Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 21 d.

Kan­tau­čių kai­me už­pul­tas ir api­plėš­tas 18-me­tis

Suž­vė­rė­ję chu­li­ga­nai jau­ną vai­ki­ną Kan­tau­čių kai­me už­puo­lė rug­pjū­čio 21-osios va­ka­rą, maž­daug 23 va­lan­dą. Au­to­mo­bi­ly­je sė­dė­ju­sį 18-me­tį ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys mu­šė kumš­čiais, smau­gė ir api­plė­šė – be ki­tų daik­tų, at­ėmė net traš­ku­čius…

Pa­gal po­li­ci­jos pra­ne­ši­mą, nu­si­kal­ti­mas ant­ra­die­nio va­ka­rą įvyk­dy­tas Kan­tau­čių kai­me, Plun­gės gat­vė­je. Tuo me­tu ten sto­vin­čia­me au­to­mo­bi­ly­je „Au­di 80“ prie vai­ro sė­dė­jo jau­nas vai­ki­nas (gim. 2000 m.). Prie jo pri­ėjo du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys.
Vie­nas iš ne­pa­žįs­ta­mų­jų nie­ko ne­lauk­da­mas iš­kart į dar­bą pa­lei­do kumš­čius: su­da­vė jau­nuo­liui ne ma­žiau kaip 15 smū­gių į įvai­rias kū­no vie­tas, smau­gė, po to api­plė­šė – pa­gro­bė iš au­to­mo­bi­lio au­to­mag­ne­to­los val­dy­mo sky­de­lį, bu­te­lį gė­ri­mo ir du pa­ke­lius bul­vių traš­ku­čių.
Smur­ta­vęs vy­ras bu­vo maž­daug 30 me­tų am­žiaus, stam­baus kū­no su­dė­ji­mo, la­bai trum­pai ar net pli­kai kirp­tas, švie­siais marš­ki­nė­liais trum­po­mis ran­ko­vė­mis.
Pa­da­ry­ta ža­la tiks­li­na­ma, po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl plė­ši­mo.
Rug­pjū­čio 22 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės spe­cia­lis­tė Jū­ra­tė Alb­rek­tie­nė sa­kė, jog įta­ria­mie­ji dėl šio nu­si­kal­ti­mo kol kas ne­ži­no­mi.

 

Asociatyvi www.diena.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai