Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Kaip at­si­nau­jin­ti me­di­ci­ni­nę įran­gą – tu­rės gal­vo­ti pa­tys

Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip vi­sa­da, su­lauk­ta ne­ma­žai pra­šy­mų skir­ti lė­šų. Vie­nas jų – Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) di­rek­to­rės Ra­sos Mon­čie­nės pra­šy­mas skir­ti lė­šų pa­se­nu­siai ir ne­be­tin­ka­mai nau­do­ti me­di­ci­ni­nei įran­gai atnaujinti.

Skirs lė­šų

Lai­ki­nai ei­nan­čio Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas Ne­ri­jaus Ja­sins­ko pra­šy­mu bu­vo leis­ta pa­di­din­ti mo­ki­nių skai­čių iki dėl te­at­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos vyk­dy­mo. Nau­jų pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mui nuo šių me­tų rug­sė­jo 3 d. iki gruo­džio 31 d. pra­šo­ma pa­pil­do­mai skir­ti 2 080 Eur, iš ku­rių 1 080 Eur bus skir­ta su­au­gu­sių­jų ug­dy­mo pro­gra­mai, o 1 000 Eur – te­at­ro ug­dy­mo pro­gra­mai.

Pa­ra­ma baž­ny­čiai

Su­lauk­ta pra­šy­mo ir iš Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­no An­ta­no Gut­kaus­ko. Jo ra­šy­ta­me raš­te tei­gia­ma, kad bė­gant me­tams ir vei­kiant iš­ori­niams veiks­niams, baž­ny­čiai rei­ka­lin­gas kos­me­ti­nis va­ly­mas ir ki­ti re­mon­to dar­bai. Kle­bo­nas krei­pė­si į kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus, pra­šy­da­mas įver­tin­ti nu­ma­to­mų dar­bų ver­tę. Jo ma­ny­mu, baž­ny­čia rep­re­zen­tuo­ja Rie­ta­vo mies­tą ir yra jo įvaiz­džio da­lis, tad ti­ki­si, kad Sa­vi­val­dy­bė pa­gal ga­li­my­bes pri­si­dės prie baž­ny­čios at­nau­ji­ni­mo dar­bų.
Šis klau­si­mas bu­vo ati­dė­tas, nu­spręs­ta pa­lauk­ti, kol dar­bai bus pa­da­ry­ti ir ži­no­ma tiks­li su­ma, ta­da ir bus ski­ria­ma lė­šų. Anot sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio, pa­ra­ma bū­ti­na, su kle­bo­nu šis klau­si­mas jau ap­tar­tas.

Pa­rems tik da­ly­va­vi­mą žai­dy­nė­se

Iš da­lies pa­ten­kin­tas VšĮ Plun­gės ra­jo­no GMP di­rek­to­rės R. Mon­čie­nės pra­šy­mas. Pra­šy­mas ko­mi­te­to na­riams bu­vo pa­teik­tas dėl pa­ra­mos sky­ri­mo per­kant me­di­ci­ni­nę įran­gą ir ruo­šian­tis GMP žai­dy­nėms 2019 m.
Nu­ro­dy­ta, kad VšĮ Plun­gės ra­jo­no GMP yra su­for­muo­tos ke­tu­rios bri­ga­dos, ku­rios tei­kia sku­bią me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą vi­są pa­rą. Trys bri­ga­dos dir­ba Plun­gė­je, vie­na – Rie­ta­ve. Šiuo me­tu GMP bri­ga­dų nau­do­ja­ma me­di­ci­ni­nė įran­ga – de­fib­ri­lia­to­riai ir EKG apa­ra­tai – yra pa­se­nę, juos daž­nai ten­ka re­mon­tuo­ti. Su to­kia įran­ga dar­buo­to­jai ne­ga­li tin­ka­mai teik­ti ko­ky­biš­kų sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gų.
Pa­ti įstai­ga nu­si­pirk­ti nau­jos įran­gos ne­tu­ri ga­li­my­bės. Vie­no de­fib­ri­lia­to­riaus kai­na apie 19 tūkst. Eur, EKG apa­ra­to – apie 4 tūkst. Eur. Ka­dan­gi li­go­nių skai­čius au­ga, įstai­ga sten­gia­si iš­lai­ky­ti vi­sas ke­tu­rias bri­ga­das. Di­rek­to­rės raš­te bu­vo pra­šo­ma pa­ra­mos ap­rū­pi­nant nau­ja me­di­ci­ni­ne įran­ga GMP bri­ga­dą, ku­ri bu­di Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ri­bo­se. Me­ras A. Čer­nec­kis sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bė nė­ra to­kia tur­tin­ga ir to­kių pi­ni­gų ne­tu­ri, tad įstai­gai teks pa­čiai rū­pin­tis įran­gos at­nau­ji­ni­mu.
Dar vie­nas įstai­gos pra­šy­mas – pri­si­dė­ti fi­nan­siš­kai, kad įstai­ga ga­lė­tų da­ly­vau­ti GMP žai­dy­nių ren­gi­ny­je at­ei­nan­čiais me­tais. Bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad GMP bri­ga­da kas­met da­ly­vau­ja Lie­tu­vos grei­tų­jų me­di­ci­nos pa­gal­bos įstai­gų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mo­se žai­dy­nė­se. Ko­man­dos mo­kes­tis yra 1000 Eur. Per­nai ir šie­met fi­nan­sa­vi­mą sky­rė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Šis įstai­gos pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas, pa­ra­ma bus skir­ta.

Pri­si­dės prie ko­man­di­ruo­tės

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Ged­mi­nai­tės raš­te bu­vo pra­šo­ma leis­ti vyk­ti į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas rug­sė­jo 30 – spa­lio 16 die­no­mis at­sto­vau­ti Lie­tu­vai kar­tu su Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų va­do­vų de­le­ga­ci­ja ir ten pri­sta­ty­ti Rie­ta­vo kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą, re­gio­no spe­ci­fiš­ku­mą.
Pra­šy­me nu­ro­dy­ta, kad or­ga­ni­za­to­riai JAV pa­den­gia ren­gi­nių, su­si­ti­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo, gru­pės vie­ti­nio per­ve­ži­mo iš­lai­das. Ke­lio­nės ir nak­vy­nės iš­lai­das (1 500 Eur) B. Ged­mi­nai­tė pa­dengs iš as­me­ni­nių lė­šų. Ka­dan­gi kul­tū­ros cen­tras ko­man­di­ruo­tėms ir dien­pi­ni­giams lė­šų ne­tu­ri, bu­vo pra­šo­ma skir­ti pa­pil­do­mai 901 Eur (17 d. x 53 Eur) dien­pi­ni­giams. Už ko­man­di­ruo­tę po­il­sio die­no­mis bu­vo pra­šo­ma pri­dė­ti 10 die­nų prie kas­me­ti­nių atos­to­gų. Nu­spręs­ta, lai­kan­tis tvar­kos, kom­pen­suo­ti pu­sę pra­šy­tos su­mos, tad ko­mi­te­to na­riai tam ne­pri­eš­ta­ra­vo. Ar­tu­rui Kun­giui ki­lo klau­si­mas dėl pra­šo­mų pa­pil­do­mų die­nų prie atos­to­gų. Bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad re­mian­tis dar­bo ko­dek­su, ga­li­ma pa­si­rink­ti dvi­gu­bą ap­mo­kė­ji­mą ar­ba pa­pil­do­mas die­nas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Medicininės įrangos atnaujinimui komiteto nariai nusprendė paramos neskirti.

Komentarai
Kiti straipsniai