Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Nak­vy­nė va­di­na­mo­je blai­vyk­lo­je ne­bus la­bai bran­gi, tik kaip tuos pi­ni­gus „iš­si­muš­ti“?

Tą pa­čią die­ną – rug­sė­jo 18-ąją, kai prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės bu­vo ati­da­ry­ta lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­tal­pa, pa­pras­čiau sa­kant – blai­vyk­la, Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė klau­si­mą dėl šios pa­slau­gos tei­ki­mo kai­nos pa­tvir­ti­ni­mo. Li­go­ni­nės skai­čia­vi­mais, nak­vy­nė mi­nė­to­je įstai­go­je tu­rė­tų kai­nuo­ti 16 eu­rų ir 42 cen­tus. Šią kai­ną dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

Va­di­na­maja­me mo­du­li­nia­me na­me­ly­je, ku­ris pri­siš­lie­jo prie li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riaus šo­no, iš vi­so yra įreng­tos 4 nak­vy­nės vie­tos mū­sų ne­lai­mė­liams, pa­dau­gi­nu­siems al­ko­ho­lio, ku­rie ne­tu­ri na­mų ar dėl ko­kių nors prie­žas­čių ne­ga­li jų pa­siek­ti.
Li­go­ni­nė ap­skai­čia­vo, jog per mė­ne­sį nak­vy­nę blai­vyk­lo­je ga­lės pa­siū­ly­ti 121-am as­me­niui, o per me­tus – 1460-iai as­me­nų. Ži­nia, ne už ačiū. Pa­te­ku­siam į šią įstai­gą, teks su­si­mo­kė­ti 16,42 Eur.
Lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gų są­nau­dos su­si­dės iš šių da­lių: slau­gy­to­jos dar­bo ap­mo­kė­ji­mo, ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų (šil­dy­mas, ap­švie­ti­mas, šal­tas ir karš­tas van­duo), taip pat rei­kės vien­kar­ti­nės pa­ta­ly­nės, va­ly­mo ir dez­in­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių, po kiek­vie­no klien­to ap­si­lan­ky­mo teks skalb­ti rankš­luos­čius ir va­ly­ti (dez­in­fe­kuo­ti) ant­klo­des bei pa­tal­pas.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs li­go­ni­nės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Ste­pas Pet­raus­kis sa­kė, jog klien­tų šio­je įstai­go­je jau bū­ta, ir netgi la­bai ag­re­sy­vių – kai kam te­ko ir ant­ran­kius dė­ti, ir ko­jas su­riš­ti. Lai­mė, šių dar­bų – tram­dy­ti al­ko­ho­li­kus – ne­be­rei­kia dirb­ti me­di­ci­nos per­so­na­lui, mat li­go­ni­nė­je jau nuo­lat bu­di „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ ap­sau­gi­nin­kai, o gy­dy­mo įstai­gos te­ri­to­ri­jo­je yra pa­ka­bin­ta 16 vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­rų.
Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė sa­kė ne­abe­jo­jan­ti, jog nau­ja pa­slau­ga mū­sų mies­te tik­rai pa­si­tei­sins – ir li­go­ni­nės per­so­na­lui bus ra­miau dirb­ti, ir pa­tiems ne­lai­mė­liams sau­gi nak­vy­nė ga­ran­tuo­ta. Tie­sa, kol kas li­go­ni­nei ne­ri­mą ke­lia vie­nas da­ly­kas – kaip pa­vyks iš klien­tų gau­ti ap­mo­kė­ji­mą? Ne­abe­jo­ti­nai at­si­ras to­kių, ku­rie už nak­vy­nę ne­no­rės ar ne­tu­rės iš ko už­si­mo­kė­ti. Pa­na­šu, kad bus at­ve­jų, kai teks ei­ti ir teis­mi­niu ke­liu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai