Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Su­stab­dy­ta­me au­to­mo­bi­ly­je – gir­tas vai­ruo­to­jas, gin­klai, šo­vi­niai ir nar­ko­ti­kai

Ne­men­kas „lai­mi­kis“ pa­rei­gū­nams įkliu­vo rug­sė­jo 11-osios va­ka­re Plun­gė­je: au­to­mo­bi­lį „Volks­wa­gen Tou­a­reg“ vai­ra­vo įkau­šęs jau­nas vy­ras, po sė­dy­ne bu­vo pis­to­le­tas, dė­tu­vė­je – šo­vi­niai, ke­lei­vės ran­ki­nė­je – re­vol­ve­ris, o jos pi­ni­gi­nė­je – mai­še­liai su mil­te­liais.

Ant­ra­die­nio va­ka­rą, šiek tiek po 23 va­lan­dos, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog per mies­tą įtar­ti­nai va­žiuo­ja „Vols­wa­gen Tou­a­reg“ – pra­ne­šė­jas nu­ro­dė, jog vai­ruo­to­jas ga­li­mai yra ne­blai­vus.
Maž­daug 23.10 va­lan­dą Lais­vės gat­vė­je po­li­ci­ja su­stab­dė nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lį. Jį vai­ra­vęs vy­ras iš­ties at­ro­dė ap­svai­gęs, vi­du­je sė­dė­jo dar ke­tu­ri as­me­nys – trys vy­rai ga­le ir mo­te­ris prie­ky­je.
Pa­tik­ri­nus vai­ruo­to­jo blai­vu­mą, pa­aiš­kė­jo, jog Kre­tin­gos ra­jo­ne gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vęs vy­ras (gim. 1992 m.) yra vi­du­ti­niš­kai ap­svai­gęs – jam nu­sta­ty­tas 1,61 pro­mi­lės gir­tu­mas. Dėl šio at­ve­jo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) 281 str. 7 da­lį.
To­liau pa­rei­gū­nai ėmė­si au­to­mo­bi­lio pa­tik­ros: ap­žiū­rint „voks­wa­ge­ną“, ras­ta ne­per­šau­na­mų lie­me­nių, po vai­ruo­to­jo sė­dy­ne ap­tik­tas šau­na­ma­sis gin­klas – pis­to­le­tas, su įdė­ta tuš­čia dė­tu­ve. Ša­lia bu­vo dar vie­na dė­tu­vė su 5 šo­vi­niais. Prie­ky­je sė­dė­ju­si ke­lei­vė (gim. 1980 m.), ku­rios gy­ve­na­mo­ji vie­ta de­kla­ruo­ta Kau­ne, taip pat at­krei­pė pa­rei­gū­nų dė­me­sį, jos bu­vo pa­pra­šy­ta pa­ro­dy­ti ran­ki­nę. Mo­te­ris į sa­vo „ran­ki­nu­ką“ bu­vo įsi­me­tu­si šau­tu­vą – re­vol­ve­rį su 1 šo­vi­niu.
Kam pri­klau­so mi­nė­ti gin­klai, au­to­mo­bi­ly­je va­žia­vę as­me­nys ne­si­tei­kė nu­ro­dy­ti. Kiek ži­no­ma, du iš eki­pa­žo na­rių – bro­liai, jie ban­dė klai­din­ti pa­rei­gū­nus pri­sis­ta­ty­da­mi vie­nas ki­to var­du. Vie­nas ke­lei­vis – be nuo­la­ti­nės de­kla­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ki­ti, iš­sky­rus mo­te­rį, – kre­tin­giš­kiai. Vi­si bu­vo su­lai­ky­ti ir pri­sta­ty­ti į ko­mi­sa­ria­tą. Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo gin­klais pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal BK 253 str. 1 da­lį.
Ne­ga­na to, jau po vi­dur­nak­čio pa­aiš­kė­jo, jog rei­kės pra­dė­ti dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą – dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mo, mat Plun­gės PK pa­tal­po­se, at­lie­kant mi­nė­tos su­lai­ky­tos mo­ters daik­tų ap­žiū­rą, jos pi­ni­gi­nė­je ras­ti du plas­ti­ki­niai per­ma­to­mi mai­še­liai. Vie­na­me jų ma­tė­si bal­tos, ki­ta­me – gels­vos spal­vos mil­te­liai. Įta­ria­ma, jog tai – nar­ko­ti­nės me­džia­gos. Mai­še­liai su me­džia­go­mis pa­im­ti ty­ri­mui, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal BK 259 str. 1 da­lį.
Vai­ruo­to­jas, įta­ria­mo­ji mo­te­ris bei kar­tu va­žia­vę ki­ti ke­lei­viai nak­tį bu­vo iš­vež­ti į Klai­pė­dą ir ten už­da­ry­ti į areš­ti­nę, rug­sė­jo 12 die­ną bu­vo pla­nuo­ja­ma iš­sa­mi jų ap­klau­sa. Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, dau­gu­ma jų – pra­ei­ty­je teis­ti as­me­nys.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai