Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Svei­ki at­vy­kę į Va­tu­šių Res­pub­li­ką!

Tre­čia­die­nio ry­tą va­žiuo­jan­čius nuo Tve­rų, Gi­lio­gi­rio pu­sės, link Rie­ta­vo, pa­si­ti­ko nau­jo­vė. Aky­les­ni vai­ruo­to­jai tik­rai pa­ste­bė­jo ke­lio žen­klo, žy­min­čio įva­žia­vi­mą į Rie­ta­vo te­ri­to­ri­ją, pa­si­kei­ti­mus. Žen­klas in­for­ma­vo, kad pa­siek­tas ne Rie­ta­vas, o Va­tu­šių Res­pub­li­ka.

Pats žen­klas su­ga­din­tas ne­bu­vo, ant jo vir­šaus, kaip spė­ja­ma, jau­nuo­liai už­dė­jo iš kar­to­no pa­da­ry­tą žen­klą, ku­ria­me rau­do­no­mis rai­dė­mis švie­tė už­ra­šas „Va­tu­šių Res­pub­li­ka“. Re­dak­ci­ja ga­vo ke­le­tą su­si­rū­pi­nu­sių žmo­nių nuo­trau­kų su klau­si­mais, ne­gi rie­ta­viš­kiai su­si­py­ko su va­tu­šiš­kiais ir ne­be­pa­si­da­li­na val­do­mis? Ką ma­no apie šį in­ci­den­tą, pa­klau­sė­me Rie­ta­vo mies­to se­niū­no Pet­ro Leng­ve­nio. Jam džiu­gu, jog Va­tu­šiuo­se, ku­rie taip pat yra Rie­ta­vo val­do­se, yra ak­ty­vių gy­ven­to­jų. „Jei­gu Vil­niu­je yra Už­upio Res­pub­li­ka, tai ko­dėl Rie­ta­ve ne­ga­lė­tų bū­ti Va­tu­šių Res­pub­li­kos. Va­tu­šių kai­me eg­zis­tuo­ja stip­ri ir veik­li Va­tu­šių ben­druo­me­nė, to­dėl ma­nau, kad su­vie­ni­jus jė­gas, bū­tų ga­li­ma dar dau­giau pa­da­ry­ti Va­tu­šių la­bui. Ma­nau, kad tai ak­ty­vaus jau­ni­mo pokš­tas, jo­kių ne­su­ta­ri­mų tarp Rie­ta­vo ir Va­tu­šių nė­ra“, – tei­gė Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas.

Komentarai
Kiti straipsniai