Trečiadienis, 2019 m. liepos 17 d.

Prie mies­to fon­ta­no skam­bė­jo mu­zi­ka ir lie­jo­si ei­lės

Šil­tą, ma­lo­nų penk­ta­die­nio va­ka­rą Plun­gės mies­to cen­tre rin­ko­si po­ezi­jos, me­no ir mu­zi­kos ger­bė­jai – čia or­ga­ni­zuo­tas jau­kus ren­gi­nys „Skai­tau Lie­tu­vai…“.

Nors emniškas pasibuvimas ne­su­trau­kė itin gau­saus plun­giš­kių bū­rio, ta­čiau fon­ta­no pa­šo­nė­je esan­tys suo­liu­kai bu­vo už­pil­dy­ti. Kad va­ka­ras bū­tų dar jau­kes­nis, ato­kiau bu­vu­sius suo­lus nu­spręs­ta at­neš­ti ar­čiau, kad vi­si su­si­rin­ku­sie­ji bū­tų sa­vo­tiš­ka­me me­no my­lė­to­jų ra­te.
Va­ka­ro skai­ty­mus „Skai­tau Lie­tu­vai…“ pa­čio­je mies­to šir­dy­je or­ga­ni­za­vo Plun­gės li­te­ra­tų klu­bas „Vin­gio­rykš­tė“ (klu­bo va­do­vė – Ade­lė Dau­kan­tai­tė), pri­si­dė­jo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ša­lia esan­tis kny­gy­nas-ka­vi­nė „ExLibris“, taip pat di­zai­no stu­di­ja „Kon­trus“.
„Da­ly­vauk, skai­tyk, dai­nuok ir tu!“ – kvie­tė plun­giš­kius or­ga­ni­za­to­riai, ra­gin­da­mi vi­sus me­niš­kos sie­los žmo­nes įsi­trauk­ti į po­etiš­ką va­ka­rą.
Ren­gi­nio me­tu su­si­rin­ku­sie­ji skai­tė ei­les – ne tik „Vin­gio­rykš­tės“ klu­bo na­riai, bet ir sve­čiai iš ki­tų mies­tų, dai­na­vo po­etė-bar­dė iš Ma­žei­kių Vil­hel­mi­na Imb­rie­nė, mu­zi­kė iš Platelių Dia­na Pau­laus­kie­nė, gi­ta­ra gro­jo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­vis Emi­lis Rad­vi­la­vi­čius ir ki­ti.
Nors įgar­si­ni­mo apa­ra­tū­ra or­ga­ni­za­to­rius kiek pa­ve­dė – šniokš­čian­tis fon­ta­nas kiek nu­stel­bė po­ezi­jos ir mu­zi­kos gar­sus, ta­čiau ne­di­de­li tech­ni­niai ne­sklan­du­mai me­no žmo­nėms nuo­tai­kos nė kiek ne­su­ga­di­no. Bu­vi­mas kar­tu, ben­dra­vi­mas ir ge­ra nuo­tai­ka vi­siems at­ėju­sie­siems su­tei­kė daug džiaugs­mo ir ma­lo­nių aki­mir­kų.

Nuotraukoje: Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ nariai ir jų bičiuliai miesto centre.

Komentarai
Kiti straipsniai