Penktadienis, 2019 m. spalio 18 d.

Blo­go kva­po tu­ri ne­lik­ti. Pa­ju­dės le­dai po vie­šo su­si­ti­ki­mo su gy­ven­to­jais, ar ne?

Ket­vir­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas. Gy­ven­to­jai kar­tu su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais, at­vy­ku­siais sve­čiais aiš­ki­no­si, ko­dėl rie­ta­viš­kius vis daž­niau pa­sie­kia ne­ma­lo­nūs kva­pai gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos ore, dėl ku­rių kal­ta UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“. Su­si­ti­ki­me įmo­nės dar­buo­to­jams ne­gai­lė­ta kri­ti­kos strė­lių, ku­rias gy­ven­to­jai pa­ly­dė­da­vo gau­siais plo­ji­mais.

 

Dvi me­da­lio pu­sės

Su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas A. Čer­nec­kis, ak­cen­ta­vęs, kad ši pro­ble­ma at­si­ra­do prieš daug me­tų, pa­sta­čius įmo­nę ne­tin­ka­mo­je vie­to­je. Pu­čiant piet­va­ka­rių vė­jui, blo­gas kva­pas ei­na į Pe­lai­čių gy­ven­vie­tę bei Rie­ta­vą. Po įmo­nės re­konst­ruk­ci­jos pro­ble­ma lyg ir bu­vo iš­si­spren­du­si, nors kar­tais pa­si­tai­ky­da­vo, kad blo­gas kva­pas vėl pa­sklis­da­vo. Su­ta­pi­mas, kad tai vyk­da­vo įmo­nė­je pa­si­kei­tus di­rek­to­riams. Kad įmo­nė vei­kia, yra ir pliu­sų, nes ten dir­ba daug rie­ta­viš­kių, ta­čiau ki­ta me­da­lio pu­sė – oro tar­ša ir sklei­džia­mas kva­pas, dėl ku­rio sun­kiau pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas, tu­ris­tus, o ir pa­tiems gy­ven­ti yra su­dė­tin­ga. „Ky­la klau­si­mas, kas svar­biau: ar dar­bo vie­tų su­tei­ki­mas, ar no­ras oriai ir tvar­kin­gai gy­ven­ti? Rei­kia ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų, ga­my­ba ir pro­ce­sai tu­ri vyk­ti, ta­čiau kva­po tu­ri ne­be­lik­ti, bū­tent toks yra mū­sų šios die­nos už­da­vi­nys“, – su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo A. Čer­nec­kis. Pa­ste­bė­ta, kad ir įmo­nės ma­ši­nos, ve­žan­čios ža­lia­vą, tu­rė­tų bū­ti la­biau už­san­da­rin­tos. Pra­va­žia­vus ma­ši­nai, ore dar ge­ras 5 min. lai­ko­si blo­gas kva­pas, o taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Anks­čiau jau bu­vo su­tar­ta, kad įmo­nės ma­ši­nos ne­be­va­žiuos per Rie­ta­vo cen­trą, ta­čiau da­bar kaž­kam ki­tam ten­ka uos­ti ore li­ku­sią smar­vę.

Be­veik vi­są rug­pjū­čio mė­ne­sį žmo­nės ken­tė­jo nuo blo­go kva­po

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė mi­nė­jo, kad ver­ti­nant gy­ven­to­jų skun­dus ir pra­ne­ši­mus, ne­ma­lo­nūs kva­pai su­in­ten­sy­vė­jo ba­lan­džio bei ge­gu­žės mė­ne­siais ir tę­sia­si iki šių die­nų. Pas­ku­ti­nis skun­das gau­tas maždaug prieš savaitę dėl Dar­žų gat­vė­je jau­čia­mo ne­ma­lo­naus kva­po. Šią va­sa­rą gy­ven­to­jai ypa­tin­gai ken­tė­jo nuo smar­vės, ku­ri bu­vo užuodžiama įvai­riu pa­ros me­tu, tiek dar­bo die­no­mis, tiek sa­vait­ga­liais. Prieš dve­jus me­tus kva­pai bu­vo jau­čia­mi ma­žiau ir ne­bu­vo to­kie in­ten­sy­vūs, truk­da­vo apie 10 min. Da­bar tai trun­ka vi­są pus­die­nį, 4 km ar net di­des­niu at­stu­mu nuo įmo­nės. Lie­pos mėn. elek­tro­ni­niu paš­tu gau­ti 27 skun­dai (iš Pe­lai­čių, Va­tu­šių kai­mų, Rie­ta­vo mies­to), rug­pjū­čio mė­ne­sį – 49 skun­dai (Pe­lai­čių, Mal­du­čių, Drobs­tų, Pa­jū­rio kai­mų, Rie­ta­vo). Iš 31 die­nos per mė­ne­sį smar­vė jau­čia­ma bu­vo net 24 die­nas. Su­rink­ta 280 gy­ven­to­jų pa­ra­šų su pra­šy­mais spręs­ti pro­ble­mą.
„Smar­vė gy­ven­to­jus šią va­sa­rą la­bai var­gi­no bei pa­blo­gi­no gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. At­vy­kę tu­ris­tai, sve­čiai, va­žiuo­jan­tys pro ša­lį žmo­nės pri­si­me­na mū­sų mies­tą kaip smir­dan­tį ir į jį su­grįž­ti ne­be­no­ri, o mums su šia smar­ve rei­kia tai­ky­tis kiek­vie­ną die­ną. Per­ša­si iš­va­da, kad sa­vo ga­my­bos pro­ce­se tą kva­pą ga­li­te val­dy­ti, nes at­vy­ku­si ko­mi­si­ja jo­kio kva­po ne­nu­sta­tė net prie pat jū­sų įmo­nės“, – kal­bė­jo V. An­dri­jaus­kie­nė, ku­rios pa­sta­bas rie­ta­viš­kiai pa­ly­dė­jo gau­siais plo­ji­mais.
Pa­ste­bė­ji­mus iš­sa­kė ir bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Ban­dant iš­si­aiš­kin­ti, iš kur ki­lo ši pro­ble­ma, 2013 m. tuo­me­ti­nis įmo­nės di­rek­to­rius sa­kė, kad tam įta­kos tu­ri su­ma­žė­ję ža­lia­vų kie­kiai, dėl ko ga­myk­la ne­be­tu­ri nuo­la­ti­nio ap­kro­vi­mo. „Šian­dien ne­gy­ve­na­me eko­no­mi­nės kri­zės są­ly­go­mis, rug­pjū­tį ga­myk­la tik­rai bu­vo ap­krau­ta, tad no­riu pa­klaus­ti, ko­kią prie­žas­tį mums pa­sa­ky­si­te da­bar? No­ri­si aiš­kiai iš Jū­sų iš­girs­ti, ar mes ap­si­rin­ka­me užuos­da­mi tą kva­pą, gal Jūs ma­no­te, kad jo Rie­ta­ve tie­siog nė­ra?“, – klau­sė P. Ba­ta­vi­čius.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė ak­cen­ta­vo, kad smar­vė tu­ri įta­kos ir tam, kad į gim­tą­jį mies­tą gy­ven­ti po stu­di­jų ne­be­no­ri grįž­ti rie­ta­viš­kių vai­kai. „Čia vyks­ta kul­tū­ri­niai ren­gi­niai, su­lau­kia­me sve­čių iš ki­tų mies­tų, už­sie­nio, juos pri­im­da­mi jau­čia­me mo­ra­li­nę ir kul­tū­ri­nę gė­dą. Va­sa­ros va­ka­rais ne­ga­li­me iš­ei­ti pa­bū­ti į kie­mą, at­si­da­ry­ti lan­gų. Vi­so­je Lie­tu­vo­je mū­sų au­to­ri­te­tas smar­kiai kren­ta že­myn“, – sa­kė sky­riaus ve­dė­ja.

Pa­teik­ti at­sa­ky­mai žmo­nių ne­įti­ki­no

At­sa­ky­ti į iš­girs­tas pa­sta­bas į tri­bū­ną bu­vo pa­kvies­tas UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, tech­ni­kas Eval­das Spu­dys. Jis pri­pa­ži­no, kad blo­gas kva­pas tik­rai yra. Sa­kė, kad sie­kiant jį pa­ša­lin­ti, ma­tuo­ja­mi tar­šos šal­ti­niai, kei­čia­mi fil­trai, kon­sul­tuo­ja­ma­si su moks­li­nin­kais, o rug­sė­jo 24 d. įmo­nė gaus spe­cia­lią įran­gą, skir­tą kva­pų ša­li­ni­mui, ku­rią spa­lio mė­ne­sį te­stuos, o lap­kri­čio mė­ne­sį duos at­sa­ky­mą. Anot jo, jei bū­tų ži­no­ma prie­žas­tis, bū­tų leng­va ją pa­ša­lin­ti. Su­si­tvar­ky­ti su šia pro­ble­ma trūks­ta ir pa­tir­ties, ži­nių. „Kva­pą su­ke­lia per­dir­bi­mo pro­ce­sas, at­lie­ka­me ban­dy­mus, kad ži­no­tu­me, ko­kia veik­lio­ji me­džia­ga su­ke­lia tą kva­pą“, – ban­dė aiš­kin­ti E. Spu­dys.
Su­si­rin­ku­sių­jų ne­įti­ki­no sve­čio at­sa­ky­mai, o tik­rą­sias blo­go kva­po prie­žas­tis ėmė­si aiš­kin­ti UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus, ku­rio at­sa­ky­mas bu­vo pa­pras­tas – smar­vė at­si­ran­da re­gu­liuo­jant de­gi­mo tem­pe­ra­tū­rą ir tau­pant du­jas, to­dėl ka­ti­las ne­be­pa­jė­gia kva­po su­de­gin­ti, ir jis iš­me­ta­mas į orą. A. Ro­jus taip pat iš­reiš­kė no­rą, kad jo va­do­vau­ja­mą įmo­nę pa­siek­tų šva­res­nės nuo­te­kos. „Gau­tos nuo­te­kos stip­riai pa­vei­kia vi­są va­ly­mo pro­ce­są. Ne­ma­nau, kad pro­jek­tuo­jant ga­myk­lą ir pa­tį vei­ki­mo pro­ce­są, yra pra­žiū­rė­ta, kad įmo­nė veik­tų ­tin­ka­mai. Svar­biau­sia rū­pin­tis ga­my­bos pro­ce­so gran­džių kon­tro­le. Anks­čiau bu­vo tar­ta­si, kad ga­my­bi­nės at­lie­kos bus ap­va­ly­tos iki lei­džia­mų ro­dik­lių, bet klau­si­mas te­bė­ra ne­iš­spręs­tas“, – sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius.
Gy­ven­to­jai no­rė­jo iš­girs­ti ir įmo­nės ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės Es­te­ros Šve­die­nės nuo­mo­nę. Ji įmonėje dir­ba tik tris mė­ne­sius. Direktorė tei­gė, kad kva­pai su­in­ten­sy­vė­jo va­sa­rą, nes ši bu­vo la­bai karš­ta. „Pa­grin­di­nė pro­ble­ma – įmo­nė par­si­vež­da­vo jau su­ge­du­sią ža­lia­vą. Ieš­ko­me bū­dų, kaip su­ma­žin­ti kva­pus, bet 100 proc. jų su­lai­ky­ti ne­ga­lė­si­me. At­si­pra­šau vi­sų dėl to­kios gy­ve­ni­mo ko­ky­bės, bet mes tik­rai ne­sė­di­me su­dė­ję ran­kų, da­ro­me, ką ga­li­me, kad to kva­po ne­bū­tų“, – kal­bė­jo įmo­nės di­rek­to­rė. E. Šve­die­nė taip pat sa­kė, kad su­ge­du­si ža­lia­va par­va­žiuo­ja ne iš sker­dyk­lų, o iš pa­vie­nių gy­ven­to­jų, ku­rie, nu­gai­šus gy­vu­liui, ne­sku­ba iš kar­to pra­neš­ti įmo­nei. Po di­rek­to­rės žo­džių su­lauk­ta prieš­ta­ra­vi­mų, kad ne vi­sa­da žmo­nės vė­luo­ja su skam­bu­čiais, bū­na, kad ir iš įmo­nės su­lau­kia­ma at­sa­ky­mo, jog ma­ši­na at­vyks tik po ke­lių die­nų, kai su­si­de­rins marš­ru­tą. Pe­lai­tiš­kiai E. Šve­die­nei pa­siū­lė at­si­kraus­ty­ti gy­ven­ti iš Plun­gės į Pe­lai­čius, gal, pa­gy­ve­nus to­kio­je ap­lin­ko­je, bus leng­viau su­vok­ti pro­ble­mos rim­tu­mą ir taps leng­viau ją iš­spręs­ti.

Ty­ri­mai ro­do,  kad ap­lin­kos tar­šos vir­ši­ji­mas ne­nu­sta­ty­tas

Kva­pų kon­tro­lė pa­ves­ta Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Tel­šių de­par­ta­men­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riui. Sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Nor­vai­šie­nė sa­kė, kad kva­pų kon­tro­lė vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis hi­gie­nos nor­mo­mis, o pir­ma­sis žings­nis, ga­vus skun­dus iš gy­ven­to­jų, yra su­da­ry­ti kva­pų kon­tro­lės ko­mi­si­ją. Kaip ži­no­ma, du kar­tus vy­ku­si ko­mi­si­ja blo­go kva­po ne­nu­sta­tė. Jei­gu jis bū­tų nu­sta­ty­tas, to­liau sek­tų tech­no­lo­gi­nių pro­ce­sų įver­ti­ni­mas, che­mi­nių me­džia­gų ty­ri­mas, kva­po mo­de­lia­vi­mas ir nu­sta­ty­mas, ar jis vir­ši­ja nu­sta­ty­tas nor­mas.
Žmo­nėms ėmus klaus­ti, ar šis kva­pas ne­ken­kia svei­ka­tai, D. Nor­vai­šie­nė mi­nė­jo, kad no­rint at­sa­ky­ti, rei­kia ži­no­ti tiks­lią kva­po che­mi­nę su­dė­tį, ta­čiau, anot jos, pa­kan­ka ir mo­ra­li­nio stre­so, ku­ris yra svei­ka­tos prie­šas. „Pa­si­klau­sius, kas ką kal­bė­jo, su­si­da­rė įspū­dis, kad blo­gas kva­pas yra ga­na leng­vai su­val­do­mas ir ga­li bū­ti kon­tro­liuo­ja­mas“, – sa­kė ji.
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­drius Kai­rys mi­nė­jo, kad yra su­da­ry­ta spe­cia­li dar­bo gru­pė, ku­ri teiks pa­siū­ly­mus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui dėl hi­gie­nos nor­mų ko­re­ga­vi­mo. UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ tu­ri iš­duo­tą tar­šos lei­di­mą, ku­ria­me nu­ro­dy­ti rei­ka­la­vi­mai. At­li­kus ty­ri­mus, tar­šos vir­ši­ji­mas ne­bu­vo nu­sta­ty­tas. Pa­ten­kan­tys į iš­orę ter­ša­lai ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­tų nor­mų, ta­čiau blo­gas kva­pas jau­čia­mas. „Kva­pus ver­tin­ti bus ban­do­ma ki­to­kiu bū­du. Tu­ri­me iš­ma­tuo­ti ir pa­teik­ti ma­ta­vi­mo re­zul­ta­tus, ne­pa­kan­ka pa­sa­ky­ti, kad kaž­kas kaž­ką užuo­dė. Pa­gal re­zul­ta­tus ga­li­ma skir­ti bau­das ir tai­ky­ti ki­tas po­vei­kio prie­mo­nes. Ti­kiuo­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­si­me spren­di­mą. Mū­sų nuo­mo­ne, kva­pų mo­de­lia­vi­mas nė­ra ge­ras spren­di­mo bū­das, ban­dy­si­me per­ei­ti prie kva­po stip­ru­mo ma­ta­vi­mo ap­lin­kos ore“, – kal­bė­jo sve­čias.

Iš­va­da – blo­go kva­po tu­ri ne­lik­ti

Iš­klau­sęs sve­čių pa­si­sa­ky­mus ir nuo­mo­nes, sa­vi­val­dy­bės va­do­vas ak­cen­ta­vo, jog jei­gu ati­tin­ka­mos ins­ti­tu­ci­jos ne­su­ge­ba ap­gin­ti gy­ven­to­jų in­te­re­sų, bus ei­na­ma per Sei­mą, spe­cia­lius ko­mi­te­tus. „Kol biu­rok­ra­ti­nis apa­ra­tas ši­taip kru­tės ir ne­spręs pro­ble­mos iš es­mės, nie­ko ne­bus. Mums ne­be­pa­kan­ka kal­bų, jau daug kar­tų apie tai bu­vo kal­bė­ta su įmo­nių va­do­vais, ta­čiau si­tu­a­ci­ja lai­ki­nai pa­si­tai­so, ir vėl kar­to­ja­si iš nau­jo. Ne­sa­me prie­šai, kad no­rė­tu­me su­val­gy­ti vie­nas ki­tą, es­mė – tu­ri ne­be­lik­ti kva­po. No­ri­si iš įmo­nės ge­ra­no­riš­ku­mo, nes iš Sa­vi­val­dy­bės pu­sės jo­kių nuo­lai­dų ne­bus da­ro­ma, o šian­dien at­vi­ru­mo iš jū­sų man pri­trū­ko“, – su­si­rin­ki­mą re­ziu­ma­vo me­ras. A. Čer­nec­kis taip pat mi­nė­jo, kad lauks iš įmo­nės at­sa­ky­mo raš­tu, ku­ria­me tiks­liai ir aiš­kiai bus iš­dės­ty­ta, kas ir ko­kiais eta­pais bus da­ro­ma, kad bū­tų ga­li­ma in­for­muo­ti gy­ven­to­jus. Gy­ven­to­jams dė­ko­ta už pi­lie­tiš­ku­mą ir sa­vo nuo­mo­nės iš­sa­ky­mą. Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė dar­kart pa­pra­šė gy­ven­to­jų ir to­liau teik­ti in­for­ma­ci­ją, kur ir ko­kią va­lan­dą bu­vo jau­čia­mas blo­gas kva­pas, kad bū­tų ga­li­ma spręs­ti, din­go smar­vė, ar ne.

 

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: Susitikime dalyvavo pilna salė neabejingų rietaviškių.

Komentarai
Kiti straipsniai