Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Nė vie­nas prieš sa­vo va­lią ne­tu­rė­tų bū­ti ver­čia­mas kvė­puo­ti ci­ga­re­čių dū­mais

Pas­ku­ti­niuo­ju me­tu įvai­rios ži­niask­lai­dos prie­mo­nės vis dau­giau kal­ba apie tai, kad rei­kia už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se, lau­ko ka­vi­nė­se, pa­plū­di­miuo­se ir ki­to­se vie­to­se. To­kių rū­ky­mo ap­ri­bo­ji­mų tiks­las – ap­sau­go­ti ne­rū­kan­čius, kad jie ne­bū­tų ver­čia­mi kvė­puo­ti ci­ga­re­čių dū­mais.

Po svars­ty­mo Sei­mas pri­ta­rė siū­ly­mui už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se ir ki­to­se vie­šo­se vie­to­se.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga sa­ko: „Lo­gi­ka tu­rė­tų bū­ti to­kia, kad joks ne­rū­kan­tis žmo­gus prieš sa­vo va­lią ne­tu­rė­tų bū­ti ver­čia­mas kvė­puo­ti ki­to žmo­gaus dū­mais. Čia tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­no rū­kan­čio žmo­gaus pro­ble­ma ras­ti to­kią vie­tą, kur jis ne­ga­din­tų svei­ka­tos ki­tam žmo­gui.“
Šiuo me­tu įsta­ty­mai Lie­tu­vo­je rū­ky­ti drau­džia švie­ti­mo ir svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir jų te­ri­to­ri­jo­se, res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se, ba­ruo­se, klu­buo­se, lo­ši­mo na­muo­se ir ki­to­se lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo įstai­go­se, iš­sky­rus spe­cia­liai įreng­tus ci­ga­rų ar pyp­kių klu­bus.
Įsta­ty­mo ini­cia­to­riai sa­vo siū­ly­mą aiš­ki­na tuo, kad dėl rū­ka­lių el­ge­sio nuo pa­sy­vaus rū­ky­mo ken­čia jų kai­my­nai. Ini­cia­to­riai taip pat mi­ni, kad pa­sau­ly­je nuo rū­ky­mo kas­met mirš­ta 6 mln. žmo­nių, ta­me tar­pe – apie 600 tūkst. žmo­nių dėl pa­sy­vaus rū­ky­mo. Lie­tu­vo­je rū­ky­mo su­kel­tos li­gos kas­met pa­si­glem­žia apie 7000 gy­vy­bių.
Be to, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) kar­tu su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis pa­reng­to­se Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­so­se siū­lo­ma įtei­sin­ti vie­no­dą ci­ga­re­čių pa­kuo­tę, už­draus­ti de­monst­ruo­ti jas par­duo­tu­vė­se, ne­leis­ti rū­ky­ti, kur pa­puo­la. „Bent jau ga­li­me pa­si­steng­ti ap­gin­ti tuos, ku­rie daž­nai pa­tys ap­si­gin­ti ne­ga­li, ap­gin­ti sil­pnes­nę pu­sę, tai yra, ne­rū­kan­tį­jį“, – apie rū­ky­mo drau­di­mą dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se ir ki­to­se vie­šo­se vie­to­se kal­bė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga.
Ta­čiau di­džio­ji da­lis rū­kan­čių­jų pik­ti­na­si ir net ne­si­sten­gia su­pras­ti, kaip ir ko­kiu bū­du jie ken­kia ki­tų žmo­nių svei­ka­tai, sa­ky­da­mi, kad rū­ky­da­mi ken­kia tik sau, o ne ki­tiems, kad tai – jų rei­ka­las, kad už­drau­dus rū­ky­ti tam tik­ro­se vie­to­se, bus pa­žeis­tos rū­kan­čių­jų tei­sės.
Tai jau ne pir­mas siū­ly­mas už­draus­ti rū­ky­ti dau­gia­bu­čių bal­ko­nuo­se ir tai nė­ra pa­mirš­ta, tad dar ru­de­nį vėl bus kal­ba­ma, dis­ku­tuo­ja­ma pla­čiau bei ieš­ko­ma pro­ble­mos spren­di­mo bū­dų.
Kaip pa­sa­ko­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė, Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je yra nu­ma­ty­ta ma­žin­ti ta­ba­ko pri­ei­na­mu­mą ir var­to­ji­mą, ser­ga­mu­mą ir mir­tin­gu­mą nuo rū­ky­mo su­ke­lia­mų li­gų.
Pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, nuo ki­tų me­tų lap­kri­čio ke­ti­na­ma iš­plės­ti ne­rū­ky­mo zo­nas – siū­lo­ma ne­leis­ti rū­ky­ti lau­ko ka­vi­nė­se, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dro­jo nau­do­ji­mo bal­ko­nuo­se, te­ra­so­se ir ga­le­ri­jo­se, deng­to­se vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lė­se, pa­plū­di­miuo­se, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­se.
Kaip jau mi­nė­jo­me, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je drau­džia­ma rū­ky­ti vi­so­se švie­ti­mo, as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, už­da­ro­se dar­bo vie­to­se (iš­sky­rus spe­cia­li­ą­sias rū­ky­mo zo­nas), ben­dro­se gy­ve­na­mo­sio­se ir ki­to­se ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se, ku­rio­se ne­rū­kan­tie­ji ga­li bū­ti pri­vers­ti kvė­puo­ti ta­ba­ko dū­mais, res­to­ra­nuo­se, ka­vi­nė­se, ba­ruo­se, klu­buo­se ir pan. To­kie sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos pri­im­ti spren­di­mai ga­lio­ja ir Plun­gė­je. Gai­la, bet ne vi­si jų lai­ko­si.
Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja pa­brė­žė, kad rei­kia gel­bė­ti ne tik plun­giš­kių, bet ir vi­sos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svei­ka­tą, mat Lie­tu­va yra vie­na Eu­ro­po­je ša­lių, ku­rio­je rū­ky­ti pra­de­da­ma nuo la­bai anks­ty­vo am­žiaus. Tai le­mia be ga­lo daug veiks­nių, bet di­džiau­sią įta­ką da­ro rū­kan­tys tė­vai. „Ma­ny­čiau, kad pri­ori­te­tą rei­kia skir­ti žmo­nių svei­ka­tai, kad kuo ma­žiau jau­nų žmo­nių pra­dė­tų rū­ky­ti. Su rū­kan­čiais yra su­dė­tin­giau, sun­ku keis­ti gy­ve­ni­mo įpro­čius. Apie rū­ky­mą ir jo ža­lą  jau rei­kia pra­dė­ti kal­bė­ti su 5 ar 6 me­tų vai­ku“, – sa­kė O. Ge­ruls­kie­nė.
Be to, pa­sak pa­šne­ko­vės, Vals­ty­bės, vi­suo­me­nės mas­tu pre­ven­ci­jos prieš rū­ky­mą vai­kų tar­pe yra vyk­do­ma per ma­žai. No­rint, jog Lie­tu­vo­je su­ma­žė­tų rū­kan­čių vai­kų skai­čius, rū­kan­tis jau­ni­mas at­vi­ro­se, vie­šo­se vie­to­se iš vi­so ne­tu­ri bū­ti to­le­ruo­ja­mas. Vai­kai ir pa­aug­liai, rū­kan­tys ka­vi­nė­se, gat­vė­se ar ki­to­se vie­šo­se vie­to­se, tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mi.
„Rū­kan­čius vai­kus ir pa­aug­lius dar ga­li­ma su­draus­min­ti, įgy­ven­din­ti įvai­rias pre­ven­ci­jos prieš rū­ky­mą pro­gra­mas, ta­čiau ką da­ry­ti su su­au­gu­siais rū­ka­liais? Keis­ti gy­ve­ni­mo įpro­čius, su­si­for­ma­vu­sius dar anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je, ga­na su­dė­tin­ga. Ne­pai­sant to, vis dėl­to la­bai ne­ma­lo­nu, kai va­sa­rą pro ati­da­ry­tus dau­gia­bu­čių na­mų lan­gus į kam­ba­rį sklin­da smar­vė, ku­rią pri­vers­ti uos­ty­ti ne tik ne­rū­kan­tie­ji su­au­gu­sie­ji, bet ir ma­ža­me­čiai jų vai­kai, net kū­di­kiai. Tad vi­si yra pri­vers­ti kvė­puo­ti ypač svei­ka­tai ken­kian­čiais, nuo­din­gais, daž­niau­siai kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių dū­mais. Ky­la klau­si­mas, ką da­ry­ti? Kol kas su rū­kan­čiais kai­my­nais rei­kia ban­dy­ti tar­tis gra­žiuo­ju ir ras­ti kom­pro­mi­są, kad jie ras­tų vie­tą, kur jų rū­ko­mų ci­ga­re­čių kenks­min­gi dū­mai ne­pa­siek­tų ne­rū­kan­čių­jų“, – apie vie­ną šios pro­ble­mos spren­di­mo bū­dų kal­bė­jo O. Ge­ruls­kie­nė.
Vi­si tu­ri­me tei­sę kvė­puo­ti gry­nu oru, tu­ri­me tei­sę ir rū­ky­ti. Tad rei­kė­tų pro­tin­gai iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, kad vi­si lik­tų pa­ten­kin­ti. Kaip ži­no­ma, rū­ky­mas ne­leis­ti­no­se vie­to­se yra pri­ski­ria­mas prie ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų, ta­čiau pa­tek­ti į pri­va­čias pa­tal­pas bei nu­baus­ti rū­kan­čiuo­sius kol kas ne­ga­li nei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, nei sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jai.
Dau­ge­lis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ma­no, kad rei­kė­tų įreng­ti rū­kan­tiems spe­cia­lias rū­ky­mo aikš­te­les. Rū­ky­mas – kiek­vie­no su­au­gu­sio žmo­gaus as­me­ni­nis rei­ka­las, ta­čiau nuo­dy­ti ci­ga­re­čių dū­mais ne­rū­kan­čius ap­lin­ki­nius – tiek vai­kus, tiek su­au­gu­sius – yra jų tei­sių pa­žei­di­mas, tad kol kas ti­ki­ma­si gy­ven­to­jų su­pra­tin­gu­mo, są­mo­nin­gu­mo, kad ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je rū­ka­liai rū­kys tik tam skir­to­se vie­to­se.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Pa­sak O. Ge­ruls­kie­nės, nuo ki­tų me­tų lap­kri­čio siū­lo­ma ne­leis­ti rū­ky­ti lau­ko ka­vi­nė­se, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dro­jo nau­do­ji­mo bal­ko­nuo­se, te­ra­so­se ir kt. vietose.

Komentarai
Kiti straipsniai