Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Dau­giau­sia gy­ven­to­jų tik­ri­no­si dėl sto­ro­sios žar­nos vė­žio

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB) Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tui pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie ne­mo­ka­mas pre­ven­ci­nes pro­fi­lak­ti­nes pro­gra­mas, vyk­do­mas pir­mi­nė­se svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Dar kar­tą pri­min­ta, ko­kio­se pro­gra­mo­se ko­kio am­žiaus gy­ven­to­jai ga­li da­ly­vau­ti, bei pa­kal­bė­ta apie 2017-uo­sius me­tus, t. y. prie­žas­tis, dėl ko mū­sų žmo­nės per­nai svei­ka­tą tik­ri­no­si ak­ty­viau­siai ir ku­rio­je sri­ty­je bu­vo pa­sy­viau­si.

Kaip jau ne kar­tą bu­vo mi­nė­ta, Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) fon­do biu­dže­to lė­šo­mis yra vyk­do­mos net ke­lios pre­ven­ci­jos pro­gra­mos, pa­gal ku­rias nu­sta­ty­to am­žiaus gy­ven­to­jai ga­li ne­mo­ka­mai pro­fi­lak­tiš­kai pa­si­tik­rin­ti, ar ne­ser­ga tam tik­ro­mis li­go­mis. Vis­gi, kaip pa­ste­bi Plun­gės VSB spe­cia­lis­tės, mū­sų žmo­nės ga­lė­tų bū­ti kur kas ak­ty­ves­ni.
Plun­gės svei­ka­tos įstai­gų, va­di­na­mų­jų po­li­kli­ni­kų, klien­tai da­bar ga­li pa­si­nau­do­ti pen­kio­mis pre­ven­ci­jos pro­gra­mo­mis: gim­dos kak­le­lio pik­ty­bi­nių na­vi­kų pre­ven­ci­ja (mo­te­rims nuo 25 iki 60 m. kar­tą per tre­jus me­tus); prie­ši­nės liau­kos (pro­sta­tos) vė­žio anks­ty­vąja diag­nos­ti­ka (vy­rams nuo 50 iki 69 m. kar­tą per dve­jus me­tus ir vy­rams nuo 45 m., jei sir­go ar­ti­mie­ji); sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vąja diag­nos­ti­ka (50–74 m. gy­ven­to­jams kar­tą per dve­jus me­tus); as­me­nų, pri­skir­ti­nų šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų di­de­lės ri­zi­kos gru­pei, pre­ven­ci­jos pro­gra­ma (vy­rams nuo 40 iki 55 m. ir mo­te­rims nuo 50 iki 65 m. kar­tą per me­tus) bei at­ran­ki­ne ma­mog­ra­fi­ne pa­tik­ra dėl krū­ties vė­žio (mo­te­rims nuo 50 iki 69 m. kar­tą per dve­jus me­tus). Be­je, anks­čiau pro­gra­mos bu­vo še­šios, bet nuo 2017 m. sau­sio 1 d. Vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma ne­bė­ra pri­skir­ta pre­ven­ci­nių pro­gra­mų gru­pei.
Pra­ėju­siais me­tais, pa­gal Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos duo­me­nis, ak­ty­viau­siai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai da­ly­va­vo sto­ro­sios žar­nos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos pre­ven­ci­nė­je pro­gra­mo­je, o pa­sy­viau­siai mo­te­rys vy­ko į ma­mog­ra­fi­nes pa­tik­ras dėl krū­ties vė­žio. Tie­sa, šie­met mo­te­rys si­tu­a­ci­ją ėmė šiek tiek tai­sy­ti, tad skai­čiai jau tru­pu­tį ge­res­ni. Taip pat ne­daug vy­rų 2017 me­tais da­ly­va­vo pre­ven­ci­nė­je pro­gra­mo­je dėl pro­sta­tos vė­žio anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos. Žiū­rint į skai­čius pa­gal ša­lies vi­dur­kį, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vis dar at­si­lie­ka.
Pa­vyz­džiui, ma­mog­ra­fi­nė­je pa­tik­ro­je per­nai da­ly­va­vo tik 30,9 proc. „Pul­so“, 26,6 proc. „Ine­sos“ ir 29,2 proc. Plun­gės svei­ka­tos cen­tro tiks­li­nio am­žiaus gru­pių pa­cien­čių. Ly­gi­nant duo­me­nis pir­mais pus­me­čiais (2017 m. ir 2018 m.), pa­vyz­džiui, šir­dies ir krau­ja­gys­lių pa­tik­ros pro­gra­mo­je da­ly­va­vo ati­tin­ka­mai 58 ir 50 proc. „Pul­so“ pa­cien­tų; 35 ir 42 proc. „Ine­sos“ bei 38 ir 32 proc. Plun­gės svei­ka­tos cen­tro pa­cien­tų.
Plun­gės VSB dar­buo­to­jų ma­ny­mu, žmo­nėms vis dar trūks­ta in­for­ma­ci­jos, la­bai svar­bu, kad gy­dy­mo įstai­gos sa­vo klien­tus vis ra­gin­tų ne­mo­ka­mai pa­si­tik­rin­ti.
Ko­mi­te­to na­rė, gy­dy­to­ja Ire­na Tau­čie­nė kal­bė­jo, jog kli­ni­ko­je „Ine­sa“, at­vy­kus pa­cien­tui, kom­piu­te­ri­nė sis­te­ma iš­kart „iš­me­ta“ in­for­ma­ci­ją, ko­kio­je pro­gra­mo­je at­ėjęs žmo­gus ga­li da­ly­vau­ti, jam apie tai ir pa­sa­ko­ma. UAB „Plun­gės svei­ka­tos cen­tras“ di­rek­to­rė Ire­na Ne­kra­šie­nė pa­tvir­ti­no tą pa­tį – kiek­vie­nam pa­cien­tui, jei tik ne­mo­ka­ma pro­gra­ma pri­klau­so, yra pra­ne­ša­ma. Dar pri­dū­rė, jog mo­te­rys ne­re­tai ma­mog­ra­fi­nių pa­tik­rų at­si­sa­ko dėl to, jog Plun­gė­je nė­ra ma­mog­ra­fo – pa­si­tik­rin­ti jos tu­ri va­žiuo­ti į Tel­šius ar ki­tus mies­tus.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai