Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Tu­ris­tai pa­mė­go Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­rius iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie tu­ris­tų srau­tus par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Skel­bia­ma, jog per tris va­sa­ros mė­ne­sius nuo­sta­bų­jį Že­mai­ti­jos kam­pe­lį ap­lan­kė kur kas dau­giau ke­liau­to­jų nei per­nai.

ŽNP Lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, di­džiau­si tu­ris­tų srau­tai pa­pras­tai pra­si­de­da bir­že­lio mė­ne­sį ir tę­sia­si iki Žo­li­nių. Pas­kui lan­ky­to­jų ima ge­ro­kai ma­žė­ti, ypač lie­tu­vių. Tie­sa, ant­ro­je rug­pjū­čio pu­sė­je, esant pa­lan­kiems orams, ŽNP vis dar su­lau­kia ne­ma­žai po­il­siau­to­jų iš už­sie­nio, ku­rie čia at­ke­liau­ja ir po­ro­mis, ir or­ga­ni­zuo­to­mis ke­liau­to­jų gru­pė­mis. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad už­sie­nie­čių tu­ris­tų dau­gė­ja. Jie su­da­ro apie 20–26 proc. vi­sų lan­ky­to­jų įvai­riuo­se par­ko ob­jek­tuo­se.
Per ei­lę me­tų jau pui­kiau­siai ma­to­ma, ko­kių tiks­lų ve­da­mi žmo­nės at­vyks­ta į par­ką, kuo do­mi­si ir kas jiems pa­lie­ka dau­giau­sia įspū­džių. Aki­vaiz­du, jog la­biau­siai ŽNP ob­jek­tais do­mi­si tu­ris­tai iš Vo­kie­ti­jos, Olan­di­jos, Bel­gi­jos, Is­pa­ni­jos. Taip pat iš­au­go lan­ky­to­jų srau­tai iš JAV, Pran­cū­zi­jos, Švei­ca­ri­jos. Daž­nas, pa­klaus­tas, ko­dėl čia at­vy­ko, at­sa­ko, jog tie­siog ke­liau­ja per Bal­ti­jos ša­lis, ir par­kas yra pa­ke­liui. Ki­ti gi kon­kre­čiai no­ri ap­lan­ky­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų ar lan­ko­si dėl gra­žios gam­tos, pa­žin­ti­nių ta­kų.
Pa­ste­bi­ma, kad ir lie­tu­viai į ŽNP vis daž­niau už­su­ka ke­liau­da­mi po­il­siau­ti į Pa­lan­gą ar grįž­da­mi na­mo. Tai­gi, po­il­sį prie jū­ros tu­ris­tai vis daž­niau de­ri­na su pa­žin­ti­niu ak­ty­viu po­il­siu par­ko te­ri­to­ri­jo­je.
Šiais me­tais po­pu­lia­riau­si po­il­siau­to­jų trau­kos ob­jek­tai bu­vo Pla­te­lių eže­ras, Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus ir dvi­ra­čių ta­kas ap­link Pla­te­lių eže­rą. Dėl karš­čių il­gą lai­ką eže­ro pa­kran­tės bu­vo nu­gul­tos žmo­nių, jis vi­sus trau­kė ma­lo­niai šal­tu ir gai­vi­nan­čiu van­de­niu. At­lie­kant lan­ky­to­jų mo­ni­to­rin­gus, per die­ną vie­no­je mau­dyk­lo­je bu­vo už­fik­suo­ja­ma dau­giau nei 200 po­il­siau­to­jų.
Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus po­pu­lia­rus tiek tarp tu­ris­tų lie­tu­vių, tiek tarp už­sie­nie­čių. Čia yra at­ve­ža­ma vis dau­giau or­ga­ni­zuo­tų lan­ky­to­jų iš sve­čių ša­lių gru­pių, ku­rios į Lie­tu­vą at­vyks­ta  krui­zi­niais lai­vais. Per­nai iš vi­so bu­vo at­vež­tos 52 gru­pės, o šiais me­tais iki rug­pjū­čio vi­du­rio –  jau 54, ir dar nu­ma­to­ma ma­žiau­siai 10.
Dvi­ra­čių ta­kas ap­link Pla­te­lių eže­rą taip pat šie­met la­bai trau­kė ak­ty­vaus po­il­sio mė­gė­jus: 24 ki­lo­met­rų il­gio ta­kas yra tin­ka­ma pra­mo­ga, net tu­rint tik vie­ną po­il­sio die­ną, ir ypač po­pu­lia­ri sa­vait­ga­liais. Lan­ky­to­jai dvi­ra­čių ta­ku pra­de­da va­žiuo­ti jau nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio – taip sa­vo lais­va­lai­kį lei­džia ir jau­nos po­ros, ir šei­mos su vai­kais, ir drau­gų kom­pa­ni­jos. Pa­ste­bė­ta, kad net įmo­nės dar­buo­to­jų iš­vy­koms ren­ka­si bū­tent pa­si­va­ži­nė­ji­mą dvi­ra­čiais ap­link eže­rą, ly­dint gi­dui. Su­skai­čiuo­ta, kad per die­ną, esant pa­lan­kiam orui, ta­ku pra­mi­na iki 400 dvi­ra­ti­nin­kų.
Ben­drai ver­ti­nant šių me­tų tu­ris­tų srau­tus, tei­gia­ma, jog par­ke lan­kė­si ge­ro­kai dau­giau ke­liau­to­jų nei pra­ėju­siais me­tais. Ma­no­ma, kad įta­kos tu­rė­jo ne vien ob­jek­tų po­pu­lia­ru­mas, bet ir atos­to­goms pa­lan­kūs karš­ti orai.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP Lan­ky­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus inf.

Nuotraukoje: Užsienio turistų ŽNP daugėja kasmet – jie sudaro apie 20–26 proc. visų lankytojų įvairiuose parko objektuose, tarp kurių – ir apžvalgos bokštas.

Komentarai
Kiti straipsniai