Ketvirtadienis, 2019 m. liepos 18 d.

Už­dai­na­vu­si dar lan­ky­da­ma vai­kų dar­že­lį, šian­dien ji – dau­ge­lio kon­kur­sų lau­re­a­tė

Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ko­si mer­gai­tė, var­du Ra­sa, ku­ria di­džiuo­ja­si ir mo­ky­to­jai, ir kla­sės drau­gai, ir jos tė­ve­liai.

Ra­sa Gad­liaus­kai­tė – dar tik bū­si­mo­ji šeš­to­kė, lan­kan­ti mo­kyk­lą, nuo šių me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios re­or­ga­ni­zuo­tą į Aka­de­mi­ko A. Ju­cio pro­gim­na­zi­ją. Nau­ją sta­tu­są įgi­ju­sio­je mo­kyk­lo­je Ra­sa mo­ko­si nuo pir­mos kla­sės. Ją, kaip ga­bią, ta­len­tin­gą, ge­rai be­si­mo­kan­čią, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­čią įvai­rio­je mo­kyk­los veik­lo­je, la­bai drau­giš­ką, mie­lą ir pui­kiai mo­ty­vuo­tą, pa­žįs­ta vi­si.
„Ji – mū­sų mo­kyk­los pa­si­di­džia­vi­mas. Vi­sų pir­miau­sia, ji pui­kiai so­cia­liai orien­tuo­ta, la­bai ak­ty­vi tiek pa­mo­ki­nė­je, tiek už­kla­si­nė­je veik­lo­je. Ra­sa – moks­lo pir­mū­nė nuo pir­mos kla­sės, ga­bi, nuo­šir­di, ta­len­tin­ga. Ji – ly­de­rė, ku­rios pa­vyz­džiu už­si­kre­čia kla­sės drau­gai, net ki­ti mo­kyk­los mo­ki­niai. Nė vie­nas ren­gi­nys mo­kyk­lo­je neap­si­ei­na be Ra­sos. Jos vi­sur pil­na, ji vi­sur spė­ja, vis­ką su­ge­ba, vi­sus už­si­brėž­tus dar­bus pa­da­ro iki ga­lo, – pui­kia mo­ki­ne di­džia­vo­si mo­kyk­los pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Ro­ma Bu­žie­nė. – Ne vel­tui ši ta­len­tin­ga mer­gai­tė sie­kia ir mak­si­ma­lis­to sti­pen­di­jos.“
Pa­va­duo­to­ja ne­ga­lė­jo ne­pa­mi­nė­ti ir mer­gai­tės šei­mos, ypač ge­ra­no­riš­ku­mu pa­si­žy­min­čios ma­mos So­na­tos Gad­liaus­kie­nės, ku­ri ska­ti­na duk­rą vi­sur da­ly­vau­ti, ge­rai mo­ky­tis, pa­dė­ti ki­tiems, ly­di ją į įvai­rius kon­kur­sus bei fes­ti­va­lius. „Vis­kas at­ei­na iš šei­mos, ku­ri nuo pat ma­žų die­nų įskie­pi­ja vai­kams pa­rei­gą ir at­sa­ko­my­bę“, – pa­brė­žė R. Bu­žie­nė.
Ma­ža­jai Ra­se­lei dar ne­bu­vo nė tre­jų, kai ma­ma, pa­ste­bė­ju­si, kad mer­gai­tė gra­žiai dai­nuo­ja, at­ve­dė ją į Plun­gės kul­tū­ros cen­tre įkur­tą gru­pę „Vie­ver­sys“. Čia iš pra­džių mer­gai­tė dai­na­vo kar­tu su ki­tais vai­kais, ta­čiau dai­na­vi­mo mo­ky­to­ja ne­tru­kus pa­ste­bė­jo ta­len­tin­gą gra­žaus bal­so mer­gai­tę. Ir pats pir­mas kon­kur­sas, kaip pa­sa­ko­jo Ra­sos ma­ma, ku­ria­me te­ko da­ly­vau­ti ma­ža­jai dai­ni­nin­kei, vy­ko Vil­niu­je. Mat gra­žaus bal­so sa­vi­nin­kė, ta­da dar pen­kia­me­tė, ma­mai už­pil­džius an­ke­tą te­le­vi­zi­jos pro­jek­tui „Vun­der­kin­dai“, pra­ėjo at­ran­ką ir pa­te­ko į fi­na­lą.
„Ra­se­lei bu­vo sma­gu va­žiuo­ti į Pre­zi­den­tū­rą, kur ga­vo do­va­nų už tai, kad pa­te­ko tarp dvy­li­kos ge­riau­sių­jų sa­vo ben­dra­am­žių dai­ni­nin­kų“, – apie duk­ros kar­je­ros pra­džią pa­sa­ko­jo S. Gad­liaus­kie­nė.
Nuo ma­žens pra­dė­ju­si dai­nuo­ti Ra­sa ir da­bar at­kak­liai sie­kia už­si­brėž­tų tiks­lų. Mer­gai­tė da­ly­vau­ja įvai­riuo­se res­pub­li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, ku­riuos jau sun­ku ir su­skai­čiuo­ti.
Ne­se­niai jau­no­ji dai­ni­nin­kė vy­ko į fes­ti­va­ly­je Ita­li­jo­je, kur iš­ko­vo­jo net dvi pir­mą­sias vie­tas. Kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je da­ly­va­vo kon­kur­se „Ry­gos šir­dis“, kur taip pat ne­li­ko be ap­do­va­no­ji­mų. Da­ly­va­vo ir „Mu­zi­kos ta­len­tų ly­go­je“ bei dar dau­ge­ly­je ki­tų fes­ti­va­lių bei kon­kur­sų.
„Gau­tus ap­do­va­no­ji­mus sun­ku ir su­skai­čiuo­ti. Jų tu­ri­me la­bai daug: vien per 2017–2018 me­tus pel­ny­ti net de­vy­ni pri­zi­nių vie­tų di­plo­mai. Kau­pia­me juos, kad už­au­gus duk­rai, bū­tų ką pri­si­min­ti“, – di­džia­vo­si duk­ros pa­sie­ki­mais mo­te­ris.
Pa­sak S. Gad­liaus­kie­nės, kar­tais ten­ka ir pra­lai­mė­ti, ta­da bū­na ir nu­si­vy­li­mo aša­rų. Bet tik trum­pam. „Svar­biau­sia, kad Ra­sa klai­das ma­to, ži­no, kur rei­kia dau­giau pa­si­steng­ti, ką pa­keis­ti. Su­pran­ta, kad kiek­vie­nas kon­kur­sas ar fes­ti­va­lis, ku­ria­me ten­ka da­ly­vau­ti, at­ne­ša ką nors nau­jo, ne­pa­tir­to, su­tei­kia ne­įkai­no­ja­mą pa­tir­tį. Juk ne­įma­no­ma, kad iš­kart bū­tų vis­kas ge­rai – žmo­gus tu­ri to­bu­lė­ti, mo­ky­tis iš sa­vo klai­dų, – apie nu­si­vy­li­mus ir mer­gai­tės už­si­spy­ri­mą bei be­ga­li­nį no­rą dai­nuo­ti pa­sa­ko­jo į vi­sus dai­nų kon­kur­sus ją ly­din­ti ma­ma. – O apie at­ei­tį gal­vo­ti dar anks­ti. Kol kas duk­ra yra „už­si­krė­tu­si“ dai­na­vi­mu, ir tai la­bai džiu­gu.“
R. Gad­liaus­kai­tė dai­nuo­ja jau aš­tuo­ne­ri me­tai, lan­ko Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­lą, kur Est­ra­dos sky­riu­je mo­ko­si so­li­nio dai­na­vi­mo pa­slap­čių. Jos mo­ky­to­ja Li­na Bal­bo­šio­vie­nė sa­ko, kad Ra­sa la­bai ga­bi, pui­kiai dai­nuo­ja, jos duo­me­nys la­bai ge­ri.
„Ti­kė­ti­na, kad ši ta­len­tin­ga ir darbš­ti mer­gai­tė ga­li tap­ti pro­fe­sio­na­lia dai­ni­nin­ke. Ta­čiau kol kas tai – tik vai­kiš­kos sva­jo­nės. Be to, vien ta­len­to sva­jo­nėms įgy­ven­din­ti čia ne­pa­kan­ka. Rei­kia įdė­ti daug dar­bo ir pa­stan­gų. Be to, dai­na­vi­mas – me­nas. Daug le­mia ir sėk­mė“, – apie dau­ge­lio kon­kur­sų lau­re­a­tę, iš­si­ski­rian­čią im­pro­vi­za­ci­jo­mis, pui­kiai džia­zuo­jan­čią bei at­lie­kan­čią ki­tų žan­rų kū­ri­nius pa­sa­ko­jo jos est­ra­di­nio dai­na­vi­mo mo­ky­to­ja L. Bal­bo­šio­vie­nė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Pirmoji vieta tarptautiniame populiariosios dainos konkurse pavasario fiestoje. 2017 m.

Komentarai
Kiti straipsniai