Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Nak­ti­mis aikš­te­lė­je prie gim­na­zi­jos au­to­mo­bi­liai sto­vė­ti ne­be­ga­lės

Mėgs­ta­ma jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo vie­ta – au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos – ne­tru­kus bus ap­sta­ty­ta drau­džian­čiais ke­lio žen­klais: ne­be­ga­lės nak­ti­mis čia trans­por­to prie­mo­nės nei sto­vė­ti, nei iš­vis įva­žiuo­ti. Ke­lis kar­tus tą klau­si­mą gvil­de­nu­si ir spren­di­mo vis ne­pri­ėmu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja rug­sė­jo 19-ąją ga­liau­siai nu­ta­rė ryž­tis eks­pe­ri­men­tuo­ti… Taip pat ko­mi­si­ja ap­ta­rė ir ki­tus klau­si­mus bei ke­lis pra­šy­mus.

Nuo vi­dur­nak­čio iki 6 va­lan­dos ry­to –

bū­tent to­kiu lai­ko­tar­piu už­si­mo­ta draus­ti sto­vė­ti gim­na­zi­jos aikš­te­lė­je. Taip pat prie įva­žia­vi­mo į aikš­te­lę (nuo Bi­ru­tės gat­vės) tu­rė­tų at­si­ras­ti eis­mą drau­džian­tis ke­lio žen­klas su len­te­le, nu­ro­dan­čia tą pa­tį lai­ką. Va­di­na­si, ne­be­bus ga­li­ma nak­ti­mis tuo ke­liu­ku net įva­žiuo­ti, nors jis nu­ve­da ir prie ben­dra­bu­čio, ir prie gy­ve­na­mo­jo na­mo ne­to­li gim­na­zi­jos. Tad jei­gu ten gy­ve­nan­tys žmo­nės na­mo grįš jau po vi­dur­nak­čio, ir­gi ri­zi­kuos įkliū­ti po­li­ci­jai.
Anks­čiau bet ko­kie drau­di­mai ar ri­bo­ji­mai sto­vė­ti mi­nė­to­je au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je bū­da­vo at­me­ta­mi. Gy­ven­to­jai daž­nai skųs­da­vo­si iš aikš­te­lės sklin­dan­čiu triukš­mu, ko­mi­si­ja ne kar­tą apie tai dis­ku­ta­vo, bet žen­klų sta­ty­mui vis­gi ne­pri­tar­da­vo. Šį­kart, kaip sa­kė pir­mi­nin­kau­jan­tis vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, gau­ta re­ko­men­da­ci­ja dėl mi­nė­tų žen­klų pa­sta­ty­mo jau ir iš po­li­ci­jos, tad nu­tar­ta ban­dy­ti… Jei žen­klai ne­pa­si­tei­sins, bus nu­si­skun­di­mų – teks ko­mi­si­jai šį klau­si­mą svars­ty­ti dar kar­tą.

Apie eis­mą žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo me­tu

Prieš kelias dienas jau už­da­ry­tas eis­mas prie Rie­ta­vo ir Lais­vės gat­vių san­kry­žos, mat šio­je vie­to­je bus įren­gia­ma žie­di­nė san­kry­ža. Trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mas bus nu­krei­pia­mas ap­lin­ki­nė­mis gat­ve­lė­mis, ap­va­žia­vi­mo sche­ma jau skelb­ta spau­do­je. Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja taip pat ap­ta­rė šį klau­si­mą, ak­cen­ta­vo ke­le­tą niu­an­sų.
Pa­vyz­džiui, prieš Me­din­gė­nų gat­vę (at­va­žiuo­jant nuo Rie­ta­vo) bus at­kel­tas žen­klas, nu­ro­dan­tis to­liau esan­tį ak­li­gat­vį. Pa­si­rin­kę ap­va­žia­vi­mą Kal­niš­kių gat­ve, tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti, jog ten gat­ve­lė la­bai siau­ra, ša­li­gat­vių nė­ra, o pa­kraš­čiu žings­niuo­ja daug vai­kų, tad pa­di­dė­jus ma­ši­nų srau­tui, rei­kės bū­ti la­bai ati­diems. Grei­tis ten nu­ro­dy­tas iki 30 km/h, dar la­biau ma­ži­na­mas ne­bus, bet po­li­ci­ja ten pa­bu­dės daž­niau.
Gy­ven­to­jai ne­ri­mau­ja, jog va­žiuo­jant dau­giau au­to­mo­bi­lių M. K. Čiur­lio­nio ar Tie­sos gat­vė­mis, ga­li bū­ti iš­va­ži­nė­ta žo­lė kel­kraš­čiuo­se, nes pra­si­len­ki­mui vie­tos kai ku­rio­se at­kar­po­se nė­ra daug, kas vis­ką pas­kui tvar­kys? Po­sė­džiau­to­jai ti­ki­no, jog tai – lai­ki­ni ne­pa­to­gu­mai, teks pa­ken­tė­ti po­rą mė­ne­sių. Kas iš­va­ži­nė­tą žo­lę at­so­dins – kol kas ne­ži­nia. O kal­bant apie pės­čiuo­sius – ran­go­vų bus pra­šo­ma ne­pa­mirš­ti ir jų, t. y. kai dar­bi­nin­kai at­si­tvers sta­tyb­vie­tę tvo­ra, kad pa­lik­tų žmo­nėms pra­ėji­mus.

Ki­ti klau­si­mai ir pra­šy­mai

Ko­mi­si­ja ga­vo P. Ge­nio gat­vės gy­ven­to­jų pra­šy­mą ri­bo­ti grei­tį iki 20 km/val. ar­ba pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą, nu­ro­dan­tį gy­ve­na­mą­ją zo­ną. Esą dėl tu­ne­lio ka­si­mo dar­bų gre­ti­ma Že­mai­tės gat­vės bu­vo už­da­ry­ta, tad jų gat­ve au­to­mo­bi­lių srau­tas pa­di­dė­jo, dau­gu­ma laks­to per grei­tai. Ko­mi­si­jos na­riai pra­šy­mo ne­ten­ki­no. At­sa­kė, jog Že­mai­tės gat­vė jau ati­da­ry­ta, o pės­tie­siems P. Ge­nio gat­vė­je grės­mės nė­ra – jie vaikš­čio­ja ša­li­gat­viu.
So­dų ben­dri­jos „Se­na­sis van­de­nis“ pra­šy­mas bu­vo toks, jog Kau­šė­nų kai­me, Dar­žų gat­vė­je, pa­gei­dau­ja­ma ke­lio žen­klo, ri­bo­jan­čio grei­tį iki 20 km/h. Tei­gia­ma, jog ten žvyr­ke­lis, o vai­ruo­to­jai ne­re­tai per daug „pa­spau­džia“. Po­sė­džiau­to­jai pa­svars­tė, jog dau­giau­sia ta gat­ve pa­tys so­di­nin­kai ir va­ži­nė­ja, tad jei­gu jiems taip rei­kia – pra­šom! Su­de­rins dar šį klau­si­mą su po­li­ci­ja, su Nau­so­džio se­niū­ni­ja, ta­da ir ga­lės sta­ty­ti.
Ry­to gat­vės gy­ven­to­jai su­rin­ko pa­ra­šus ir krei­pė­si į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją taip pat pra­šy­da­mi grei­čio ri­bo­ji­mo žen­klų ar­ba kal­ne­lių. Šiuo me­tu gat­vė yra pla­ti, žvy­ro dan­gos, be ša­li­gat­vių, tad au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai laks­to ne­pai­sy­da­mi leis­ti­no grei­čio. No­rė­ta žen­klo, ku­ris nu­ro­dy­tų leis­ti­ną grei­tį iki 30 km/val. Pra­šy­mui po bal­sa­vi­mo ne­pri­tar­ta. Kaip pa­aiš­ki­no Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis, tech­ni­nis šios gat­vės pro­jek­tas yra pa­reng­tas, da­bar tiks­li­na­mas, ir at­ei­ty­je gat­vė bus tvar­ko­ma – su­siau­rės, bus iš­as­fal­tuo­ta, at­si­ras ap­švie­ti­mas ir ša­li­gat­viai.
Ko­mi­si­jos na­riai at­krei­pė dė­me­sį, jog vis at­si­ran­da vai­ruo­to­jų, ku­rie mies­te ne­pai­so gel­to­nos li­ni­jos žen­kli­ni­mo ir pa­si­sta­to au­to­mo­bi­lius ne­leis­ti­no­se vie­to­se. To­kius ne­draus­min­gus as­me­nis ga­li nu­baus­ti ar­ba po­li­ci­ja, ar­ba Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tai.
Anks­tes­nia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas gy­ven­to­jų pra­šy­mas dėl pės­čių­jų per­ėjos įren­gi­mo Sto­ties gat­vė­je, prie tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­tro. Ko­mi­si­ja ta­da pri­ta­rė ir dėl per­ėjos įren­gi­mo krei­pė­si į Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją, mat tas ke­lias yra vals­ty­bi­nės reikš­mės. Da­bar gau­tas di­rek­ci­jos at­sa­ky­mas, iš ku­rio aiš­ku, kad ar­ti­miau­siu me­tu po­ky­čių ne­bus – tei­gia­ma, kad nau­jos per­ėjos bus ren­gia­mos tik įgy­ven­di­nant ke­lių re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Automobilių aikštelėje prie gimnazijos bus draudžiama stovėti nuo vidurnakčio iki 6 valandos ryto.

Komentarai
Kiti straipsniai