Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Žmo­nės pa­mir­šo sa­vo ga­ra­žus, san­dė­lius ir net na­mus…

Dau­giau nei dvi­de­šimt ob­jek­tų. Tiek sta­ti­nių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ne­tu­ri šei­mi­nin­kų ar­ba žmo­nės apie juos yra pa­mir­šę. Tai įvai­rūs san­dė­liu­kai, ga­ra­žai, bu­vu­sios kiau­li­dės, kar­vi­dės, kaž­ka­da vei­ku­si par­duo­tu­vė ar net gy­ve­na­mie­ji na­mai! Dėl to mū­sų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pla­nuo­ja kreip­tis į teis­mą, kad vi­sus šiuos sta­ti­nius bū­tų ga­li­ma per­im­ti val­diš­kon nuo­sa­vy­bėn.

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je, skil­ty­je Dėl sta­ti­nių pri­pa­ži­ni­mo be­šei­mi­nin­kiais, iš vi­so ga­li­ma ras­ti 22 ob­jek­tus su nuo­trau­ko­mis, ku­rie, pa­pras­tai ta­riant, yra pa­mirš­ti. Ša­lia nu­ro­do­mas sta­ti­nio pa­va­di­ni­mas, pa­skir­tis, ad­re­sas, tech­ni­nė būk­lė (ar dar tin­ka­mas nau­do­ti, ar vien griu­vė­siai). Tie­sa, prie kai ku­rių pa­ra­šy­ta pa­sta­ba, jog do­ku­men­tai, liu­di­jan­tys nuo­sa­vy­bės tei­ses į sta­ti­nį ar da­lį jo, prieš ku­rį lai­ką bu­vo pa­teik­ti.
Dau­giau­sia są­ra­še – įvai­rios pa­skir­ties san­dė­lių ir ga­ra­žų. Tai Plun­gė­je, Vy­tau­to g. 6, esan­tis tin­ka­mas nau­do­ji­mui san­dė­lis; ap­griau­tas san­dė­lis Žli­bi­nų kai­mo Ma­lū­no gat­vė­je; san­dė­lio griu­vė­siai Kuls­kių kai­me, At­ža­ly­no gat­vė­je; ap­griu­vu­sios svars­tyk­lės prie grū­dų san­dė­lio Stal­gė­nų kai­me, Siau­ro­jo­je gat­vė­je; du ga­ra­žai Plun­gė­je, Pa­prū­džio g. 8 A; ap­griu­vęs sar­go na­me­lis Al­sė­džiuo­se, Kū­ba­kių g; ten pat Al­sė­džiuo­se esan­tys pra­stos būk­lės ga­ra­žai ir kt.
Be mi­nė­tų ob­jek­tų, są­ra­še yra ir ki­to­kių sta­ti­nių. Pa­vyz­džiui, bu­vu­sių kiau­li­džių griu­vė­siai Mi­la­šai­čių kai­me, tarp A. Ple­cha­vi­čiaus ir Tven­ki­nio gat­vių; fer­mų li­ku­čiai Už­pel­kių kai­me, Les­čio gat­vė­je; kar­vi­džių griu­ve­nos Laz­de­nių kai­me, Vin­gio gat­vė­je; mū­ri­nis dar ge­ras tvar­te­lis Alek­san­dra­vo kai­me, Aly­vų gat­vė­je. Taip pat šei­mi­nin­ko ne­tu­ri me­ta­lo kon­struk­ci­jų bokš­tas, esan­tis Plun­gė­je, Lent­pjū­vės gat­vė­je, ir bu­vu­si, jau ge­ro­kai ap­griu­vu­si par­duo­tu­vė Ka­dai­čių kai­me, Blen­džia­vos gat­vė­je.
Įdo­mu tai, kad žmo­nės pa­mirš­ta net na­mus. Štai Stal­gė­nų kai­me, Ža­lio­jo­je g. 12, ry­mo di­de­lis me­di­nis na­mas. Skel­bia­ma, jog tin­ka­mas nau­do­ji­mui, bet yra nie­kie­no. Ar­ba ki­tas va­rian­tas – mū­ri­nis na­me­lis Alek­san­dra­vo kai­me, Aly­vų gat­vė­je – taip pat dar ne­ap­griu­vęs, ta­čiau tuš­čias ir ne­ži­nia kam pri­klau­so. Dar vie­nas na­mas vai­duok­lis sto­vi Sta­ne­lių kai­me, Švy­tu­rio gat­vė­je. Šis me­di­nu­kas gan ne­ma­žas, bet jau ge­ro­kai pa­trę­šęs ir taip pat – pa­mirš­tas.
Yra ir dau­giau na­mų, įra­šy­tų į ga­li­mų be­šei­mi­nin­kių są­ra­šą, ta­čiau, kaip sa­kė Vie­tos ūkio vyr. spe­cia­lis­tas Vi­ta­li­jus Gri­gor­je­vas, ke­li sa­vi­nin­kai jau at­si­ra­do – do­ku­men­tai, liu­di­jan­tys nuo­sa­vy­bės tei­ses į sta­ti­nius, šie­met bu­vo pa­teik­ti. Tie­sa, šeimininkus vėl­gi rei­kia ne kar­tą pa­ra­gin­ti, kad sa­vo tur­tą pri­žiū­rė­tų ir ap­si­tvar­ky­tų. Vie­nas to­kių pa­vyz­džių – griu­ve­na su pa­gal­bi­niais pa­sta­tais Al­sė­džiuo­se, Tel­šių g. 9. Sa­vi­nin­kai iš Kau­no dar ko­vo mė­ne­sį pa­tei­kė nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tus, sa­kė, jog na­mą par­duos, bet nie­kas ne­si­kei­čia, bai­su­sis na­mas iš­dau­žy­tais lan­gais te­be­riog­so ne­ju­din­tas.
At­ski­ra pro­ble­ma yra su va­di­na­maisiais ta­ry­bi­nių lai­kų ob­jek­tais, ku­riuos, pa­sak V. Gri­gor­je­vo, žmo­nės sa­ko pir­kę už pa­jus, ti­ki­na, kad ko­kios fer­mos da­lis jam pri­klau­so… De­ja, tai nė­ra nuo­sa­vy­bę įro­dan­tys do­ku­men­tai. Rei­kia kreip­tis į teis­mą, teik­ti pa­pil­do­mus įro­dy­mus dėl nuo­sa­vy­bės įtei­si­ni­mo. Spe­cia­lis­tas juo­ka­vo, kad už pa­jus gy­ven­to­jai ta­da pri­si­pir­ko oro…
Ar­ti­miau­siu me­tu V. Gri­gor­je­vas mi­nė­jo są­ra­šą dar pa­pil­dy­sian­tis – Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je yra bai­si, įgriu­vu­si dar­ži­nė, ku­ri lyg ir pri­klau­so ke­liems šei­mi­nin­kams, bet iš­ties nie­kam ne­rū­pi. Taip pat są­ra­šas pail­gė­ti ga­li ir rug­sė­jį, nes se­niū­nai ruo­šia­si dar kar­tą per­žiū­rė­ti sa­vo val­das. O ar­ti­miau­sias krei­pi­ma­sis į teis­mą pla­nuo­ja­mas taip pat jau ki­tą mė­ne­sį, kad be­šei­mi­nin­kiu bū­tų pri­pa­žin­tas jau mi­nė­tas me­ta­lo kon­struk­ci­jų bokš­tas Lent­pjū­vės gat­vė­je, nes tas sta­ti­nys, pa­sak spe­cia­lis­to, jau ke­lia rim­tą pa­vo­jų.
Skel­bia­ma, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kreip­sis į teis­mą dėl tų sta­ti­nių, ku­rie at­ro­do ne­tu­rin­tys sa­vi­nin­kų (ar yra ne­ži­no­mi) pri­pa­ži­ni­mo be­šei­mi­nin­kiais ir jų per­da­vi­mo vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėn. Tie­sa, žmo­nėms dar yra po­ra mė­ne­sių – pri­si­mi­nę, kad tu­ri tur­to, iki spa­lio 26 die­nos ga­li kreip­tis į Vie­tos ūkio sky­rių ir pa­teik­ti do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius nuo­sa­vy­bės ar ki­tas tur­ti­nes tei­ses į iš­var­dy­tus sta­ti­nius.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Apgriuvęs namas su pagalbiniais pastatais Alsėdžiuose.

Komentarai
Kiti straipsniai