Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Pa­svei­ki­no nau­ją­jį ga­ny­to­ją

Rug­pjū­čio 26-osios ry­tą Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo baž­ny­čio­je šv. Mi­šias pir­mą kar­tą lai­kė ne­se­niai pa­skir­tas kle­bo­nas Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Po jų ben­druo­me­nės var­du jį svei­ki­no Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas.

Se­niū­nas mi­nė­jo, kad anks­čiau pa­ra­pi­jos kle­bo­nu bu­vęs ku­ni­gas doc. dr. Sau­lius Stumb­ra nau­ją­jį kle­bo­ną api­bū­di­no kaip la­bai ge­rą ir drau­giš­ką. „Šian­dien tu­ri­me pro­gą Jus pa­svei­kin­ti at­vy­ki­mo į mū­sų pa­ra­pi­ją pro­ga vyk­dy­ti Die­vo pa­skir­tą mi­si­ją ir bū­ti mū­sų pa­ra­pi­jos kle­bo­nu. Svei­kin­da­mi lin­ki­me Jums kuo ge­riau­sios klo­ties, svei­ka­tos ir drau­ge ei­ti link di­džių dar­bų“, – sa­kė se­niū­nas.
E. Ste­po­na­vi­čius dė­ko­jo se­niū­nui už šil­tus žo­džius. Taip jau yra, kad ku­ni­gai at­ei­na, pa­bū­na ir to­liau ke­liau­ja, o žmo­nės lie­ka. „Te­gu Die­vo ma­lo­nė ir ben­drys­tė ly­di mus vi­sus, sten­ki­mės ją iš­lai­ky­ti. Kiek­vie­nas po žiups­ne­lį, po ge­rą dar­be­lį kur­ki­me tą mo­zai­ką, kad ir jū­sų pa­ra­pi­ja, bū­da­ma to­kia nuo­sta­bi sa­vo is­to­ri­ja, ir to­liau taip gra­žiai spin­dė­tų vi­sos tau­tos aki­vaiz­do­je“, – kal­bė­jo kle­bo­nas.

Nuotraukoje: Po pirmųjų šv. Mišių kleboną E. Steponavičių sveikino Tverų seniūnas A. Zalepūgas.

Komentarai
Kiti straipsniai