Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Nar­vai­šiuo­se sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Vis­kas dėl tu­ri­nin­go po­il­sio“

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos 2018 me­tų ge­gu­žės 14 die­nos spren­di­mu „Dėl pro­jek­tų, ku­riems ski­ria­ma vals­ty­bės pa­ra­ma pa­gal 2018 me­tų že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros ska­ti­ni­mo pro­gra­mos prie­mo­nę „Pa­ra­ma kai­mo ben­druo­me­nėms“ są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“, Nar­vai­šių kai­mo ben­druo­me­nei skir­ta iki tri­jų tūks­tan­čiai eu­rų įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Vis­kas dėl tu­ri­nin­go po­il­sio“.

Agen­tū­ra, ga­vu­si iš ban­ko, tvar­kan­čio jos są­skai­tas, iš­ra­šą apie Vals­ty­bės iž­do de­par­ta­men­to per­ves­tas lė­šas, pa­ra­mos ga­vė­jui į jo nu­ro­dy­tą są­skai­tą jau per­ve­dė 70 proc. skir­tos pa­ra­mos su­mos dy­džio avan­są – 2 100 Eur.
Nar­vai­šių kai­mo ben­druo­me­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Ged­gau­die­nė pa­sa­ko­jo, kad per­kant ben­druo­me­nei pre­kes, įvai­rias pa­slau­gas, vi­sų pir­ma bu­vo iš­rink­tas už tai at­sa­kin­gas as­muo. Nar­vai­šių kai­mo ben­druo­me­nė su­ti­ko, kad šias pa­rei­gas ei­tų kai­mo ben­druo­me­nės val­dy­bos na­rė Ade­li­ja Drus­ki­nie­nė, ku­ri pui­kiai pa­dė­jo ben­druo­me­nei tvar­ky­ti bu­hal­te­ri­nius da­ly­kus.
Už gau­tas lė­šas kai­mo ben­druo­me­nė jau įsi­gi­jo gar­so ir vaiz­do apa­ra­tū­rą, bi­liar­do sta­lą, ra­šo­mą­jį sta­lą, bal­dų kom­plek­tą, žiū­ro­vų kė­des, ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį ir ki­tus tu­ri­nin­gam po­il­siui rei­ka­lin­gus da­ly­kus.
2014-ai­siais me­tais įsi­kū­ru­si Nar­vai­šių kai­mo ben­druo­me­nė pa­ly­gi­nus dar jau­na, ta­čiau la­bai veik­li, darbš­ti, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­ti vi­suo­me­ni­nia­me ir kul­tū­ri­nia­me kai­mo gy­ve­ni­me.
Šio kai­mo ben­druo­me­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kė V. Ged­gau­die­nė džiau­gė­si įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to „Vis­kas dėl tu­ri­nin­go po­il­sio“ ak­ty­via veik­la Nar­vai­šiuo­se ir dė­ko­jo sa­vo ko­man­dai – val­dy­bos na­riams: Gied­rei Ja­ra­šiū­nie­nei, Li­nai Ab­lin­gie­nei, Ade­li­jai Drus­ki­nie­nei, Zig­mui Ka­rei­vai, Rai­mon­dui Son­gai­lai bei ki­tiems ben­druo­me­nės na­riams, už ge­ra­no­riš­ku­mą, ben­dra­dar­bia­vi­mą ir su­teik­tą įvai­ria­pu­sę pa­gal­bą.
Šio pra­dė­to įgy­ven­din­ti pro­jek­to veik­los tiks­lai yra su­bur­ti Nar­vai­šių kai­me gy­ve­nan­čius, dir­ban­čius ar ki­taip su­si­ju­sius as­me­nis ben­druo­me­nės klau­si­mams ir pro­ble­moms spręs­ti, ska­tin­ti ben­druo­me­nės na­rių pi­lie­ti­nį ak­ty­vu­mą.
„Dir­ba­me žmo­nių la­bui. No­ri­me, kad kuo dau­giau kai­mo ben­druo­me­nės na­rių įsi­lie­tų į mū­sų gre­tas. Džiu­gu, kad jau tu­ri­me apie 50 ini­cia­ty­vių žmo­nių, ku­rie do­mi­si nau­jo­vė­mis ir vis ak­ty­viau da­ly­vau­ja kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Su­si­kū­rus ben­druo­me­nei, įgi­jo­me ga­li­my­bę ra­šy­ti pro­jek­tus. Kai­mo šven­tės, ren­gi­niai ta­po įvai­res­ni, įdo­mes­ni. Juo­se da­ly­vau­ja vis dau­giau žmo­nių“, – sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mu pro­jek­tu džiau­gė­si V. Ged­gau­die­nė.
Pro­jek­tas „Vis­kas dėl tu­ri­nin­go po­il­sio“ tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas iki 2018 m. spa­lio 31 die­nos.
Kai­mo ben­druo­me­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kė V. Ged­gau­die­nė, pa­tei­ku­si iš­sa­mią iš­lai­dų ata­skai­tą, ti­ki­si gau­ti li­ku­sius pro­jek­tui skir­tus 900 Eur, ku­rie bus pa­nau­do­ti įvai­riems ren­gi­niams, ma­te­ria­li­nės ba­zės įkū­ri­mui bei jos stip­ri­ni­mui, pro­jek­tas jis bus sėk­min­gai įgy­ven­din­tas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Narvaišių kaimo bendruomenės nariai prie naujo biliardo stalo.

Komentarai
Kiti straipsniai