Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Už smū­gį chi­rur­gui mu­šei­ka tu­rės pa­sė­dė­ti už gro­tų ir at­ly­gin­ti ža­lą

Jau ra­šė­me, jog rug­sė­jo 11 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų ir dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Į kal­ti­na­mų­jų suo­lą dėl šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų sė­do pra­ei­ty­je jau teis­tas Va­le­ri­jus Gla­di­še­vas (gim. 1998 m.) – jis į teis­mą bu­vo at­vež­tas su­ra­kin­tas ant­ran­kiais, mat šiuo me­tu die­nas lei­džia už gro­tų. Jau­nuo­lis kal­tin­tas tuo, jog prie vieš­bu­čio „Li­ne­lis“ smo­gė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės gy­dy­to­jui K. G. Rug­sė­jo 25 die­ną mu­šei­kai bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Pla­čiau apie šios bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mą ra­šė­me rug­sė­jo vi­du­ry­je, straips­ny­je „Ga­vęs smū­gį, dak­ta­ras kri­to nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, mu­šei­kai gre­sia dve­ji me­tai“.
Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2017 m. rug­pjū­čio 12-ąją Pa­pla­te­lės kai­me, vieš­bu­čio „Li­ne­lis“ te­ri­to­ri­jo­je. Ten V. Gla­di­še­vas da­ly­va­vo sa­vo bro­lio ves­tu­vė­se. Ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je tą sa­vait­ga­lį bu­vo ap­si­sto­ję ir me­di­kai, iš ku­rių vie­nam – K. G. – kon­flik­to me­tu mi­nė­tas jau­nuo­lis ir smo­gė kumš­čiu į žan­di­kau­lį. Dėl smū­gio gy­dy­to­jas kri­to nuo laip­tų ir lū­žo de­ši­nį rak­ti­kau­lį. Šiuo įvy­kiu pa­si­pik­ti­no ir ša­lia bu­vęs K. G. ko­le­ga – B. A., taip pat mū­sų li­go­ni­nės chi­rur­gas.
Tei­sia­ma­sis ti­ki­no, jog nu­ken­tė­ju­sia­jam ne­tren­kė, o tik jį pa­stū­mė ir abe­jo­jo, ar dėl to K. G. ši­taip ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti. Tvir­ti­no, jog tik gy­nė bro­lį E. G., ku­rį me­di­kai esą bu­vo ap­sto­ję. Tei­sia­mo­jo bro­lis E. G. pa­tvir­ti­no, jog vieš­bu­čio fo­jė pa­klau­sė ten bu­vu­sių as­me­nų (gy­dy­to­jų), kie­no pa­lai­das šuo yra prie re­gist­ra­tū­ros, bet įkau­šę vy­rai ėmė pra­var­džiuo­tis ir iš jo juok­tis – iš­va­di­no kai­mie­čiu su nie­kam ti­ku­siais marš­ki­niais, iš­ėju­sį į lau­ką tam­pė ir ty­čiojosi, tad at­sku­bė­jo bro­lis ir iš­gel­bė­jo.
Tuo tar­pu nu­ken­tė­ju­sy­sis K. G. ir liu­di­jęs jo ko­le­ga B. A. sa­kė, kad su jau­nuo­liu ki­lo tik žo­di­nis kon­flik­tas, bet nie­kas jo ne­stum­dė. Vis­kas esą taip bū­tų ir pa­si­bai­gę, bet at­bė­go V. Gla­di­še­vas ir tren­kė K. G. į vei­dą. Nu­ken­tė­jęs chi­rur­gas pa­pra­šė jam at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą – 2 tūkst. eu­rų. Ieš­ki­nius bu­vo pa­tei­ku­si ir Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa bei „Sod­ra“.
Teis­mas V. Gla­di­še­vui iš vi­so pa­sky­rė dve­jų me­tų ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę pa­tai­sos na­muo­se. Ka­dan­gi šie­met jau bu­vo teis­tas, – baus­mes su­ben­dri­no su anks­tes­niu nuosp­ren­džiu, tad V. Gla­di­še­vas ne­lais­vė­je pra­leis dar pus­tre­čių me­tų.
Taip pat teis­mas iš da­lies ten­ki­no nu­ken­tė­ju­sio­jo ieš­ki­nį – gy­dy­to­jui K. G. iš mu­šei­kos pri­tei­sė 1000 eu­rų. Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos ir „Sod­ros“ ieš­ki­niai ten­kin­ti pil­nai – iš V. Gla­di­še­vo ati­tin­ka­mai pri­teis­ti 94 eu­rai K.G. gy­dy­mo iš­lai­dų ir 1109 eu­rai, su­mo­kė­ti nu­ken­tė­ju­sia­jam dėl li­gos pa­šal­pos.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai