Penktadienis, 2019 m. gruodžio 13 d.

Moks­li­nin­kai at­ra­do ge­riau­siai bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mo Q10 for­mu­lę

Mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kas­dien var­to­ja ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus net ne­ži­no­da­mi, ar or­ga­niz­mas su­ge­ba juos įsi­sa­vin­ti. Ne­se­niai žur­na­le „Nu­tri­tion“ pri­sta­ty­tas ty­ri­mas, ku­rio me­tu nu­sta­ty­tas itin ge­rai bio­lo­giš­kai įsi­sa­vi­na­mas pre­pa­ra­tas.

Vi­ta­mi­ną pri­me­nan­tis jun­gi­nys ko­fer­men­tas Q10, ku­rio yra vi­sų žmo­nių ląs­te­lė­se, ta­po vie­nu pla­čiau­siai var­to­ja­mų pa­pil­dų; jį ypač mėgs­ta var­to­ti pa­gy­ve­nę žmo­nės, no­rin­tys kom­pen­suo­ti dėl am­žiaus at­si­ra­du­sį šios me­džia­gos trū­ku­mą ląs­te­lė­se. Re­mian­tis ne­se­niai moks­lo žur­na­le „Nu­tri­tion“ pa­skelb­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, prieš per­kant ko­kį nors pa­pil­dą, itin svar­bu ati­džiai per­skai­ty­ti jo eti­ke­tę. Pa­aiš­kė­jo, kad iš sep­ty­nių moks­li­nin­kų iš­tir­tų va­rian­tų tik vie­ną kon­kre­tų pro­duk­tą virš­ki­ni­mo sis­te­ma įsi­sa­vi­na iš­ties ge­rai.

Du­kart ge­riau įsi­sa­vi­na­mas
Šį sėk­min­gą va­rian­tą ga­mi­na Da­ni­jos me­di­ci­nos ben­dro­vė „Phar­ma Nord“; pa­pil­do su­dė­ty­je yra so­jų alie­ju­je iš­tir­pin­to far­ma­ci­nės kla­sės ko­fer­men­to Q10. Jis pa­si­ro­dė maž­daug du­kart ge­riau įsi­sa­vi­na­mas ne­gu ant­ras ge­riau­sias iš tir­tų pro­duk­tų ir ma­žiau­siai tri­skart ge­riau įsi­sa­vi­na­mas ne­gu ki­ti pen­ki tir­tie­ji pre­pa­ra­tai. Ty­ri­mą at­li­ko ge­riau­si Q10 ty­rė­jai iš Se­vi­li­jos (Is­pa­ni­ja) Pa­blo de Ola­vi­de uni­ver­si­te­to.

Tin­ka­mas moks­li­niams ty­ri­mams
Jau ne­be pir­mą kar­tą „Phar­ma Nord“ Q10 for­mu­lė bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo ty­ri­mų me­tu pa­si­ro­do esan­ti ge­riau­sia. Ji lai­ko­ma ge­riau­siai do­ku­men­tais pa­tvir­tin­ta bio­lo­gi­nio įsi­sa­vi­ni­mo ir sau­gu­mo Q10 for­mu­le. Bū­tent dėl to šis pro­duk­tas bu­vo pa­si­rink­tas dviem di­džiau­siems ir no­va­to­riš­kiau­siems ko­fer­men­to Q10 ty­ri­mams – „Q-Sym­bio“ („Jour­nal of the Ame­ri­can Col­le­ge of Car­dio­lo­gy“, He­art Fai­lu­re, 2014) ir „KiSel-10“ („In­ter­na­tio­nal Jour­nal of Car­dio­lo­gy“, 2013) at­lik­ti.

Q10 rei­ka­lin­ga spe­cia­li prie­žiū­ra
Iš pri­gim­ties ko­fer­men­tas Q10 yra sun­kiai žmo­gaus or­ga­niz­mo įsi­sa­vi­na­ma me­džia­ga. Q10 mo­le­ku­lės lin­ku­sios kaup­tis ir su­da­ry­ti di­de­lius ne­tir­pius kris­ta­lus, ku­rie nepra­si­skver­bia per žar­ny­no memb­ra­ną. Vis dėl­to „Phar­ma Nord“ pa­vy­ko su­kur­ti spe­cia­lią for­mu­lę pri­dė­jus Q10 į dvie­jų rū­šių skir­tin­go tir­pu­mo so­jų alie­jų ir pa­kai­ti­nus mi­ši­nius ypa­tin­go kai­ti­ni­mo pro­ce­so me­tu. Taip bu­vo pa­keis­tas Q10 kris­ta­lų pa­vir­šius, kad jie vi­siš­kai iš­tirp­tų virš­ki­na­ma­ja­me trak­te, o Q10 mo­le­ku­lės ga­lė­tų pra­si­skverb­ti per žar­nų sie­ne­les ir pa­tek­tų į krau­ją.

Šal­ti­nis:
„Bio­a­vai­la­bi­li­ty of co­en­zy­me Q10 sup­ple­ments de­pends on car­rier li­pids and so­lu­bi­li­za­tion“
Guil­ler­mo López-Lluch1*, Jesúsdel Po­zo-Cruz2, Ana Sán­chez-Cu­es­ta1, Ana
Belén Cortés-Rodrígu­ez1 ir Plá­ci­do Na­vas1
„Nu­tri­tion“ (elek­tro­ni­nis lei­di­nys), 2018 m. bir­že­lio 26 d.: SOI: 10.1016/j.nut.2018.05.020

Užs. str.

Komentarai
Kiti straipsniai