Sekmadienis, 2019 m. gegužės 19 d.

At­si­ra­dus stu­bu­ro skaus­mams – pro­fe­sio­na­li pa­gal­ba rie­ta­viš­kiams

Jau apie pus­me­tį Rie­ta­ve dar­buo­ja­si ki­ne­zi­te­ra­peu­tas-ma­sa­žuo­to­jas Vy­tau­tas Grom­nic­kas, ku­ris gy­do ir mal­ši­na skaus­mus, at­si­ra­du­sius nu­ga­ros sri­ty­je. Anot jo, efek­ty­viau­sias bū­das spręs­ti ki­lu­sias nu­ga­ros pro­ble­mas yra stu­bu­ro tem­pi­mas kar­tu su vi­so stu­bu­ro ma­sa­žu. Du kar­tus per sa­vai­tę V. Grom­nic­kas dir­ba kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ (Plun­gės g. 31, Rie­ta­vas), o vi­sai ne­se­niai pra­dė­jo dirb­ti ir Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tre (Plun­gės g. 13, Rie­ta­vas).

– Pa­pa­sa­ko­ki­te apie sa­ve. Kur gy­ve­na­te, ko mo­kė­tės, ko­kia Jū­sų dar­bo pa­tir­tis?
– Gy­ve­nu Plun­gė­je. Mo­kiau­si Kau­ne, bu­vu­sio­je kū­no kul­tū­ros ir spor­to aka­de­mi­jo­je, da­bar jau LSU. Stu­di­ja­vau svei­ka­tos va­dy­bą LSU ir psi­cho­lo­gi­ją Vil­niaus Rio­me­rio Uni­ver­si­te­te. Bai­giau tai­ko­mą­ją fi­zi­nę veik­lą ir spor­to sri­ties ma­gist­ran­tū­rą. Jau dau­giau kaip 18 me­tų spe­cia­li­zuo­juo­si fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos sri­ty­je. Do­miuo­si taš­ki­niais ma­sa­žais, taip pat prak­ti­kuo­ju schat­su tech­ni­ką.
Ma­no dar­bo pa­tir­tis svei­ka­tos sfe­ro­je – jau be­ne dvi­de­šimt me­tų. Vos bai­gęs stu­di­jas, ga­vau pa­sky­ri­mą dirb­ti sa­na­to­ri­nė­je li­go­ni­nė­je Ku­lau­tu­vo­je. Vė­liau gy­ve­ni­mo ke­lias ma­ne įvai­riai mė­tė ir vė­tė, te­ko dirb­ti ir svei­ka­tos sky­riu­je sa­vi­val­dy­bė­je, ir vai­ruo­ti sun­kias­vo­rį trans­por­tą po Eu­ro­pą. Tie­siog ne­bi­jau dar­bo. Šiuo me­tu gy­ve­nu tuo, ką da­rau. Ma­nau, kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri da­ry­ti tai, ko la­biau­siai trokš­ta ar su­ge­ba, siek­ti to, kas jam pa­tin­ka. Kai sa­ve re­a­li­zuo­ji, jau­tie­si lai­min­gas.

– Rie­ta­viš­kiams jau esa­te šiek tiek pa­žįs­ta­mas. Kiek lai­ko dir­ba­te Rie­ta­ve? Ko­kio­se kli­ni­ko­se rie­ta­viš­kiai ga­li jus ras­ti?
– Dir­bu Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je, nuo šių me­tų pa­va­sa­rio – ir Rie­ta­ve, pri­va­čio­je kli­ni­ko­je „Ave me­di­ca“. Jo­je dir­bu du kar­tus per sa­vai­tę. Ne­se­niai pra­dė­jau dirb­ti ir Rie­ta­vo PSPC.

– Ko­kio­je sri­ty­je spe­cia­li­zuo­ja­tės? Ko­kias pa­slau­gas ga­li­te su­teik­ti pa­cien­tams?
– Spe­cia­li­zuo­juo­si stu­bu­ro sri­ty­je, daug me­tų vyk­džiau veik­lą su pro­gra­mo­mis „Svei­kam stu­bu­rui“ Ma­ri­jam­po­lės, Kau­no, Vil­niaus ap­skri­ty­se. Pas­ta­ruo­ju me­tu – Tel­šių ap­skri­ty­je. Ši veik­la pa­dė­jo su­kaup­ti prak­ti­nių ži­nių ir su­pra­ti­mo, kaip ga­li­ma pa­dė­ti žmo­nėms, ku­rie no­ri pa­dė­ti sau. Taip, bū­tent pa­dė­ti sau, nes lie­tu­viai yra kan­trūs žmo­nės, o tai ne vi­sa­da la­bai ge­rai. Nors sa­ko­ma, kad lau­ki­mas yra do­ry­bė, ne vi­sur ji rei­ka­lin­ga. Ypač kai kal­ba­ma apie svei­ka­tos su­tri­ki­mus, ku­rie mus ly­di, ir tik mes nu­spren­džia­me, kaip su jais elg­tis. Žmo­nės daž­nai už­lei­džia li­gą, ken­čia iš­gė­rę tab­le­tę, lau­kia, gal skaus­mas pra­eis sa­vai­me, o rei­kia ne tik spręs­ti pa­sek­mes, bet ir iš es­mės ieš­ko­ti su­sir­gi­mo ar svei­ka­tos su­tri­ki­mo prie­žas­ties. Skaus­mas yra or­ga­niz­mo sig­na­las, ku­rį jis duo­da ir lau­kia, kad mes jį iš­girs­tu­me ir pa­dė­tu­me pa­tys sau. To­kius sig­na­lus žmo­nės daž­nai ig­no­ruo­ja.

– Su ko­kiais nu­si­skun­di­mais žmo­nės daž­niau­siai pas jus at­ei­na? Ar vi­sa­da pa­vyks­ta iš­spręs­ti juos ka­muo­jan­čias svei­ka­tos pro­ble­mas?
– Daž­niau­siai pa­cien­tai ap­silanko su stu­bu­ro skaus­mais ar jų simp­to­mais. Ar vi­sa­da pa­vyks­ta tai iš­spręs­ti? Ge­ras klau­si­mas, tik­rai ne vi­sa­da. Bū­na, kad at­ei­na žmo­nės, ku­rie ser­ga ta li­ga jau dvi­de­šimt me­tų ar il­giau, o tik li­gai pa­ū­mė­jus pa­si­ro­do pas me­di­kus. Ne­spren­džiant pro­ble­mos il­ges­nį lai­ką, su­dė­tin­ga pa­dė­ti žmo­gui, kai li­ga jau įsi­se­nė­ju­si. Yra daug at­ve­jų, kai pa­vy­ko pa­gel­bė­ti net ir to­kiems žmo­nėms. Tik jiems rei­kia la­biau kom­plek­si­nio gy­dy­mo ir il­giau trun­kan­čios spe­cia­lis­to pa­gal­bos. Tai su­si­ję su va­lia ir no­ru in­ves­tuo­ti į sa­vo svei­ka­tą. Pra­ti­mai, ma­sa­žas, fi­ze­o­te­ra­pi­ja – vie­nos iš ma­žiau­siai ša­lu­ti­nį po­vei­kį svei­ka­tai tu­rin­čių prie­mo­nių, pa­de­dan­čių at­ei­ty­je tu­rė­ti il­ga­lai­kį re­zul­ta­tą.

– Mi­nė­jo­te, kad nuo rug­sė­jo mė­ne­sio star­tuos ir nau­ja stu­bu­ro gy­dy­mo pro­gra­ma. Pla­čiau pa­pa­sa­ko­ki­te, kas tai per pro­gra­ma ir ko­kius re­zul­ta­tus ji duos pa­cien­tams.
– Kaip mi­nė­jau, star­tuo­ja „Ma­no stu­bu­ro mo­kyk­los“ pro­gra­ma, ku­ri at­vers ke­lią rie­ta­viš­kiams iš­mok­ti spe­cia­li­zuo­tos mankš­tos pra­ti­mų su elas­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis. Tai pa­de­da mo­bi­li­zuo­ti stu­bu­rą, nau­do­jant efek­ty­vius ir moks­liš­kai pa­grįs­tus pra­ti­mus, įskai­tant ir mankš­tas su di­džiuo­ju ka­muo­liu, elas­ti­nė­mis juos­to­mis bei stu­bu­ro tem­pi­mo pra­ti­mų kom­plek­są. Tai pro­gra­ma, adap­tuo­ta įvai­raus am­žiaus žmo­nėms ir tin­kan­ti tiek vai­kams nuo 7 me­tų, tiek su­au­gu­sie­siems. Gru­pi­niai už­si­ė­mi­mai vyks Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio sa­lė­je du kar­tus per sa­vai­tę. Pir­mi­nis „Ma­no stu­bu­ro mo­kyk­los“ pro­gra­mos kur­sas truks tris mė­ne­sius. Pir­ma­sis ne­mo­ka­mas už­si­ė­mi­mas vyks šių me­tų rug­sė­jo 10 die­ną 19 val. Kvie­čiu da­ly­vius tu­rė­ti su sa­vi­mi ju­de­sius ne­var­žan­čią ap­ran­gą ir ge­rą nuo­tai­ką.
La­bai šil­tai apie šį spe­cia­lis­tą at­si­lie­pė ir Rie­ta­vo PSPC ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Ker­pie­nė. „La­bai džiau­giuo­si, kad Rie­ta­vas ga­vo to­kį pui­kų spe­cia­lis­tą. Nors dir­ba dar la­bai ne­se­niai, ta­čiau at­si­lie­pi­mai apie jį pa­tys ge­riau­si. Žmo­nės la­bai pa­ten­kin­ti, kad gau­na ne tik ma­sa­žą, bet ir pa­ta­ri­mus, re­ko­men­da­ci­jas pa­gal kiek­vie­no pro­ble­mą. Jis ma­to žmo­gų, jo vi­su­mą ir pri­tai­ko esa­mos pro­ble­mos spren­di­mo bū­dus, duo­da dau­giau ga­li­my­bių pa­sveik­ti. Vy­tau­tas – la­bai šil­tas žmo­gus, vos at­vy­kęs pas mus, at­ėjo su­si­pa­žin­ti su per­so­na­lu, la­bai šil­tai ben­drau­ja tiek su ko­lek­ty­vo na­riais, tiek ir su pa­cien­tais. Tai spe­cia­lis­tas, tu­rin­tis la­bai daug idė­jų, ma­to, ką rei­kė­tų da­ry­ti su žmo­nė­mis, tu­rin­čiais stu­bu­ro pro­ble­mų, tuo klau­si­mu ran­da­me ben­drą kal­bą. Jis tu­ri di­de­lį įdir­bį ir mąs­to pla­čiai, ne­ap­si­ri­bo­ja vien tik sa­vo dar­bo at­li­ki­mu, jam rū­pi žmo­nės ir jų svei­ka­ta“, – sa­kė B. Ker­pie­nė.

Nuotraukoje: V. Gromnickas gydo stuburo skausmus masažais, pratimais, fizeoterapija mažina ligos simptomus.

Komentarai
Kiti straipsniai