Pirmadienis, 2019 m. birželio 17 d.

Iš­plė­šė sei­fą, pa­vo­gė tūks­tan­čius eu­rų ir auk­so dir­bi­nius

Di­de­lių ma­te­ria­li­nių nuos­to­lių pa­ty­rė plun­giš­kė (gim. 1986 m.) iš J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės – mo­ters bu­te pa­si­dar­ba­vę va­gys iš­ne­šė įvai­rius auk­si­nius pa­puo­ša­lus ir ne­men­ką su­mą gry­nų­jų. Nuos­to­liai sie­kia net ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų.

Nuo il­ga­pirš­čių nu­ken­tė­ju­si plun­giš­kė į po­li­ci­ją krei­pė­si rug­sė­jo 2-ąją, va­ka­rop. Mo­te­ris pra­ne­šė, jog pa­ros lai­ko­tar­py­je – nuo rug­sė­jo 1-osios iki rug­sė­jo 2-osios va­ka­ro, jai ne­sant, kaž­kas bu­vo įsi­bro­vęs į bu­tą.
Įta­ria­ma, jog vi­dun va­gys pa­te­ko per bal­ko­ną – ati­da­rę įstik­lin­to bal­ko­no lan­gą ir iš­lau­žę bal­ko­no du­ris.
Šei­mi­nin­kė pa­si­ge­do ke­lių auk­si­nių gran­di­nė­lių ir žie­dų bei 850 eu­rų. Be to, iš sie­nos iš­plėš­tas ir pa­vog­tas sei­fas su vi­su tu­ri­niu – ten bu­vo 15 600 eu­rų.
Tiks­lus pa­vog­tų daik­tų kie­kis ir pa­da­ry­ta ža­la tiks­li­na­mi. Dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo įsi­brau­nant į pa­tal­pą pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 str. 3 d.

Komentarai
Kiti straipsniai