Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Ku­liuo­se iš po au­to­mo­bi­lio iš­trauk­tas mi­ręs vy­ras

Rug­sė­jo 12-osios po­pie­tę, prieš pat 14 va­lan­dą, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos iš­sku­bė­jo į Ku­lių mies­te­lį – bu­vo pra­neš­ta, jog Lie­pų gat­vė­je po au­to­mo­bi­liu yra pri­spaus­tas žmo­gus. Kaip pa­aiš­kė­jo, vy­ras (gim. 1940 m.) jau bu­vo mi­ręs dėl ki­tos prie­žas­ties.

Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, at­vy­kus ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, ku­liš­kis iš­ties bu­vo pa­lin­dęs po au­to­mo­bi­liu, ta­čiau jis ne­bu­vo pri­spaus­tas. Pa­na­šu, jog vy­ras kaž­ką tvar­kė ar re­mon­ta­vo, tuo me­tu jam su­strei­ka­vo svei­ka­ta ir iš­ti­ko mir­tis. Kuo­met ug­nia­ge­siai pa­trau­kė trans­por­to prie­mo­nę, vy­ras jau bu­vo be gy­vy­bės žen­klų.
Plun­gės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Vag­no­rie­nė pa­tvir­ti­no, jog jų bri­ga­dai at­vy­kus, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai kaip tik pa­trau­kė ma­ši­ną nuo žmo­gaus, ir iš­kart bu­vo ma­ty­ti, kad vy­ras ana­pi­lin iš­ke­lia­vęs gal prieš ke­lias va­lan­das, tad be­li­ko kon­sta­tuo­ti mir­tį. Me­di­kai iš mi­ru­sio­jo duk­ros sa­kė su­ži­no­ję, jog mo­te­ris pa­ti ra­do tė­vą to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, už­si­mi­nė, kad jis tu­rė­jo svei­ka­tos pro­ble­mų.

Komentarai
Kiti straipsniai