Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Ku­liai – 2019 me­tų Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nė

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je įvy­ko 2019 me­tų Lie­tu­vos ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių pro­jek­tų at­ran­kos po­sė­dis, ku­ria­me pa­aiš­kė­jo vi­sos at­ei­nan­čių me­tų Ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės.

Ko­mi­si­jos, ver­ti­nu­sios pa­raiš­kas, spren­di­mu, 2019 me­tų Lie­tu­vos ma­žo­sio­mis kul­tū­ros sos­ti­nė­mis skel­bia­mi: Aly­taus ap­skri­ty­je – Vei­sie­jai, Kau­no ap­skri­ty­je – Žiež­ma­riai, Klai­pė­dos ap­skri­ty­je – Mo­sė­dis, Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je – Liud­vi­na­vas, Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je – Ado­my­nė, Šiau­lių ap­skri­ty­je – Bai­so­ga­la, Tau­ra­gės ap­skri­ty­je – Vadž­gi­rys, Tel­šių ap­skri­ty­je – Ku­liai, Vil­niaus ap­skri­ty­je – Ne­mė­žis, Ute­nos ap­skri­ty­je – Du­se­tos.
Šių me­tų Ma­žų­jų kul­tū­ros sos­ti­nių at­ran­kos da­ly­viai di­de­lį dė­me­sį sky­rė ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės ren­gi­nių pri­sta­ty­mui, nau­jų kul­tū­ros tra­di­ci­jų kū­ri­mui bei se­nų at­gai­vi­ni­mui ir puo­se­lė­ji­mui, ben­druo­me­nių ju­bi­lie­ji­nių da­tų mi­nė­ji­mui.
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­lai­ko ir re­mia ma­žų­jų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nių ini­cia­ty­vą. 2018 m. Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba sky­rė 50 tūkst. eu­rų, svar­biau­siems jų pro­jek­tams. Dau­ge­ly­je ma­žų­jų sos­ti­nių vie­ti­nių en­tu­zias­tų, kul­tū­ros dar­buo­to­jų ir sa­va­no­rių jė­go­mis su­ku­ria­mi nuo­sta­būs kul­tū­ri­niai ren­gi­niai vie­ti­nei ben­druo­me­nei, au­ga pro­fe­sio­na­laus me­no pri­ei­na­mu­mas ir sklai­da, at­si­ran­da nau­jų kul­tū­ri­nio tu­riz­mo ini­cia­ty­vų. Iki šiol ma­žą­sias sos­ti­nes at­rink­da­vo Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­ga.
At­ran­kos ko­mi­si­ją su­da­rė sep­ty­ni na­riai: ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos kai­mo ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Šet­kie­nė, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ta­rė­jas Jo­nas Mic­kus, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Kul­tū­ri­nės edu­ka­ci­jos po­li­ti­kos sky­riaus pa­ta­rė­ja Jad­vy­ga Li­se­vi­čiū­tė, Lie­tu­vos se­niū­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Vil­kaus­kas, Plun­gės ra­jo­no ben­druo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė, Sū­du­vos vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kė Re­da Knei­ze­vi­čie­nė, Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nių veik­los ad­mi­nist­ra­to­rė Jo­lan­ta Ma­li­naus­kai­tė.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai