Trečiadienis, 2019 m. birželio 19 d.

Eu­ro­pos ša­lių jau­ni­mo su­si­ti­ki­mas Rie­ta­ve

Rug­pjū­čio 19–28 d. Rie­ta­vo at­vi­ra­me jau­ni­mo cen­tre vy­ko tarp­tau­ti­niai jau­ni­mo mai­nai „Emo­tions in Mo­tion“. Pro­jek­te da­ly­va­vo jau­nuo­liai iš pen­kių ša­lių: Ru­mu­ni­jos, Lie­tu­vos, Is­pa­ni­jos, Len­ki­jos ir Kro­a­ti­jos. Jau­ni­mo mai­nų me­tu da­ly­viai plė­tė ži­nias apie emo­ci­nį in­te­lek­tą.

Pir­mą­ją pro­jek­to die­ną da­ly­viai iš skir­tin­gų Eu­ro­pos ša­lių at­vy­ko vė­lai va­ka­re ir su­si­pa­ži­no vie­ni su ki­tais. Ki­tą die­ną, anksti ry­te, jau­nuo­liai įsi­jun­gė į pir­mą­sias pro­jek­to veik­las, ku­rios iš vi­so tru­ko aš­tuo­nias die­nas.
Kiek­vie­na die­na tu­rė­jo at­ski­rą te­mą: ko­man­dos for­ma­vi­mas, as­mens sa­vi­vo­ka, em­pa­ti­ja, mo­ty­va­ci­ja, sa­vi­re­gu­lia­vi­mas, san­ty­kių val­dy­mas, vi­deo kū­ri­mas, pro­jek­to įver­ti­ni­mas. Veik­los bu­vo pa­rem­tos ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo me­to­dais, vyks­tant tarp­tau­ti­niam ben­dra­dar­bia­vi­mui, įtrau­kiant jau­nus žmo­nes. Už­si­ė­mi­muo­se jau­nuo­liai gi­li­no­si į sa­vo ir ap­lin­ki­nių emo­ci­jas, pa­si­ti­kė­ji­mą, dė­kin­gu­mą, as­me­ni­nes ir ben­drą­sias ver­ty­bes, pa­žei­džia­mu­mą, su­ge­bė­ji­mą kri­tiš­kai mąs­ty­ti stre­si­nė­se si­tu­a­ci­jo­se, ak­ty­vų klau­sy­mą­si.
Kiek­vie­nos die­nos pa­bai­go­je, re­flek­si­jų me­tu, da­ly­viai ap­tar­da­vo veik­las, už­si­ė­mi­mus, dar­bą tarp­tau­ti­nė­se ko­man­do­se ir tai, ko iš­mo­ko. Kiek­vie­ną va­ka­rą vyk­da­vo pro­gra­ma, ku­rios me­tu po in­ten­sy­vios die­nos jau­nuo­liai sma­giai lei­do lai­ką, ben­dra­vo ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je. Tarp­kul­tū­ri­niuo­se va­ka­ruo­se jau­ni­mas da­li­jo­si ži­nio­mis, įdo­miais fak­tais apie sa­vo tė­vy­nes. Vie­ni ki­tus mo­kė tra­di­ci­nių šo­kių bei dai­nų, pri­sta­tė ša­lių grei­ta­kal­bes, tra­di­ci­nį mais­tą. Pro­jek­to pa­bai­go­je da­ly­viai su­ren­gė sa­vo kur­tų vi­deo fil­mu­kų apie emo­ci­nį in­te­lek­tą per­žiū­rų va­ka­rą vie­tos ben­druo­me­nei. Va­ka­ras vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre, ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir vie­ti­nis jau­ni­mas.
Šis jau­ni­mo mai­nų pro­jek­tas pa­ra­šy­tas pen­kių ša­lių at­sto­vų, gru­pių va­do­vų ini­cia­ty­va. Pro­jek­to pa­bai­go­je kiek­vie­nas da­ly­vis ga­vo šių jau­ni­mo mai­nų me­tu įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas pa­tvir­ti­nan­tį pa­žy­mė­ji­mą „Yout­hpass“, pa­tvir­ti­nan­tį da­ly­va­vi­mą „Eras­mus+“ pro­gra­mos veik­lo­je ir jos me­tu įgy­tą ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pa­tir­tį.
„Emo­tions in Mo­tion“ jau­ni­mo mai­nų pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­gra­mos „Eras­mus+“. Veik­lų da­ly­viams tai nie­ko ne­kai­na­vo.
Jei­gu esi jau­nas žmo­gus nuo 14 iki 29 me­tų, kvie­čia­me kreip­tis į Rie­ta­vo at­vi­rą jau­ni­mo cen­trą. Su­teik­si­me dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ta­vo tarp­tau­ti­nes ga­li­my­bes: da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­niuo­se jau­ni­mo mai­nuo­se, Eu­ro­pos sa­va­no­rių tar­ny­bą, tarp­tau­ti­nę prak­ti­ką, sta­žuo­tes.

Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro inf.

Nuotraukoje: Akimirkos iš 7-os jaunimo mainų dienos, tema – santykių valdymas.

Komentarai
Kiti straipsniai