Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

„Ma­tau abe­jin­gu­mą ir po­li­ti­nės va­lios ne­bu­vi­mą“

Taip sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė per Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį, vy­ku­sį rug­sė­jo 17-ąją, kai vėl bu­vo grįž­ta prie jau ne kar­tą nag­ri­nė­to bu­vu­sio Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­tų, ku­rių li­ki­mas ta­po tar­si ne­įspė­ja­ma mįs­le, klau­si­mo. Šį klau­si­mą pri­sta­tė Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas.

Iš­gir­dęs, kad vėl nie­kas ne­pa­ju­dė­jo iš mir­ties taš­ko, kad ne­ran­da­ma bū­dų iš­spręs­ti įsi­šak­ni­ju­sią bu­vu­sio Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­tų pro­ble­mą, po­sė­džio pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas juo­kau­da­mas pa­brė­žė, kad šis klau­si­mas po­sė­džio da­ly­viams jau ta­po vie­nu mėgs­ta­miau­sių.
Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu ši si­tu­a­ci­ja jau bu­vo nag­ri­nė­ta ir apie Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­tus ne­ma­žai dis­ku­tuo­ta.
Pui­kiai ži­no­me, kad Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do re­gist­re Ša­tei­kių dva­ro so­dy­ba pri­ski­ria­ma vals­ty­bės sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šui, dva­ras tu­ri re­gio­ni­nės svar­bos ver­tę. Tad dėl šio kul­tū­ros pa­vel­do, pa­sak J. Skur­daus­kie­nės, rei­kia su­ne­rim­ti, im­tis griež­tų prie­mo­nių ir pa­ga­liau ras­ti tin­ka­mą spren­di­mą.
G. Ra­mo­nas po­sė­džia­vu­siems pa­sa­ko­jo, kad bu­vo kreip­ta­si į Tel­šių kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą dėl lei­di­mo iš­vež­ti be­šei­mi­nin­kį Ša­tei­kių dva­ro svir­ną į Rum­šiš­kių et­no­gra­fi­nį mu­zie­jų, kur jis bū­tų at­res­tau­ruo­tas ir pri­kel­tas nau­jam gy­ve­ni­mui. De­par­ta­men­tas at­sa­kęs, kad tai – ne­įma­no­ma, nes jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma iš­ar­dy­ti, su­skal­dy­ti ir per­kel­ti at­ski­rų dva­ro ob­jek­tų. Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas yra ne­da­lo­mas.
Be to, pa­sak G. Ra­mo­no, di­džiau­sia pro­ble­ma ta, kad dau­ge­lis bu­vu­sio dva­ro pa­sta­tų yra be­šei­mi­nin­kiai. Sa­vi­val­dy­bei tie­siog nėra iš ko jų nu­pirk­ti.
„Ma­tau abe­jin­gu­mą ir po­li­ti­nės va­lios ne­bu­vi­mą bei keis­tą kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to po­žiū­rį į ne­įkai­no­ja­mą tur­tą. To­kių XVIII am­žiaus pa­sta­tų Lie­tu­vo­je ne­li­kę, tad jo iš­sau­go­ji­mu rei­kė­tų la­biau rū­pin­tis. Be to, jau ke­le­tą me­tų apie bu­vu­sio Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­tus gau­na­me skir­tin­gą in­for­ma­ci­ją. Kuo gi­liau į miš­ką, tuo dau­giau me­džių. Da­ro­si ne­aiš­ku, ar yra sa­vi­nin­kai, ar yra pa­ji­nin­kai, ar tai be­šei­mi­nin­kis tur­tas. Ži­no­ma tik tiek, kad da­lis pa­ji­nin­kų gy­ve­na Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos vals­ti­jo­se, tad su­si­siek­ti su jais bū­tų su­dė­tin­ga. Ta­čiau vis­kas įma­no­ma“, – apie ne­ju­dan­čius dar­bus kal­bė­jo J. Skur­daus­kie­nė.
Be to, pa­sak Ta­ry­bos na­rės, dar 2016-ųjų sau­sio mė­ne­sį bu­vo gau­tas ofi­cia­lus raš­tas, kad no­ri­ma or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mą ir iš­spręs­ti šią pro­ble­mą. Ta­čiau nuo to lai­ko dau­giau nie­kas ne­įvy­ko. Ne­bu­vo ir jo­kio su­si­rin­ki­mo. „Čiupt už va­džių, ir vėl iš pra­džių“, – apie val­džios abe­jin­gą po­žiū­rį į kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą pa­sa­ko­jo J. Skur­daus­kie­nė.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis po­sė­džio me­tu pa­siū­lė su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri dirb­tų su kul­tū­ros pa­vel­du su­si­ju­sį dar­bą. Ta­da, kaip sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, rei­ka­lai tik­rai pa­ju­dė­tų į prie­kį. Be to, pa­sak G. Ba­gu­žio, tos gru­pės va­do­vu tu­rė­tų tap­ti Ta­ry­bos na­rys. Tin­ka­miau­sias kan­di­da­tas, pa­sak po­sė­džia­vu­sių­jų, bū­tų Ta­ry­bos na­rė J. Skur­daus­kie­nė.
„Si­tu­a­ci­ja ga­na ne­dė­kin­ga. Tie­siog Gor­di­jaus maz­gas, ku­rio ne­įma­no­ma per­kirs­ti ir iš­ei­ti iš šios be­vil­tiš­kos, net­gi dras­tiš­kos si­tu­a­ci­jos. Ta­čiau ne­ga­li­ma taip elg­tis su to­kiu tur­tu. Jį rei­kia iš­sau­go­ti. Tad ban­dy­ki­me su­kur­ti dar­bo gru­pę, ku­ri im­tų­si šios ke­bek­nės. Ti­kiuo­si, kad at­si­ras po­li­ti­nė va­lia, tad už­teks de­juo­ti, kad nie­ko ne­įma­no­ma pa­da­ry­ti, o tie­siog im­tis dar­bo“, – dar kar­tą pa­brė­žė J. Skur­daus­kie­nė.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu nu­spręs­ta, kad rei­kia su­kur­ti dar­bo gru­pę, ku­ri pa­ga­liau iš­spręs­tų pro­ble­mą, o gru­pės va­do­vu po­sė­džia­vu­sie­ji re­ko­men­da­vo J. Skur­daus­kie­nę.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai