Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

Kelyje Salantai – Plateliai žuvo motociklininkas

Skau­di ne­lai­mė įvy­ko penk­ta­die­nio va­ka­rą ke­lio Salantai–Plateliai 19,4 ki­lo­met­re – šio­je vie­to­je už­ge­so į ava­ri­ją pa­te­ku­sio mo­to­cik­li­nin­ko (gim. 1987 m.) gy­vy­bė.

Tra­giš­kai pa­si­bai­gęs įvy­kis už­fik­suo­tas rug­sė­jo 21 die­ną, apie 19 va­lan­dą. Pra­ne­ša­ma, jog mi­nė­ta­me ke­lio ruo­že, ku­ris yra Kre­tin­gos ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, vai­ruo­da­mas mo­to­cik­lą „Hon­da“, vin­giuo­to­je ke­lio at­kar­po­je su įkal­ne jau­nas vy­ras ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės, iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir at­si­tren­kė į iš prie­kio at­va­žia­vu­sią trans­por­to prie­mo­nę.
Kaip pa­aiš­kė­jo, mo­to­cik­li­nin­kas rė­žė­si į kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio „Vol­vo“ kai­rės pu­sės kam­pą. Šią ma­ši­ną vai­ra­vo blai­vus vai­ruo­to­jas (gim. 1991 m.).
Su­si­dū­ri­mo me­tu iš­kart žu­vo mo­to­cik­lo vai­ruo­to­jas. In­for­ma­ci­nio pus­la­pio „Rei­das“ duo­me­ni­mis, mo­to­cik­li­nin­kas bu­vo kre­tin­giš­kis, jo žmo­na ne­tru­kus tu­ri gim­dy­ti.

Nuotraukoje: Po smūgio į krovininį automobilį, iš motociklo „Honda“ liko tik metalo laužo krūva.

„Reido“ nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai