Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Ra­lio „Ap­link Lie­tu­vą“ da­ly­vius eg­za­mi­nuos ir gar­sio­ji „Že­mai­ti­jos“ kro­so tra­sa

Rug­sė­jo 6-ąją Kau­ne, Ro­tu­šės aikš­tė­je, bus duo­tas star­tas tra­di­ci­niam ra­liui „Ap­link Lie­tu­vą 2018“, ku­rį ren­gia tik­ra­sis FIA na­rys, 1926 me­tais įkur­tas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių klu­bas (LAK), ir ku­rio da­ly­viai tra­di­ciš­kai var­žo­si dėl gar­bin­giau­sio tro­fė­jaus – Pre­zi­den­to tau­rės.

Ra­lis „Ap­link Lie­tu­vą“ – se­niau­sios au­to­mo­bi­lių spor­to var­žy­bos ša­ly­je.
Pir­ma­sis ra­lis to­kiu pa­va­di­ni­mu su­reng­tas 1931 m. lie­pos 24 die­ną, ta­čiau šie­me­ti­nis ra­lis „Ap­link Lie­tu­vą“ te­bus tik 27-ta­sis. Ke­tu­ri ra­liai įvy­ko prieš­ka­rio Lie­tu­vo­je, o nuo 1996-ųjų, at­gai­vi­nus LAK veik­lą ir at­sta­čius jo na­rys­tę FIA, ra­liai „Ap­link Lie­tu­vą“ vyks­ta kas­met.
Kas šie­met iš­ko­vos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės tau­rę, su­ži­no­si­me rug­sė­jo 8-ąją, kai ra­lio da­ly­viai per tris die­nas įvei­kę dau­giau nei 1000 ki­lo­met­rų fi­ni­šuos Vil­niu­je, S. Dau­kan­to aikš­tė­je, prie­šais pre­zi­den­tū­ros rū­mus.
Ra­lis „Ap­link Lie­tu­vą“ tra­di­ciš­kai ne­ap­lenks ir Plun­gės. Per Kre­tin­gą lenk­ty­ni­nin­kai ant­rą­ją ra­lio die­ną, rug­sė­jo 7-ąją, pa­sieks Plun­gę, kur jau 10.30 val. pir­ma­sis eki­pa­žas pra­dės ko­vas „Že­mai­ti­jos“ tra­so­je, ku­rią iš­gar­si­no prieš ge­rą de­šimt­me­tį vy­ku­sios Eu­ro­pos čem­pio­na­to ba­ta­li­jos.
Čia kiek­vie­nas eki­pa­žas tu­rės ap­suk­ti po tris tra­sos ra­tus, o po šios rung­ties ra­lio da­ly­viai sku­bės į Tel­šius, kur jų lauks dar grei­tes­nės lenk­ty­nės Luo­kės ae­ro­dro­me.

Al­gi­man­to BRAZAIČIO nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai