Sekmadienis, 2019 m. balandžio 21 d.

Per vie­ną sa­vai­tę – dvie­jų įmo­nių ban­kro­tas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Au­di­to, ap­skai­tos, tur­to ver­ti­ni­mo ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­ba prie LR Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos įmo­nių ban­kro­to są­ra­šą pa­pil­dė dviem Plun­gės ben­dro­vė­mis: UAB „Tau­do­vos pro­jek­tai“ ir „UAB „Būs­to fo­nas“.

Skel­bia­ma, jog rug­pjū­čio 13 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį iš­kel­ti ban­kro­to by­lą ben­dro­vei „Tau­do­vos pro­jek­tai“, ku­ri bu­vo re­gist­ruo­ta Plun­gės ra­jo­no Var­ka­lių kai­me, o rug­pjū­čio 16 d. tas pats teis­mas apie ban­kro­tą pa­skel­bė ir įmo­nei „Būs­to fo­nas“, ku­ri bu­vo re­gist­ruo­ta Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.
Tuo tar­pu di­de­lė sta­ty­bi­nė įmo­nė „Plun­gės Jo­nis“ (re­gist­ruo­ta Tel­šių g. 39A) da­bar iš­gy­ve­na ben­dro­vės re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­są – Šiau­lių apy­gar­dos teis­me nu­tar­tis iš­kel­ti re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą šios įmo­nės at­žvil­giu bu­vo pri­im­ta bir­že­lio pra­džio­je, o įsi­tei­sė­jo lie­pos 26 die­ną.

Komentarai
Kiti straipsniai