šį pro­to­ko­lą ir su­si­ta­rė siek­ti su­da­ry­ti drau­gys­tės ir ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Šis pro­to­ko­las su­da­ry­tas ne­ter­mi­nuo­tai ir įsi­ga­lio­jo nuo jo pa­si­ra­šy­mo die­nos. Pro­to­ko­las pa­si­ra­šy­tas Rie­ta­vo mies­te 2018 m. rug­sė­jo 30 d. lie­tu­vių ir šve­dų kal­bo­mis, po 2 eg­zem­plio­rius kiek­vie­nai ša­liai.
Pa­si­ra­šant Ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą, da­ly­va­vo ir bi­čiu­liai iš Ken­či­no (Len­ki­ja) bei Gul­be­nės (Lat­vi­ja), Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro dar­buo­to­jai. Ap­si­kei­tę at­mi­ni­mo su­ve­ny­rais ir iš­gė­rę po puo­de­lį ka­vos, šei­mi­nin­kai ir sve­čiai iš­sku­bė­jo į Rie­ta­vo žir­gy­ną, kur tą­dien vy­ko žir­gų kon­kū­rai.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Nuotraukoje: Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis (dešinėje) ir Karlshamno savivaldybės meras Per-Ola Mattsson pasirašė Ketinimų protokolą.

Komentarai
Kiti straipsniai