Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Li­go­ni­nė­je jau bu­di „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ ap­sau­gi­nin­kai

Nuo rug­sė­jo 10 die­nos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je bu­di uni­for­muo­ti „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ dar­buo­to­jai, ku­rie ap­skri­tą pa­rą už­tik­ri­na li­go­ni­nės pa­tal­pų ir jo­se esan­čio tur­to, o taip pat – ir fi­zi­nę li­go­ni­nė­je dir­ban­čių gy­dy­to­jų, ki­tų šios gy­dy­mo įstai­gos spe­cia­lis­tų ap­sau­gą.

Pir­ma­die­nį li­go­ni­nė­je lan­kė­si Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Ores­ta Ge­ruls­kie­nė, ku­rie su­si­ti­ko su li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi An­ta­nu Mar­tu­se­vi­čiu­mi, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­le Luo­tie­ne, Ūkio sky­riaus ve­dė­ju Ste­pu Pet­raus­kiu.
Pir­mą­ją dar­bo die­ną li­go­ni­nė­je pra­dė­jęs „Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ dar­buo­to­jas bu­dė­jo Pri­ėmi­mo sky­riu­je, ku­rio ve­dė­jui Ro­lan­dui Dė­di­nui, sky­riaus slau­gy­to­joms, kon­sul­tuo­ti at­ėju­siems gy­dy­to­jams spe­cia­lis­tams daž­nai ten­ka su­si­dur­ti su ag­re­sy­viai nu­si­tei­ku­siais įkau­šu­siais nuo al­ko­ho­lio ar ki­tų svai­gių­jų me­džia­gų pa­cien­tais. Li­go­ni­nė­je yra bu­vę at­ve­jų, kai ap­gir­tę pa­cien­tai ne tik ne­pa­gar­biai el­gė­si ap­lin­ki­nių žmo­nių at­žvil­giu, bet ir puo­lė muš­tis, smaug­ti me­di­kus, kė­si­no­si su­lau­žy­ti ran­kų pirš­tus, ga­di­no sky­riaus in­ven­to­rių. Ki­lus pa­vo­jui, Pri­ėmi­mo sky­riaus dar­buo­to­jai spaus­da­vo pa­vo­jaus myg­tu­ką, kad iš­si­kvies­tų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Nuo šiol rim­tį ir tvar­ką li­go­ni­nė­je pri­žiū­rės sau­gos tar­ny­ba, ku­ri, esant rei­ka­lui, ga­lės iš­si­kvies­ti ir pa­stip­ri­ni­mą.
„Eks­ko­mi­sa­rų biu­ro“ dar­buo­to­jas pa­tvir­ti­no, jog pir­ma jo dar­bo die­na li­go­ni­nė­je pra­ėjo be in­ci­den­tų.
Kaip in­for­ma­vo li­go­ni­nės va­do­vai, už po­ros sa­vai­čių prie Pri­ėmi­mo sky­riaus, li­go­ni­nės pir­mo­jo aukš­to ho­le, ap­sau­gos dar­buo­to­jams bus įreng­ta at­ski­ra pa­tal­pa su mo­ni­to­riais vaiz­dui ste­bė­ti. Li­go­ni­nės pa­tal­pas ir kie­mą nuo šiol ste­bės 16 vaiz­do ka­me­rų.
Vaiz­do ka­me­ros bus su­mon­tuo­tos ir nau­jai įreng­to­se lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­tal­po­se, ku­rio­se sau­giai iš­mie­go­ti ga­lės al­ko­ho­lio pa­dau­gi­nę ir vie­šo­je vie­to­je „smi­gę“ pi­lie­čiai. Ofi­cia­li šių pa­tal­pų ati­da­ry­mo ir pri­sta­ty­mo vi­suo­me­nei ce­re­mo­ni­ja nu­ma­ty­ta rug­sė­jo 18 die­ną.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai