Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Mū­sų dvy­lik­to­kai ge­rai su­si­do­ro­jo su eg­za­mi­nais

Praėjusį ket­vir­ta­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Kal­bė­ta apie tai, kiek ir ko­kių eg­za­mi­nų šią va­sa­rą mū­sų abi­tu­rien­tai lai­kė, kaip se­kė­si, ko­kius da­ly­kus mū­siš­kiai iš­lai­kė ge­riau, ko­kius pras­čiau, kiek bū­ta ape­lia­ci­jų, kiek šim­tu­ki­nin­kų ir t. t.

Iš vi­so moks­lo me­tų pa­bai­go­je bu­vo 396 abi­tu­rien­tai, iš ku­rių 355 ga­vo bran­dos ates­ta­tus, o 43-ims bu­vo įteik­ti mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mų pa­žy­mė­ji­mai. Kal­ba­ma apie vi­sų mū­sų ra­jo­no gim­na­zi­jų dvy­lik­to­kus – Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją, Al­sė­džių, Ku­lių, Pla­te­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jas. Taip pat į šį skai­čių įei­na Su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tras, Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la bei šios mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­las.
Dau­giau­sia dvy­lik­to­kų, ga­vu­sių ne bran­dos ates­ta­tus, o tik mo­ky­mo­si pa­sie­ki­mų pa­žy­mė­ji­mus dėl ne­iš­lai­ky­tų ar ne­lai­ky­tų eg­za­mi­nų, bu­vo Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – 26 abi­tu­rien­tai, Rie­ta­vo fi­lia­le – 8. Po vie­ną bu­vo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, du – Ku­liuo­se ir pen­ki – Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tre.
Pa­va­duo­to­ja ne tik pa­tei­kė šių me­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų duo­me­nis, bet ir len­te­lė­je pa­ly­gi­no trejų me­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Iš pas­ta­rų­jų ma­ty­ti, jog mo­ki­nių, iš­lai­kiu­sių kai kuriuos vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, skai­čius pro­cen­tais yra ge­res­nis ne­gu ša­lies: šiais me­tais di­des­nis pro­cen­tas mū­sų vai­kų iš­lai­kė is­to­ri­jos (95,9 proc. – mū­sų, 95,3 proc. – ša­lies) bio­lo­gi­jos (98,9 proc. – mū­sų, 98,7 proc. – ša­lies), che­mi­jos ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų (mū­sų – po 100 proc. ša­lies – ma­žes­nis pro­cen­tas) eg­za­mi­nus. Tie­sa, ga­vu­sių šiais me­tais 86–100 ba­lų įver­ti­ni­mą iš vi­sų da­ly­kų yra kiek ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais.
Kal­bė­da­ma apie vi­sų mū­sų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tus, V. Po­ciu­tė pa­ste­bė­jo, jog Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zis­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai vi­sa­da yra kur kas ge­res­ni nei ma­žų mies­te­lių dvy­lik­to­kų. Pa­ly­gi­nus tre­jų me­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, aki­vaiz­du, jog „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­nių, iš­lai­kiu­sių vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, skai­čius pro­cen­tais yra ge­res­nis ne­gu ša­lies.
V. Po­ciu­tė pa­si­džiau­gė, jog šie­met tu­rė­jo­me 20 šim­tu­ki­nin­kų. Tie­sa, kiek gai­la, kad ne­bu­vo nė vie­no abi­tu­rien­to, ga­vu­sio bran­dos ates­ta­tą su pa­gy­ri­mu – per­nai to­kių bu­vo ke­tu­ri.
Bu­vo ir ne­pa­ten­kin­tų re­zul­ta­tais: pa­teik­tos 32 vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ape­lia­ci­jos. Po iš­nag­ri­nė­ji­mo pa­keis­tos tik ke­lios, t. y. pen­kios: iš lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros du re­zul­ta­tai ke­liais ba­lais pa­ge­rin­ti ir du pa­blo­gin­ti, o la­biau­siai, ko ge­ro, pa­si­se­kė ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no ape­lia­ci­ją tei­ku­siam abi­tu­rien­tui – jis bu­vo ne­iš­lai­kęs eg­za­mi­no, o po ape­lia­ci­jos ga­vo 16-ika ba­lų, t. y. mi­ni­ma­lų, kad eg­za­mi­nas bū­tų iš­lai­ky­tas.
Ge­ra ži­nia ir ta, jog jau ke­le­tą me­tų iš ei­lės Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pagal mo­ki­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus pa­ten­ka į ge­riau­sių­jų sa­vi­val­dy­bių 10-uką!

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Brandos egzaminų rezultatų analizę Savivaldybės tarybos nariams pateikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja V. Pociutė.

Komentarai
Kiti straipsniai