Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Rie­ta­viš­kiai da­ly­va­vo sos­ti­nė­je vy­ku­sia­me mi­tin­ge

Rug­sė­jo 17-ąją, nuo 12 iki 13 va­lan­dos, prie LR Vy­riau­sy­bės rū­mų vy­ko pro­tes­to ak­ci­ja „DEKLARACIJŲ LAIKAS BAIGĖSI – KULTŪROS DARBUOTOJAI NORI GYVENTI ORIAI!“, ku­ria bu­vo sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į kul­tū­ros sek­to­riaus pro­ble­mas.

Tą­dien įvy­ko ke­lios la­bai svar­bios de­ry­bos tiek LR Vy­riau­sy­bė­je, tiek po­piet LR Sei­me. Rei­ka­la­vi­mas iš­li­ko vie­nin­gas nuo 2019 m. – pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus ne ma­žiau 75 eu­rais ir per tre­jus me­tus – dar 150 eu­rų. LR Vy­riau­sy­bė ir LR Sei­mas pri­si­ė­mė to­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Pro­gra­ma tu­ri bū­ti pa­reng­ta iki š. m. lap­kri­čio 1 die­nos. Prie vi­suo­ti­nio mi­tin­go pri­si­jun­gė ir Rie­ta­vo kul­tū­ri­nin­kai.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro inf.

Komentarai
Kiti straipsniai