Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Stu­den­tus iš ki­tų ša­lių ža­vi Rie­ta­ve tvy­ran­ti ra­my­bė

Jau mė­ne­sį Rie­ta­ve, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­le, stu­di­juo­ja tarp­tau­ti­nio BBVET pro­jek­to (www.bbvet.eu) Ed­tech gru­pės stu­den­tai, at­vy­kę iš pen­kių ša­lių – Šve­di­jos, Vo­kie­ti­jos, Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Sa­kart­ve­lo. Tai tre­čio­ji jų mo­ky­mo­si sto­te­lė, po 10 sa­vai­čių jie jau pra­lei­do Šve­di­jo­je, pa­bu­vo­jo Len­ki­jo­je, da­bar – Lie­tu­vo­je, o fi­ni­šo li­ni­ją kirs Vo­kie­ti­jo­je.

Kad Rie­ta­vas yra ino­va­ci­jų ir nau­jo­vių mies­tas, ži­no­ma jau nuo se­no. Pa­na­šu, kad nau­jo­vės jo ne­ap­len­kia ir da­bar. Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lo mo­ki­niai, da­ly­vau­jan­tys Dai­vos Jac­kū­nie­nės ku­ruo­ja­ma­me BBVET pro­jek­te, pir­mie­ji Lie­tu­vo­je tu­ri ga­li­my­bę tap­ti Ed­tech stu­den­tais. Edech – tai mo­ky­mo­si tech­no­lo­gi­jų, spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čių pa­sau­ly­je, spe­cia­ly­bė. Stu­den­tai, bai­gę šią 40 sa­vai­čių trun­kan­čią pro­gra­mą, taps mo­ky­mo tech­no­lo­gi­jų ži­no­vais, mo­ky­to­jais ir ver­slo kū­rė­jais.
Moks­lai Šve­di­jo­je, NetPorto moks­lų par­ke Karl­sham­ne, bu­vo orien­tuo­ti į ko­man­dos for­ma­vi­mą, at­ei­ties švie­ti­mą, mo­ky­mą­si per žai­di­mus. Len­ki­jo­je, Ščei­ci­no uni­ver­si­te­te, Ščei­či­no me­nų aka­de­mi­jo­je, stu­den­tai įga­vo dau­giau prak­ti­nių ži­nių, orien­tuo­ta­si į di­zai­ną, kū­ry­biš­ku­mą, pro­gra­mė­lių pro­to­ti­pų kū­ri­mą. Lie­tu­vo­je mo­ko­ma­si, kaip pro­duk­tą pa­da­ry­ti „gy­vą“. Vo­kie­ti­jo­je, Ros­to­ko uni­ver­si­te­te, bus mo­ko­ma­si, kaip kur­ti Ed­tech ver­slą. Po kiek­vie­no eta­po už­bai­gi­mo lau­kia bai­gia­ma­sis eg­za­mi­nas, ku­rį ver­ti­na at­sa­kin­ga ko­mi­si­ja. Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos, to­dėl stu­den­tams nie­kas ne­kai­nuo­ja.
No­ri­ma, kad Ed­tech da­ly­vių įgy­tos tarp­tau­ti­nės ži­nios lik­tų Rie­ta­ve, to­dėl stu­den­tų gru­pe­lėms bu­vo pa­siū­ly­ta ben­dra­dar­biau­ti su Rie­ta­vo tu­riz­mo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tru, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Rie­ta­vo fi­lia­lu, Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­la ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja. Šiuo me­tu Rie­ta­ve esan­tys stu­den­tai dir­ba su šio­mis įstai­go­mis, jos iš­sa­kė sa­vo pro­ble­mas, o stu­den­tai, pa­si­da­li­nę į pen­kias gru­pe­les, steng­sis jas iš­spręs­ti pri­tai­kant tech­no­lo­gi­jas. Su šio­mis įstai­go­mis bus dir­ba­ma iki stu­di­jų Lie­tu­vo­je pa­bai­gos.
Ed­tech mo­ky­mo pro­gra­mos va­do­vas Lie­tu­vo­je – Ug­nius Sa­vic­kas (Kau­nas). Pa­skai­tų ves­ti į Rie­ta­vą at­vyks­ta ir ži­no­mi dės­ty­to­jai iš ki­tų mies­tų, to­kie kaip Da­rius Lom­sar­gis iš Vil­niaus (jis dės­tė ug­dy­mą per žai­di­mus, nau­do­jant ver­slu­mo sti­mu­lia­to­rių „Fresh Biz“), Je­an Gon­gapsh iš Vil­niaus, dės­tęs idė­jų ge­ne­ra­vi­mą, kū­ry­biš­ku­mo vys­ty­mą­si, Do­vy­das Jau­ga iš Klai­pė­dos, mo­kęs pro­gra­ma­vi­mo sub­ti­ly­bių, Auk­sė Puš­ko­rie­nė iš Rie­ta­vo, ku­ri su­pa­žin­di­no su mo­ky­mo­si me­to­dais.
Pa­skai­tos vyks­ta ne tik Rie­ta­ve, sem­tis ži­nių stu­den­tai ke­lia­vo ir į Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tą. Ten pas Gy­tį Ci­buls­kį iš le­go ka­la­dė­lių ga­mi­no ro­bo­tus, juos pro­gra­ma­vo ir vė­liau ren­gė su­mo ro­bo­tų ko­vas. Taip pat ap­lan­kė Eru­di­to li­cė­jų. Vil­niaus ISM uni­ver­si­te­te Eg­lė Dau­nie­nė kal­bė­jo apie mo­ky­mo­si sti­lius, Jus­tas Pi­ke­lis su­pa­žin­di­no su blok­chai­no nau­jo­ve, bu­si­ness HIVE Vil­niaus įkū­rė­jas Ma­rius Pa­reš­čius da­li­jo pa­ta­ri­mus, o ug­dy­mo plėt­ros cen­tre pas di­rek­to­rių Gied­rių Vai­de­lį do­mė­jo­si pro­gra­ma­vi­mo die­gi­mu Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se.
Per vi­są stu­di­jų lai­ko­tar­pį stu­den­tai bu­vo su­pa­žin­di­na­mi su nau­jo­vė­mis, to­kio­mis kaip vir­tu­a­li re­a­ly­bė, ho­log­ra­mos, ro­bo­tai, 3D spaus­din­tu­vai, grin­dų pro­jek­to­riai, iš­ma­nios len­tos, 360° ka­me­ros, 3D ske­ne­riai, pro­gra­ma­vi­mo pro­gra­mos, mik­ro­bi­tai, le­go ro­bo­tai, vi­deo ka­me­ros, ža­lia sie­na ir kt.
Už­sie­nio stu­den­tai Rie­ta­vą jau va­di­na sa­vo na­mais, iš­va­žia­vę į di­des­nį mies­tą, no­ri čia grįž­ti. Jiems pa­tin­ka tvy­ran­ti ra­my­bė, no­ri­si pa­bėg­ti nuo di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se esan­čio šur­mu­lio, o ir pa­slau­gų kai­nos čia ma­žes­nės nei Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se.
At­vy­kus 15-ai ki­ta­tau­čių, tam tik­ras iš­šū­kis bu­vo ir Rie­ta­ve esan­čioms mai­ti­ni­mo įstai­goms, mat tarp at­vy­ku­sių­jų yra ir ve­ga­nų, ve­ge­ta­rų, tad rei­kia tu­rė­ti, ką pa­siū­ly­ti ir jiems. Kaip ir ki­ti mies­to gy­ven­to­jai, jie lan­ko­si ir mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se, vais­ti­nė­se, po­li­kli­ni­ko­se, ki­to­se įstai­go­se, tad su­si­kal­bė­ti ne­mo­kant lie­tu­vių kal­bos – ir­gi iš­šū­kis. Ta­čiau pa­na­šu, kad Rie­ta­vo pa­slau­gų sek­to­rius su tuo ne­blo­gai tvar­ko­si. Rie­ta­viš­kiai ki­ta­tau­čiams apie sa­ve su­da­rė ge­rą įspū­dį – jie drau­giš­ki, ma­lo­nūs, pri­rei­kus no­riai pa­de­da.
An­na No­wak, at­vy­ku­si į Rie­ta­vą iš Len­ki­jos, sa­ko, kad jos pir­ma­sis įspū­dis apie Rie­ta­vą – ge­ras, čia daug vie­tos po­il­siui, ža­lių erd­vių, kur, at­ro­do, dings­ta vi­sos pro­ble­mos. An­na gy­ve­na ma­žo­je Ščei­ci­no da­ly­je, tad Rie­ta­vas jai pri­me­na na­mus. Jai pa­tin­ka, kad čia yra ka­vi­nių, ku­rio­se – pa­trauk­lios kai­nos. Rie­ta­ve gy­ve­nan­tys žmo­nės drau­giš­ki, tvar­kin­gi pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kai. Sma­gu ir tai, kad pra­al­kus ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti nu­kri­tu­siais obuo­liais.
Ta­mar Ge­lias­hvi­li (Sa­kart­ve­las) pa­ste­bė­jo, kad Rie­ta­vas – tai­kus ir ra­mus mies­tas. Oras čia la­bai šva­rus, akį džiu­gi­na pui­kūs pa­sta­tai, pri­žiū­rė­ti so­dai. Aki­vaiz­du, kad čia gy­ve­nan­tiems žmo­nėms rū­pi jų mies­tas. Mer­gi­na čia jau­čia­si lau­kia­ma, yra ma­lo­niai ap­tar­nau­ja­ma. Jau­ni­mas taip pat ma­lo­nus, no­riai ben­drau­ja an­glų kal­ba. Kaip vie­ną iš pro­ble­mų, jį įvar­di­no siau­bin­gą kva­pą, dėl ku­rio kar­tais ne­si­no­ri ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti. Be to, ne­tu­rint au­to­mo­bi­lio, sun­ku ap­žiū­rė­ti lan­ky­ti­nas vie­tas, esan­čias ap­link Rie­ta­vą. Prie pro­ble­mų pri­ski­ria ir tai, kad nu­vy­kus į Klai­pė­dą, vė­lai va­ka­re ne­bė­ra kaip grįž­ti at­gal.
Ja­ni­na Münker (Vo­kie­ti­ja) taip pat pa­ste­bė­jo, kad Rie­ta­vas – ty­lus ir ma­žas mies­te­lis. Jai pa­si­ro­dė įdo­mi kai ku­rių pa­sta­tų ar­chi­tek­tū­ra. Ka­dan­gi mies­te ne­ma­ty­ti di­de­lio veiks­mo, at­ro­do, jog Rie­ta­vas mer­dė­ja. Vo­kie­tė mėgs­ta di­de­lius mies­tus, šur­mu­lį, to­dėl čia ji „dūs­ta“, nes ir su­si­sie­ki­mas tik pu­sė­ti­nas, ma­žas au­to­bu­sų į ki­tus mies­tus pa­si­rin­ki­mas. Jai sun­ku at­ras­ti tei­gia­mų da­ly­kų, nes čia mer­gi­nai nuo­bo­du, trūks­ta veik­los. Už­tat pa­tin­ka miš­kas, me­džiai.
Jim­my Da­niels­son (Šve­di­ja) ma­ny­mu, Rie­ta­vas – ra­mus kai­mas, nes, anot jo, mies­tu va­din­tis jis per ma­žas. Žmo­gus čia ar­ti gam­tos, ga­li daug kur nu­ei­ti pa­si­vaikš­čio­ti. Dėl to Rie­ta­vas mie­les­nis nei Lie­tu­vos did­mies­čiai. Tai vie­ta, tin­ka­ma žmo­nėms, ku­rie mėgs­ta ra­my­bę, ap­link nė­ra stre­so. Vai­ki­nas pa­ste­bė­jo, kad vy­res­ni žmo­nės ne­la­bai mo­ka an­glų kal­bą, ta­čiau jau­ni­mas ben­drau­ja ga­na lais­vai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Kauno technologijų universitete sukonstravę ir užprogramavę savo pirmuosius lego robotus.

Komentarai
Kiti straipsniai