Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Al­sė­džiuo­se pla­nuo­ja­mos di­džiu­lių fer­mų sta­ty­bos

Dau­giau nei tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą už­iman­tis ūkio pa­skir­ties sta­ti­nys tu­rė­tų iš­kil­ti Al­sė­džiuo­se, Kū­ba­kių gat­vė­je. Apie tai rug­sė­jo 24 die­ną bu­vo pa­skelb­ta sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je.

Fer­mų sta­ty­to­ja – ūki­nin­kė G. B. Nu­ro­do­ma, jog nau­jos sta­ty­bos pa­sta­tas iš­kils ant bu­vu­sių pa­ma­tų, vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, ku­rio­je ne­su­for­muo­ti že­mės skly­pai. Ben­dras fer­mų plo­tas – 1145,75 kv. m, aukš­tis (nuo že­mės pa­vir­šiaus) – 4,57 m. Nu­ma­ty­ta sta­ty­ti blo­ke­lių mū­ro sie­nas, o sto­gas bus už­deng­tas be­as­bes­čio ši­fe­rio lakš­tais. Vi­du­je pro­jek­tuo­ja­mos šios pa­tal­pas: 5 san­dė­liai, ko­ri­do­rius, po­il­sio pa­tal­pa, tu­a­le­tas, sa­ni­ta­ri­nis maz­gas ir fer­mos. Skel­bia­ma, jog sta­to­mas pa­sta­tas ne­pa­ten­ka į ap­sau­gos zo­ną.

Komentarai
Kiti straipsniai