Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

„Bu­vu­siems pro­jek­tams su­dė­ti rei­kė­tų at­ski­ro san­dė­liu­ko“

Rug­sė­jo 17-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to me­tu svars­ty­tas klau­si­mas dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015 m. rug­sė­jo 24 d. spren­di­mo Nr. T1-263 „Dėl pri­ta­ri­mo fi­nan­si­niam pri­si­dėji­mui prie in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to „Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so sta­ty­ba Plun­gės mies­te“ ir jį kei­tu­sio spren­di­mo pa­kei­ti­mo tarp po­sė­džia­vu­sių­jų su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų.

Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­gri­da Sta­nie­nė pri­sta­tė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, ku­ria­me sa­ko­ma, kad rei­kia pri­tar­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­to „Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so Plun­gė­je, Men­de­no g. 1C, sta­ty­ba (I eta­pas)“ tei­ki­mui 2019–2020 m. Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to skir­ti ne ma­žiau kaip 31 proc. pro­jek­to ver­tės, bet ne­vir­ši­jant 1,6 mln. eu­rų su­mos.
Vyr. spe­cia­lis­tė I. Sta­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2018 m. bir­že­lio 28 d. spren­di­mu dėl šio 2015-ųjų me­tų pro­jek­to pa­kei­ti­mo bu­vo pa­tiks­lin­ta pri­si­dė­ji­mo prie Pro­jek­to lė­šų su­ma, nu­ma­tant pri­si­dė­ti ne ma­žiau 20 pro­cen­tų, bet ne­vir­ši­jant 1,6 mln. eu­rų.
Pa­sak I. Sta­nie­nės, Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas pa­tei­kė siū­ly­mą Pro­jek­tą skai­dy­ti į du eta­pus bei nu­ma­ty­ti pri­si­dė­ji­mo lė­šas. Dėl to pa­reng­tas šis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas, ku­rio tiks­las – pri­tar­ti Pro­jek­to I eta­po įgy­ven­di­ni­mui.
Pir­mo eta­po me­tu bū­tų pa­sta­ty­tas kom­plek­so ba­sei­no kor­pu­sas. Ja­me bū­tų įreng­tas ke­tu­rių 25-ių met­rų il­gio ta­ke­lių plau­ki­mo ba­sei­nas, ba­sei­nas vai­kams, nu­si­lei­di­mo kal­ne­lis, džia­ku­zi, tri­jų rū­šių pir­tys, le­do kam­ba­rys, per­si­ren­gi­mo, pir­mos me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos pa­tal­pos. Taip pat įren­gia­mos san­dė­lia­vi­mo, dar­bo, in­ži­ne­ri­nių-tech­ni­nių ir ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pos. Nu­ma­to­mos po­il­sio ir lais­va­lai­kio zo­nos ba­sei­no lan­ky­to­jams. Iš da­lies su­tvar­ko­ma ap­lin­ka.
Įgy­ven­di­nus Pro­jek­to I eta­po veik­las, kaip sa­kė I. Sta­nie­nė, at­nau­jin­ta in­fra­struk­tū­ra su­kurs il­ga­lai­kį tei­gia­mą po­vei­kį gy­ve­na­ma­jai ap­lin­kai bei fi­zi­niam ak­ty­vu­mui, taip pat Plun­gės mies­te tei­kia­mų vie­šų­jų pa­slau­gų plėt­rai. „Žy­miai pa­ge­rė­tų plun­giš­kių gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Sa­va­me mies­te tu­rė­ti ba­sei­ną – di­de­lis pri­va­lu­mas. Ne­rei­kė­tų va­žiuo­ti į ki­tus mies­tus, kad ga­lė­tų pa­plau­kio­ti ba­sei­ne ar pa­si­kai­tin­ti pir­te­lė­je. Tie­siog su­ma­žė­tų gy­ven­to­jų emig­ra­ci­ja“, – būsimu gy­ve­ni­mo ko­ky­bės pa­ge­rė­ji­mu džiau­gė­si I. Sta­nie­nė.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas, iš­klau­sęs vyr. spe­cia­lis­tės pa­sa­ko­ji­mo apie ke­ti­na­mą įgy­ven­din­ti pro­jek­to I eta­pą ir kad įren­gus šį kom­plek­są pa­ge­rė­tų dau­ge­lio plun­giš­kių gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, pri­ta­rė šiam kil­niam tiks­lui ir lin­kė­jo sėk­mės, ta­čiau ir ap­gai­les­ta­vo, kad pa­na­šių pro­jek­tų bu­vo jau ne vie­nas ir ne du. Jų įgy­ven­din­ti iki šiol ne­pa­vy­ko. „Siū­ly­ta daug idė­jų dėl ba­sei­no sta­ty­bų, daug dis­ku­tuo­ta šiuo klau­si­mu. Bu­vo pa­reng­ta ne­ma­žas šūs­nis skir­tin­gų pro­jek­to va­rian­tų, ku­riuos, ma­nau, ge­rai pa­ieš­ko­jus, dar bū­tų ga­li­ma ras­ti Sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tų stal­čiuo­se. Bet kol kas tai re­zul­ta­tų ne­da­vė, – svars­tė A. Mi­siū­nas ir pri­dū­rė: No­riu pa­lin­kė­ti, kad šis pro­jek­tas ne­at­si­dur­tų stal­čiu­je kaip ki­ti. Ma­nau, kad vi­siems bu­vu­siems pro­jek­tų va­rian­tams su­dė­ti rei­kė­tų at­ski­ro san­dė­liu­ko. Šį­kart vis­kas at­ro­do rim­čiau ir re­a­liau. Pa­tvir­ti­nus Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą, bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos įgy­ven­din­ti šio pro­jek­to I eta­pą. Tai – žings­nis į prie­kį.“
Po­sė­džia­vu­siems pa­klau­sus, kiek tiks­liai kai­nuos I eta­po įgy­ven­di­ni­mas, I. Sta­nie­nės at­sa­kė, kad tai dar nė­ra ap­skai­čiuo­ta. „Ži­no­ma, kad pre­li­mi­na­rus lė­šų po­rei­kis in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui įgy­ven­din­ti – ne ma­žes­nis kaip 31 proc. Pro­jek­to ver­tės, bet ne­vir­ši­jant 1,6 mln. eu­rų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų“, – dar kar­tą pa­tiks­li­no Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų vyr. spe­cia­lis­tė.
Įreng­ti Plun­gė­je šį svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­są, po­sė­džia­vu­sių­jų ma­ny­mu, la­bai svar­bu. Jis tu­rės tei­gia­mos įta­kos gy­ven­to­jų svei­ka­ti­ni­mui, o tai tie­sio­giai lems ir ra­jo­no eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją. Taip pat di­de­lė nau­da ir so­cia­li­nei ap­lin­kai (vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mas, įvai­rūs ren­gi­niai, įvai­rių am­žiaus gru­pių as­me­nų lais­va­lai­kio už­im­tu­mo pa­slau­gos). Ma­no­ma, kad pa­ge­rė­tų ir kri­mi­no­ge­ni­nė si­tu­a­ci­ja Plun­gės mies­te, nes nu­ma­to­mos ko­ky­biš­kos vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mo pa­slau­gos. Ne­at­sie­ja­ma nau­da ir Plun­gės ra­jo­no spor­to ben­druo­me­nei, ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ne­įga­lie­siems, pa­gy­ve­nu­siems as­me­nims, ver­slo įmo­nėms ir kt.
„Tad be­lie­ka pa­lai­min­ti šį pro­jek­tą ir pa­lin­kė­ti di­džiu­lės sėk­mės jį įgy­ven­di­nant. Ti­kiuo­si, kad pa­ga­liau bus pa­siek­tas no­ri­mas re­zul­ta­tas, ir plun­giš­kiai tu­rės sa­vo uni­ver­sa­lų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trą, į ku­rį bet ka­da ga­lės už­suk­ti ir ge­rai pra­leis­ti lai­ką“, – dar kar­tą pa­brė­žė A. Mi­siū­nas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Misiūnas: „Bu­vo pa­reng­ta ne­ma­žas šūs­nis skir­tin­gų pro­jek­to va­rian­tų, ku­riuos, ma­nau, ge­rai pa­ieš­ko­jus, dar bū­tų ga­li­ma ras­ti Sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tų stal­čiuo­se.“

Komentarai
Kiti straipsniai