Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Ties Vieš­to­vė­nais au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į trak­to­rių

Sau­gaus at­stu­mo ne­si­lai­kęs jau­nas vai­ruo­to­jas su­kė­lė ava­ri­ją ir nu­ken­tė­jo pats. Eis­mo įvy­kis, kuo­met leng­va­sis au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su trak­to­riu­mi, už­fik­suo­tas ket­vir­ta­die­nio, t. y. rug­pjū­čio 13-osios, ry­tą.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją, jog ava­ri­ja Plun­gės ra­jo­ne įvy­ko rug­pjū­čio 13-ąją, apie 6.55 va­lan­dą, ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai.
Va­žiuo­da­mas per Vieš­to­vė­nų kai­mą au­to­mo­bi­liu „Au­di A3“, 21 me­tų vai­ki­nas bu­vo ne­ati­dus, ne­si­lai­kė nei sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, nei sau­gaus at­stu­mo, to­dėl at­si­tren­kė į prie­ky­je va­žia­vu­sį ir pri­stab­džiu­sį trak­to­rių „Be­la­rus 1025.3“ su cis­ter­na. Sun­kias­vo­rė trans­por­to prie­mo­nė, ku­rią vai­ra­vo 60-me­tis vy­ras, jau su­ko į kai­rę.
Leng­va­sis au­to­mo­bi­lis po su­si­dū­ri­mo nu­lė­kė nuo ke­lio, o trak­to­riaus tem­pia­ma cis­ter­na, ku­ria bu­vo ve­ža­mas van­duo, ap­vir­to ant šo­no.
Į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­ję grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai „Au­di A3“ vai­ruo­to­jui pa­gal­bą su­tei­kė vie­to­je – jam diag­no­zuo­tas krū­ti­nės ląs­tos su­mu­ši­mas. Vai­ki­nas į li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­rių su me­di­kais ne­va­žia­vo, ža­dė­jo į gy­dy­mo įstai­gą kreip­tis kiek vė­liau.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl šio įvy­kio po­li­ci­jo­je ne­bu­vo pra­dė­tas.

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai