Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Die­na, skir­ta pa­vel­dui

Sau­lė­tą, šil­tą rug­sė­jo 21-ąją Rie­ta­vas mi­nė­jo Eu­ro­pos pa­vel­do die­nas. Vi­są die­ną ne­trū­ko veik­los – pra­de­dant pa­ro­dos pri­sta­ty­mu ir bai­giant moks­li­ne kon­fe­ren­ci­ja bei va­ka­ri­nė­mis pa­mal­do­mis. Su­lauk­ta ir sve­čių iš Bal­ta­ru­si­jos, do­va­no­ju­sių cho­re­og­ra­fi­nį pa­svei­ki­ni­mą po­lo­ne­zo rit­mu Rie­ta­vo par­ke.

Šven­tės ati­da­ry­mas vy­ko Lais­vės aikš­tės skve­re­ly­je prie baž­ny­čios. Ten bu­vo pri­sta­ty­ta Man­to Vir­žin­to ir mu­zie­jaus lau­ko fo­to eks­po­zi­ci­ja „Ne­pri­klau­so­my­bės me­tų žen­klai Rie­ta­vo met­raš­ty­je“. Šių me­tų šven­tės te­ma su­de­rin­ta su vals­ty­bės 100-osio­mis ne­pri­klau­so­my­bės me­ti­nė­mis, to­dėl ir va­di­na­si „At­ras­ki­me šimt­me­čio pa­vel­dą“. Sim­bo­liš­ka, nes prieš tre­jus me­tus M. Vir­žin­to ini­cia­ty­va iš mu­zie­jaus ar­chy­vų bu­vo pa­kel­ta pa­ro­da, ku­ri tar­si kny­ga at­vers­ta vėl, šį­kart Lais­vės aikš­tės skve­re­ly­je.
„Da­bar nors žvilgs­niu ga­li­me pa­jus­ti, kaip at­ro­dė mū­sų Rie­ta­vas prieš šim­tą ir dau­giau me­tų“, – sa­kė Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas. Pa­ro­dos au­to­rius trum­pai pa­pa­sa­ko­jo, kaip gi­mė ši idė­ja. „Vi­sa­da gal­vo­jau, kad Rie­ta­vui rei­kia pa­da­ry­ti kaž­ką uni­ka­laus ir iš­si­ski­rian­čio iš ap­lin­ki­nių mies­tų. Pa­de­dant ki­toms įstai­goms, o žmo­nėms au­ko­jant lė­šas, ši pa­ro­da iš­vy­do die­nos švie­są. Apie Rie­ta­vo is­to­ri­ją ga­li­me pa­skai­ty­ti kny­go­se, o aš pa­ban­džiau ją iliust­ruo­ti“, – kal­bė­jo M. Vir­žin­tas. Jis dė­ko­jo vi­siems pa­dė­ju­siems pa­reng­ti pa­ro­dą. V. Rut­kaus­kas trum­pai pri­sta­tė fo­to­gra­fi­jas ir pri­mi­nė šven­tės da­ly­viams svar­biau­sius jo­se už­fik­suo­tus ak­cen­tus.
Ap­ta­rus ir ap­žiū­rė­jus eks­po­na­tus, ke­liau­ta par­ko link. Čia mu­zie­jaus di­rek­to­rius ei­se­nos da­ly­viams pri­sta­tė pro­jek­tą „At­gims­tan­čio par­ko pa­žin­ti­niai-rek­re­a­ci­niai marš­ru­tai“. Pa­si­vaikš­čio­ji­mo me­tu ap­lan­ky­tas Le­li­jų tven­ki­nio ta­kas, Mei­lės aša­rė­lių tven­ki­nio ta­kas, Ma­gist­ra­li­nė alė­ja, Ogins­kio rū­mų oran­že­ri­jos te­ra­sa, par­te­rio in­for­ma­ci­nių sten­dų aikš­te­lė, bu­vęs le­dai­nės rū­sys su Mu­zi­kan­tų te­ra­sa ir ko­lo­na­da. Pa­si­vaikš­čio­ji­mą pa­pil­dė V. Rut­kaus­ko pa­sa­ko­ji­mai ir įdo­mūs fak­tai apie lan­ko­mus ob­jek­tus.
Ofi­cia­lus Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ati­da­ry­mas įvy­ko prie Ogins­kių pa­min­klo. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Pui­ku, kai ga­li­me pa­si­džiaug­ti gra­žiais dar­bais. Il­gą lai­ką ati­dė­lio­ti dar­bai da­bar žings­nis po žings­nio ju­da, ir ma­to­me re­zul­ta­tą. Šio­je par­ko te­ri­to­ri­jo­je, va­do­vau­jant V. Rut­kaus­kui, vis­kuo pui­kiai rū­pi­na­ma­si. Dė­kui už gra­žius dar­bus, idė­jas, pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Jis lin­kė­jo, kad pa­vel­das bū­tų iš­sau­go­tas ir to­liau puo­se­lė­ja­mas. Pa­si­džiaug­ta ir at­vy­ku­siais ben­dra­min­čiais iš Bal­ta­ru­si­jos, su ku­riais sie­ja Ogins­kių var­das. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo ir Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė.
Kaip pa­sa­ko­jo V. Rut­kaus­kas, da­bar­ti­nė­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je tar­pu­ka­riu bu­vo apie 18 dva­re­lių bei tik vie­nin­te­lis Gi­lio­gi­rio dva­ras yra at­ku­ria­mas ir at­ei­ty­je taps vie­na iš Rie­ta­vo pa­si­di­džia­vi­mo ir at­min­ties vi­zi­ti­nių kor­te­lių. „Kol kas erd­vė ma­žai kam ži­no­ma, ta­čiau jos puo­se­lė­to­jo Sau­liaus Ka­vec­ko pra­dė­tas kur­ti dva­ro mu­zie­jus taps ne­for­ma­li­zuo­tu fi­lia­lu, iš­ple­čian­čiu mū­sų is­to­ri­nę erd­vę“, – sa­kė V. Rut­kaus­kas. Dva­ro puo­se­lė­to­jas pa­sa­ko­jo tę­sian­tis tai, kas 1940 m. bu­vo su­nai­kin­ta. „Dva­ro is­to­ri­ja pra­si­de­da XVI a. viduryje. Ti­kiuo­si, už­teks jė­gų ir azar­to šiam kom­plek­si­niam dar­bui“, – kal­bė­jo S. Ka­vec­kas.
Po­lo­ne­zo rim­tu rie­ta­viš­kius svei­ki­no sve­čiai iš Bal­ta­ru­si­jos. Tra­di­ciš­kai prie Ogins­kių pa­min­klo bu­vo pa­dė­ta gė­lių, ap­žiū­rė­ta mu­zie­jaus lau­ko fo­to eks­po­zi­ci­ja. Po leng­vų prieš­pie­čių mu­zie­jaus kie­me­ly­je pra­si­dė­jo XIII tarp­tau­ti­nė moks­li­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių kul­tū­ri­nės, po­li­ti­nės veik­los pėd­sa­kai“. Po jos kon­cer­ti­nę pro­gra­mą do­va­no­jo fa­go­to vir­tuo­zo Alek­se­jaus Fro­lo­vo va­do­vau­ja­mas in­stru­men­ti­nis an­sam­blis „Vy­to­ki“, KĮ „Po­lo­ni­ca – Lit­hu­a­ni­ca“ is­to­ri­nių šo­kių gru­pė (vad. Dmit­ri­jus Ro­ga­čio­vas). Šven­tę vai­ni­ka­vo va­ka­ri­nės pa­mal­dos Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Svečių iš Baltarusijos pasveikinimas polonezo ritmu.

Komentarai
Kiti straipsniai