Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Už­puo­li­kai plun­giš­kiui pei­liu su­ža­lo­jo gal­vą

Ne­sau­gu da­ro­si Plun­gė­je net švie­siu pa­ros me­tu: šeš­ta­die­nio die­ną Že­mai­čių gat­vė­je iš­gė­ru­sį vy­rą už­puo­lė ke­tu­ri taip pat ne­blai­vūs as­me­nys ir jį su­ža­lo­jo. Žmo­gus krau­juo­jan­čia gal­va bu­vo pri­sta­ty­tas į li­go­ni­nę.

Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas rug­sė­jo 22 die­ną, apie 16.55 va­lan­dą, Plun­gės mies­te, Že­mai­čių gat­vė­je. Pra­ne­ša­ma, jog čia ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys už­puo­lė ir pei­liu su­ža­lo­jo vy­rą, gim. 1960 m.
Plun­gės li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­je nu­ken­tė­ju­sia­jam diag­no­zuo­ta gal­vos pjau­ti­nė žaiz­da. Taip pat žmo­gus bu­vo ge­ro­kai iš­gė­ręs – jam nu­sta­ty­tas 2,74 pro­mi­lių gir­tu­mas. Su­tei­kus me­di­ci­nos pa­gal­bą, vy­ras gy­do­mas am­bu­la­to­riš­kai.
Aiš­ki­nan­tis įvy­kio ap­lin­ky­bes, nu­sta­ty­ti ir nu­si­kals­ta­mą vei­ką ga­li­mai įvyk­dę vy­rai. Tai maž­daug per­pus už sa­vo au­ką jau­nes­ni ne­blai­vūs as­me­nys: gim. 1985 m. (2,65 prom.), ki­tas taip pat 1985 m. gi­mi­mo (2,73 prom.), tre­čias gim. 1987 m. (2,24 prom.) ir dar vie­nas, gim. 1989 m. (2,58 prom.). Jie vi­si bu­vo su­lai­ky­ti ir už­da­ry­ti į areš­ti­nę.

Komentarai
Kiti straipsniai