Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Tu­ri­nin­gai pra­leis­tas sa­vait­ga­lis at­vi­ra­ja­me jau­ni­mo cen­tre

Rug­sė­jo 14-osios va­ka­rą jau­nuo­lius į Rie­ta­vo at­vi­rą­jį jau­ni­mo cen­trą kvie­tė jau­ni­mo su­si­ti­ki­mas in­tri­guo­jan­čiu pa­va­di­ni­mu „Gy­ve­ni­mo sti­liaus ir kar­je­ros di­zai­no mo­ky­mai“. Į ren­gi­nį su­si­rin­ko dau­giau kaip dvi­de­šimt įvai­raus am­žiaus jau­nuo­lių iš Rie­ta­vo ir Vil­niaus.

Šis dvie­jų at­vi­rų­jų jau­ni­mo cen­trų lan­ky­to­jų su­si­ti­ki­mas tu­rė­jo ypa­tin­gą tiks­lą – pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes ki­taip pa­žvelg­ti į kar­je­ros pa­si­rin­ki­mą ir dis­ku­tuo­ti apie gy­ve­ni­mo sti­lių.
Su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­za­vo Rie­ta­vo ir Vil­niaus Ant­akal­nio at­vi­rų­jų jau­ni­mo cen­trų dar­buo­to­jai, kar­je­ros di­zai­no mo­ky­mus ve­dė Vil­niaus Ant­akal­nio, ne­for­ma­liai va­di­na­mo „Ža­lia­na­miu“, at­vi­ro­jo jau­ni­mo cen­tro ko­man­da. Va­ka­ro me­tu jau­nuo­liai su­kū­rė šil­tą at­mos­fe­rą, da­ly­va­vo tu­ri­nin­guo­se už­si­ė­mi­muo­se, ga­vo nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ir vyk­dė įvai­rias už­duo­tis. K
ai bai­gė­si mo­ky­mų da­lis, da­ly­viai pa­tys ga­mi­no va­ka­rie­nę, tvar­kė­si, žiū­rė­jo fil­mą, žai­dė sta­lo žai­di­mus, vy­ko jau­kūs pa­šne­ke­siai ir da­li­ji­ma­sis pa­tir­ti­mi, mez­gė­si nau­jos pa­žin­tys.
Vė­liau Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro dar­buo­to­jai or­ga­ni­za­vo ren­gi­nio ap­ta­ri­mą, dis­ku­ta­vo su jau­nuo­liais apie tai, kas bu­vo nau­din­ga ir ką ki­tą kar­tą no­rė­tų pa­keis­ti. Ap­ta­ri­mo me­tu ban­dy­ta iš­si­aiš­kin­ti jau­nuo­lių po­rei­kius, su ko­kiais žmo­nė­mis no­rė­tų su­si­tik­ti, ko­kių ren­gi­nių pa­gei­dau­tų at­ei­ty­je. At­si­lie­pi­muo­se jau­nuo­liai ra­šė:
• „Pro­gra­ma bu­vo su­per, žai­di­mai įdo­mūs ir nau­din­gi, per juos pa­ži­no­me sa­ve ir ki­tus, žmo­nės be ga­lo ma­lo­nūs ir šil­ti, bu­vo ge­ra juos pa­žin­ti ir bū­tų ma­lo­nu su jais su­si­tik­ti dar kar­tą“.
• „Pro­gra­ma bu­vo įdo­mi ir ver­tin­ga. Su­ži­no­jau nau­jų da­ly­kų, į ku­riuos ga­lė­siu dar pa­si­gi­lin­ti“.
• „Žai­di­mai pa­ti­ko. Pa­ti­ko va­ka­ras. Pa­ti­ko vis­kas“.
Džiu­gi­na, jog jau­nuo­liai prieš ir po ren­gi­nio pa­tys tvar­kė cen­tro ap­lin­ką, ruo­šė­si šil­tai su­tik­ti sve­čius, bu­vo drau­giš­ki, ge­ra­no­riš­ki ir el­gė­si su­telk­tai. Šis su­si­ti­ki­mas suor­ga­ni­zuo­tas įgy­ven­di­nant Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus: Rie­ta­ve – „Žen­giam, o ne žven­giam“, Vil­niu­je – „Vir­smas“.

Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro inf.

Komentarai
Kiti straipsniai